Elektrotehnički fakultet

Biografija - Jovanović Ana
Biografija - Jovanović Ana

Prof. dr Ana Jovanović rođena je u Nikšiću 03.02.1970. godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu sa odličnim uspjehom (usmjerenje: "Pomoćni istraživač u matematici"). Za postignute rezultate u učenju nagrađena je diplomom Luča I.

Školske 1988/89. godine upisala je studije Elektrotehnike- smjer Elektronika, na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Na istom fakultetu je diplomirala 14.07.1994. godine odbranivši diplomski rad pod nazivom „Grinova funkcija u elektrostatici“ sa  ocjenom 10 (deset).

Poslijediplomske studije upisala je školske 1995/96. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, smjer Teorijska elektromagnetika. Magistarski rad pod nazivom „Određivanje karakteristika emisionih antena modifikovanim metodom najmanjih kvadrata“ odbranila je 23.09.1998. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Analiza složenih antenskih struktura metodom najmanjih kvadrata“ odbranila je 21.06.2004. godine na Elektotehničkom fakultetu, Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Naučno-istraživački rad Prof. dr Ane Jovanović se odvija u oblasti Teorijske elektromagnetike,  preciznije,  u najvećoj mjeri vezan je za analizu i optimizaciju složenih antenskih sistema Njen dosadašnji naučno-istraživački rad rezultovao je objavljivanjem velikog broja naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima. Učestvovala je u realizaciji više naučno-istraživačkih projekata kao aktivni istraživač.

U zvanje saradnika na Katedri za teorijsku elektrotehniku, Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta Crne Gore u Podgorici, izabrana je  01.12.1994. godine. Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Elektrotehničkog fakulteta, od 13. juna 2001. godine, izabrana je u zvanje asistenta  na Katedri za teorijsku elektrotehniku.

U zvanje docenta izabrana je  18.04. 2007. godine. Od izbora u nastavničko zvanje  izvodi nastavu iz predmeta sa akademskih studijskih programa: Elektromagnetika, Prostiranje i zračenje EMT i Mikrotalasne antene. U zvanje vanrednog profesora na Univerzitetu Crne Gore izabrana je 28.06. 2012. godine. U zvanje redovnog profesora izabrana je 16. oktobra 2017.

Član je međunarodnog udruženja inženjera elektrotehnike (IEEE), sekcija za Antene i prostiranja.

Od avgusta 2013. godine obavlja funkciju Prodekana za nastavu na Elektrotehničkom fakultetu. Predsjednik je Komisije za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta, Komisije za postdiplomske studije i Kancelarije za međunarodnu saradnju na Elektrotehničkom fakultetu. Takođe, kao član tima za reorganizaciju Elektrotehničkog fakulteta učestvovala je u izradi dokumenta za početnu akreditaciju studijskih programa Elektrotehničkog fakulteta.

Član je Organizacionog i Programskog odbora naučno-stručnog skupa Informacione tehnologije.

Udata je i ima dvoje djece.