Elektrotehnički fakultet

Biografija - Mujović Saša
Biografija - Mujović Saša

Saša Mujović je rođen u Kotoru, 12.09.1978. godine. Osnovnu školu "Boro Ćetković" u Podgorici je završio 1993. godine, a srednju elektrotehničku školu "Vaso Aligrudić" u Podgorici 1997. godine. Na kraju osnovnog i srednjeg obrazovanja proglašen je za najboljeg đaka generacije.

Godine 1997. upisuje Elektrotehnički fakultet u Podgorici. Na Odsjeku za energetiku i automatiku ovog fakulteta diplomirao je 9.11.2001.godine na temu "Optimalna raspodjela tokova snaga", kao prvi student u generaciji. Nagrađen je od Elektrotehničkog fakulteta kao najbolji student generacije.

Učestvovao je na ljetnjoj akademiji najboljih studenata tehničkih nauka Jugoistočne Evrope - "Summer Academy 2002".

Magistrirao je 30.09.2004. godine na temu "Uticaj računara kao potrošača na kvalitet električne energije" i doktorirao 04.06.2010. godine na temu "Uticaj nelinearnih potrošača malih snaga na kvalitet električne energije". Magistarska i doktorska disertacija su odbranjene na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici.

Od 01.01.2002. godine je u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore - Elektrotehničkom fakultetu.

U periodu od 2007. do 2009. godine je bio član Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, kao predstavnik saradnika u nastavi.

Od 2011. do 2018. godine je bio član "Centra mladih naučnika" pri Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti. 

Od 2013. do 2019. godine je obavljao funkciju prodekana na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici.

Bio je član je Savjeta za naučno-istraživačku djelatnost Ministarstva nauke Crne Gore od 2016. do 2020. godine.

Od 2019. godine obavlja funkciju dekana Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici i člana Senata Univerziteta Crne Gore.

Član je Školskog odbora srednje Elektrotehničke škole "Vaso Aligrudić" u Podgorici.

Oblasti njegovog naučnog interesovanja su: kvalitet električne energije, eksploatacija i planiranje elektroenergetskih sistema i pametne mreže.

Dosadašnji naučno-istraživački rad prof. dr Saše Mujovića je rezultirao objavljivanjem većeg broja radova u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i prezentacijama na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima. Bio je rukovodilac ili je učestvovao u devet međunarodnih projekata.

Recezent je u više uglednih međunarodnih časopisa.

Do sada su pod mentorstvom prof. dr Saše Mujovića doktorirala dva kandidata, pet kandidata je magistriralo, a njih 60 je odbranilo specijalističke radove.

Saša Mujović je oženjen i ima dvoje djece.