Elektrotehnički fakultet, 11.03.2017

Biografija - Mujović SašaX

Saša Mujović je rođen u Kotoru, 12.09.1978. godine. Osnovnu školu "Boro Ćetković" u Podgorici je završio 1993. godine, a srednju elektrotehničku školu "Vaso Aligrudić" u Podgorici 1997. godine. Na kraju osnovnog i srednjeg obrazovanja proglašen je za najboljeg đaka generacije. Godine 1997. upisuje Elektrotehnički fakultet u Podgorici. Na Odsjeku za energetiku i automatiku ovog fakulteta diplomirao je 9.11.2001.godine, kao prvi student u generaciji. Nagrađen je od Elektrotehničkog fakulteta kao najbolji student generacije.

Učestvovao je na ljetnjoj akademiji najboljih studenata tehničkih nauka Jugoistočne Evrope - "Summer Academy 2002".

Magistrirao je 30.09.2004. godine (naziv teme: "Uticaj računara kao potrošača na kvalitet električne energije")  i doktorirao 04.06.2010. godine (naziv teme: "Uticaj nelinearnih potrošača malih snaga na kvalitet električne energije") na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici.

Od 01.01.2002. godine je u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore - Elektrotehničkom fakultetu i to u svojstvu saradnika u nastavi na katedri za elektroenergetske sisteme. U zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore je izabran 17.02.2011. godine, na predmetima: Eksploatacija i planiranje elektroenergetskih sistema, Projektovanje pomoću računara u elektroenergetskim sistemima, Ispitivanje električnih mašina i Dinamika i modelovanje električnih mašina, dok je u zvanje vanrednog profesora izabran 27.10.2016. godine.

Učestvovao je u organizovanju i izvođenju nastave na predmetima Smjera za energetiku i automatiku Elektrotehničkog fakulteta: Elektrodistributivni sistemi, Projektovanje pomoću računara u elektroenergetskim sistemima, Elektroenergetski kablovi, kao i na predmetima Smjera studija primijenjenog računarstva: Upravljanje relacionim bazama podataka, Kompjuterska grafika, Matematika u računarstvu i Elektronika.

U periodu od 2007. do 2009. godine je bio član Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, kao predstavnik saradnika u nastavi. Od 2011. do 2018. godine je bio član "Centra mladih naučnika" pri Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti.  Član je Savjeta za naučno-istraživačku djelatnost Ministarstva nauke Crne Gore i trenutno obavlja funkciju prodekana za finansije na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici.

Oblasti njegovog naučnog interesovanja su: kvalitet električne energije, eksploatacija i planiranje elektroenergetskih sistema i pametne mreže.

Dosadašnji naučno-istraživački rad prof. dr Saše Mujovića je rezultirao objavljivanjem većeg broja radova u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i prezentacijama na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima. Recezent je u više uglednih međunarodnih časopisa.

Do sada je pod mentorstvom prof. dr Saše Mujovića doktorirao jedan kandidat, magistrirala su četri kandidata, a njih 49 je odbranilo specijalističke radove.

Prof. dr Saša Mujović je oženjen i otac je jednog djeteta.