Elektrotehnički fakultet

Biografija - Brajović Miloš
Biografija - Brajović Miloš

Miloš Brajović je rođen 24.05.1988. godine u Podgorici, Republika Crna Gora. Nakon završene osnovne škole „Njegoš” u Spužu, 2003. godine upisao je opšti smjer gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“ u Danilovgradu. Dobitnik je diploma „Luča“, za ostvarene rezultate u osnovnoj i srednjoj školi. Od strane Nastavničkog vijeća gimnazije proglašen je za učenika generacije.

Elektrotehnički fakultet u Podgorici, na odsjeku Elektronika, telekomunikacije i računari, upisuje septembra 2007. godine. Specijalističke studije, na smjeru Računari, upisuje odmah nakon osnovnih studija, i završava ih u junu 2011. godine, odbranom specijalističkog rada ,,Vremensko-frekvencijska analiza i predstavljanje trenutne frekvencije”, čime je stekao stepen Specijaliste (Spec.Sci) za oblast Elektronike, telekomunikacija i računara.

Od septembra 2011. godine angažovan je kao saradnik u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, gdje iste godine upisuje i magistarske studije, na smjeru Računari, pod mentorstvom prof. dr Miloša Dakovića. Magistarsku tezu sa temom: „Rekurzivno izračunavanje vremensko-frekvencijskih reprezentacija” odbranio je u oktobru 2013. godine.

Počevši od 2012. godine, bio je ili je još uvijek angažovan na većem broju naučno-istraživačkih i stručnih projekata.

Doktorsku disertaciju sa naslovom: “Analiza algoritama za rekonstrukciju signala rijetkih u Hermitskom i Furijeovom transformacionom domenu”, Miloš Brajović je predao 18.10.2018. godine, i trenutno se nalazi u procedurama vezanim za njenu ocjenu. Doktorska disertacija je rađena pod mentorstvom prof. dr Miloša Dakovića.

Miloš Brajović obavlja dužnost recezenta u više renomiranih međunarodnih časopisa sa SCI/SCIE liste. Među ovim časopisma su: IEEE Transactions on Signal Processing, IEEE Signal Processing Letters, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Signal Processing, Digital Signal Processing, IET Signal Processing, Electronics Letters, IET Image Processing, IET Radar Sonar & Navigation, Signal image and video processing, Biomedical Signal Processing and Control, Journal of Visual Communication and Image Representation i drugi. Obavljao je dužnost recezenta i u domaćim časopisima, kao i za veći broj međunarodnih i domaćih konferencija.

Do je do sada publikovao veći broj radova u renomiranim časopisima sa SCI/SCIE liste, časopisima mimo SCI liste, kao i radove prezentovane na međunarodnim, regionalnim i lokalnim konferencijama. Kompletan spisak referenci dostupan je na sajtu http://www.tfsa.ac.me/milosb_papers.html.

Predmeti na kojima je do sada učestvovao u izvođenju nastave su:

 1. Digitalna obrada signala – računske i laboratorijske vježbe, 3. godina osnovnih akademskih studija, studijski program ETR
 2. Osnovi računarstva II - računske laboratorijske vježbe, 1. godina osnovnih akademskih studija, studijski program ETR
 3. Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže – računske vježbe, 1. godina specijalističkih akademskih studija, smjer Računari, studijski program ETR
 4. Baze podataka – računske i laboratorijske vježbe, 1. godina specijalističkih akademskih studija, smjer Računari, studijski program ETR
 5. Ekspertni sistemi – računske vježbe, 1. godina specijalističkih akademskih studija, smjer Računari, studijski program ETR
 6. Osnovi računarstva II – računske i laboratorijske vježbe, 1. godina osnovnih akademskih studija, studijski program EA
 7. Signali i sistemi – računske i laboratorijske vježbe, 2. godina osnovnih akademskih studija, studijski program EA
 8. Operativni sistemi - laboratorijske vježbe, 1. godina osnovnih primijenjenih studija, studijski program SPR
 9. Administriranje računarskih sistema - laboratorijske vježbe, 2. godina osnovnih primijenjenih studija, studijski program SPR
 10. Internet tehnologije - laboratorijske vježbe, 3. godina osnovnih primijenjenih studija, studijski program SPR
 1. Matematika u računarstvu (napredni kurs) - računske vježbe, 1. godina specijalističkih primijenjenih studija, studijski program SPR

Predmeti sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje na kojima je učestvovao u izvođenju vježbi su:

 1. Uvod u informatiku i računarstvo – laboratorijske vježbe, 1. godina osnovnih akademskih studija, studijski program Fizička kultura
 2. Informatika i računarstvo – laboratorijske vježbe, 2. godina osnovnih primijenjenih studija, studijski program Obrazovanje sportskih trenera
 3. Primijenjena informatika – laboratorijske vježbe, 2. godina osnovnih akademskih studija, studijski program Obrazovanje sportskih novinara
 4. Informacione tehnologije u sportu (od 2017. godine) – laboratorijske vježbe, 1. godina osnovnih akademskih studija, studijski programi Fizička kultura i zdravi stilovi života i studijski program Sportski novinari i treneri

Predmeti sa Pomorskog fakulteta - Kotor na kojima je učestvovao u izvođenju vježbi su:

 1. Elektronski navigacioni uređaji – laboratorijske vježbe, 2. godina , studijski program Brodska elektrotehnika