Elektrotehnički fakultet

Biografija - Kočan Enis
Biografija - Kočan Enis

Enis Kočan je rođen 1979. godine u Beranama, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Nosilac je diploma Luča za odlične uspjehe u osnovnoj i srednjoj školi, a proglašen je za najboljeg đaka generacije beranske Gimnazije. Elektrotehnički fakultet u Podgorici je završio juna 2003. godine, odbranom diplomskog rada na temu “DSL tehnologije”. U toku studija bio je korisnik stipendije za talentovane studente opštine Berane. Po završetku studija, zaposlio se kao saradnik u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu (ETF) u Podgorici, i upisao je magistarske studije u oblasti telekomunikacija. Magistarsku tezu pod nazivom “Uticaj frekvencijskog ofseta na performanse OFDM prostorno-vremenskog diversity sistema” je odbranio 29.09.2005. godine. Na doktorske studije se upisao u septembru 2007. godine, a  doktorirao je 28.01.2011. godine, takođe na ETF-u u Podgorici, odbranom doktorske teze pod nazivom ”Rješenja za poboljšanje performansi OFDM relay sistema kroz permutaciju podnosilaca”. Dio doktorskih istraživanja je sproveo na Aristotel Univerzitetu u Solunu.

Kao saradnik u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu, Enis je bio angažovan na većem broju predmeta iz oblasti telekomunikacija na akademskim studijama, i to: Osnovi analgonih telekomunikacija, Osnovi digitalnih telekomunikacija, Mobilne radiokomunikacije, Digitalni telekomunikacioni sistemi i Optičke komunikacije. U junu 2014. godine je izabran u zvanje docenta na predmetima Radiokomunikacije i Radiotehnika na Elektrotehničkom fakultetu, kao i na predmetu Pomorske telekomunikacije na Pomorskom fakultetu u Kotoru. U zvanje vanrednog profesora Univerziteta Crne Gore za oblast Telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu, izabran je u junu 2019. godine.

Oblasti naučno-istraživačkog interesovanja Enisa Kočana uključuju: mobilne radiokomunikacione sisteme, rješenja za mreže nakon 5G, IoT komunikaciona rješenja, kooperativne komunikacione sisteme, rješenja za smanjenje nivoa zračenja u bežičnim komunikacionim sistemima, pomorske komunikacione sisteme, itd. Autor je 80 naučnih radova objavljenih u referentnim međunarodnim časopisima (10 radova u časopisima sa SCIE liste), na međunarodnim i regionalnim konferencijama, među kojima je i rad nagrađen sa “Best Paper Award” na međunarodnoj konferenciji WPMC 2013, u Atlantic City-u, SAD. Pored toga, koautor je stručne knjige objavljene na engleskom jeziku, od strane međunarodnog izdavača River Publishers. Recenzent je u 13 međunarodnih naučnih časopisa, uključujući i najprestižnije časopise iz oblasti telekomunikacija, obrade signala i računarskih nauka, kao što su IEEE Transactions on Communications, IEEE Transactions on Vehicular Technology, IEEE Communication Letters, IEEE Wireless Communication Letters, IEEE Access, Digital Signal Processing (Elsevier), Wireless Personal Communications (Springer), IEICE Transactions on Communications, itd.

Enis je učestvovao, odnosno i dalje učestvuje, u realizaciji većeg broja međunarodnih projekata (5 H2020 projekta, 4 FP7 projekta, 4 COST akcije, SCOPES, UNESCO projekat, itd.), kao lider jednog od radnih paketa učestvovao je u realizaciji projekta prvog Centra izvrsnosti u Crnoj Gori (BIO-ICT), zatim  4 projekta bilateralne naučne saradnje, kao i dva nacionalna naučno-istraživačka projekta. U toku rada na međunarodnim projektima, kao istraživač je boravio na većem broju univerziteta širom Evrope (EPFL u Lozani, Tehnički Univerzitet u Beču, Univerzitet u Aalborgu, Univerzitet u Gentu, itd.)

Učestvovao je u realizaciji velikog broja stručnih projekata iz oblasti telekomunikacija, studija i elaborata za potrebe privrede i Vladinih tijela i agencija. Učestvovao je u izradi više od 60 elaborata o uticaju zračenja baznih stanica na životnu sredinu. Zamjenik je rukovodioca Laboratorije akreditovane za mjerenje elektromagnetnih emisija. Kao član tima je učestvovao u mjerenjima na više od 100 lokacija, kao i u izradi Izvještaja o ispitivanju nivoa elektromagnetnih emisija.

U periodu 2015. -2017. godine Enis Kočan je bio član Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost Crne Gore, kao i predstavnik Crne Gore u H2020 Programskom komitetu za ERC–FET–MSCA. Do 2019. godine je bio član Centra mladih naučnika CANU-a. Od septembra 2019. godine obavlja funkciju prodekana za finansije na Elektrotehničkom fakultetu.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.