Elektrotehnički fakultet

Biografija - Milutin Radonjić
Biografija - Milutin Radonjić

Prof. dr Milutin Radonjić je rođen 9.07.1966. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Titogradu, stekavši zvanje pomoćnog istraživača u matematici. Kao učenik osnovne škole ostvario je zapažene rezultate na takmičenju iz fizike u okviru pokreta “Nauka mladima”. Nosilac je diplome "Luča".

Studije na Elektrotehničkom fakultetu završio je 1991. godine, sa prosječnom ocjenom 9,56. Kao student četvrte godine nagrađen je studentskom nagradom "19. decembar". Za vrijeme studija bio je korisnik stipendije Vlade Republike Crne Gore za talentovane studente. Od februara 1993. godine do danas radi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici u zvanju asistenta pripravnika, asistenta, docenta i vanrednog profesora.

Postdiplomske studije završio je 1997. godine na ETF-u u Podgorici, na odsjeku za Računare, sa prosječnom ocjenom 10. Doktorsku tezu pod naslovom "Prilog analizi performansi CQ komutatora paketa sa stanovišta veličine i algoritama upravljanja redovima čekanja" odbranio je 19. maja 2011. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici.

U septembru 2012. godine izabran je u zvanje docenta, a u oktobru 2017. godine u zvanje vanrednog profesora na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Oblasti njegovog naučnog interesovanja su: mikroprocesorski sistemi, računarske mreže, projektovanje digitalnih sistema.

Kao autor ili koautor objavio je devet radova u referentnim međunarodnim časopisima sa SCI liste, više radova u regionalnim i domaćim časopisima, više od šezdeset radova na međunarodnim i regionalnim konferencijama i dva rada po pozivu na naučnim skupovima. Autor je zbirke zadataka u izdanju Univerziteta Crne Gore i koautor jednog udžbenika.

Član je IEEE i ACM. Član je i organizacionog i programskog odbora konferencije "Informacione tehnologije", uređivačkog odbora časopisa "ETF Journal of Electrical Engineering" i recenzent u više referentnih međunarodnih časopisa. Od 2013. do 2020. godine bio je član tehničkog komiteta za informacione tehnologije u Institutu za standardizaciju Crne Gore.

Učestvovao je kao član projektnog tima na po jednom međunarodnom COST, IPA i Eureka projektu, na dva međunarodna projekta finansirana od strane EU kroz FP7 program, na jednom projektu u okviru H2020 programa, na dva bilateralna projekta, na dva nacionalna projekta i na prvom centru izvrsnosti u Crnoj Gori (BIO-ICT). Ima i višegodišnje uspješno iskustvo u saradnji sa privrednim subjektima na mnogobrojnim projektima.

Za vrijeme rada na međunarodnim projektima imao je kraće studijske boravke na University of Ghent (Belgija) i u kompaniji Erikson Nikola Tesla (Hrvatska).

Od septembra 2013. godine do avgusta 2019. godine obavljao je funkciju prodekana za razvoj i istraživanje na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Više informacija na: www.mico.ac.me 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=MB5A3XUAAAAJ

 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.