Elektrotehnički fakultet, 11.03.2017

Biografija - Lutovac BudimirX

Budimir Lutovac je rođen 06. 04. 1967. g. u Ivangradu (Berane) gdje je završio osnovnu i srednju školu. Školske 1985/86 godine upisao je Elektrotehnički fakultet (ETF) - smjer elektronika, i diplomirao 1992. g. odbranivši diplomski rad pod nazivom "Kompjuterska grafika - osnovi geometrijskog modeliranja". Nakon diplomiranja zaposlio se na ETF-u kao saradnik stažista. U periodu od 1992. do 1996. g. izvodio je računske vježbe iz Programiranja I i II na Katedri za računare.

Postdiplomske studije upisao je marta 1993. g. na ETF-u u Podgorici na odsjeku Robotika i vještačka inteligencija. Magistarski rad pod nazivom "Izbor i primjena vještačkih neuronskih mreža na upravljanje pokreta ruke" odbranio je marta 1996. g. na ETF-u u Podgorici. Nakon magistriranja, izabran je u zvanje asistenta na Katedri za opštu (teorijsku) elektrotehniku gdje je izvodio računske i laboratorijske vježbe iz predmeta: Osnovi elektrotehnike I i II i Teorije električnih kola.

Doktorsku disertaciju pod nazivom ''Nove strukture i algoritmi za realizaciju efikasnih digitalnih filtara primjenom simboličke analize'' odbranio je marta 2003. g. na ETF-u u Beogradu. Januara 2004. g. biran je u akademsko zvanje docenta za predmete Teorija električnih kola (ETR i EA) i Digitalni filtri i Mikrotalasna tehnika (postdiplomske studije). Na studijama primijenjenog računarstva izvodi nastavu iz predmeta Vizuelni programski jezik C++ i Web programiranje. U zvanje vanrednog profesora izabran je 2012. godine a u zvanje redovnog profesora 2017. godine.

Oblast naučnog interesovanja prof. dr Budimira Lutovca su simbolička analiza i sinteza električnih (mikrotalasnih) kola i digitalnih filtara, vještačke neuronske mreže i fuzzy logika. Naučno istraživački rad rezultovao je objavljivanjem radova u vodećim međunarodnim časopisima i na prestižnim međunarodnim konferencijama. Učestvovao je u realizaciji više naučno-istraživačkih projekata. Koautor je univerzitetskog udžbenika Mikrotalasna tehnika.

Od januara 2016 godine prof. dr Budimir Lutovac je Chapter Chair for Signal Processing/Circuits and Systems (SP-01/CAS-04), IEEE Region 8.