Elektrotehnički fakultet

Biografija - Stanković Srđan
Biografija - Stanković Srđan

Srdjan Stanković je rodjen 1964. godine u Plavu. Osnovnu školu završio je u Ivangradu, a gimnaziju u Titogradu. Nakon završetka i osnovne i srednje škole dobio je je diplomu Luča I. U srednjoj školi je učestvovao dva puta na republičkim takmičenjima iz fizike i oba puta zauzeo prvo mjesto. Nakon odsluženja vojnog roka 1983. počeo je sa studijama na Elektrotehničkom fakultetu u Titogradu. Studije je završio 1988. godine. Bio je proglašen za najboljeg studenta Univerziteta 1987. godine. 
Postdiplomske studije je upisao 1989. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Magistarski rad je odbranio u Zagrebu 1991. godine. Doktorirao je na Univerzitetu Crne Gore 1993. godine. 
Nakon diplomiranja bio je zaposlen u Institutu Kombinata Aluminijuma u Titogradu, a od 1992. radi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. U zvanje docenta je izabran 1994. godine, u zvanje vanrednog profesora 1998. godine, a u zvanje redovnog profesora je izabran 2003. godine. 
U dva mandatna perioda od 1998-2002. godine obavljao dužnost šefa Katedre za elektroniku na Elektrotehničkom fakultetu. Od 2002. do do 2007, Prof. Srdjan Stanković je bio rukovodilac trogodišnjih Studija primijenjenog računarstva. 
U periodu od 2007. do 2013, godine, Prof. Srdjan Stanković je obavljao dužnost Dekana Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici. Tokom zimskog semestra 2014/2015 obavljao dužnost prorektora na Univerzitetu Crne Gore.  

Nagradjen je 1995. godine od strane CANU nagradom iz fonda Petra Vukčevića, koja se dodjeljuje mladim naučnicima za postignute rezultate u naučno-istraživačkom radu.

Godine 2011. je dobio nagradu Ministarstva nauke kao rukovodilac najboljeg naučnog projekta u Crnoj Gori.

Rad na kome je dr Stanković jedan od tri autora je nagradjen 2017. godine od strane EURASIP udruženja kao najbolji rad publikovan u časopisu Signal Processing.

Član je Upravnog odbora Crnogorskog radio-difuznog centra od 2004 godine (jednu godinu 2005-2006 obavljao dužnost predsjednika UO).  Od 2017. godine je ponovo na poziciji Predsjednika borda direktora ove kompanije.

Skupština Crne Gore ga je izabrala u martu 2018. godine za predsjednika nacionalnog Savjeta za visoko obrazovanje.

Tokom 1998. godine boravio je četiri mjeseca, kao stipendista Grčke vlade (IKY fondacija), na postdoktorskom usavršavanju na Fakultetu za Informatiku, Aristotel Univerziteta u Solunu, gdje se bavio problemima zaštite digitalnih podataka. 
Školsku 1999/2000 proveo je na Elektrotehničkom fakultetu u Darmstadtu, Njemačka, podržan od strane poznate Alexander von Humboldt fondacije. Tokom tog boravka izvodio je kompletnu nastavu, na predmetu Digitalni sistemi i obrada signala, studentima treće godine i imao niz predavanja za profesore i saradnike tog fakulteta. Postigao je značajne rezultate na istraživanjima vezanim za filtriranje signala u hands-free telefonskim sistemima. 
Tokom 2002. godine boravio je tri mjeseca na Univerzitetu Bonn-Rhein-Sieg, na Fakultetu primijenjenih kompjuterskih nauka. Bio je angažovan u izvodjenju nastave (u trajanju od mjesec dana na predmetu Multimediji) studentima treće godine ovog fakulteta. Tokom tog boravka bavio se istraživanjima u oblasti digitalne video tehnike. 
Od 2004. do 2008, više puta je boravio na fakultetu ENSIETA u Brestu (Francuska), INPG Univerzitetu u Grenoblu. U navedenom periodu Prof. Stanković je boravio na Kings College-u u Londonu, Lomonosov Univerzitetu u Moskvi. Akademsku 2012/2013 godinu proveo je u Centru za napredne komunikacije na Villanova Univerzitetu u Pensilvaniji, USA. Tokom 2016 godine ostvario je dva jednomjesečna boravka na Univerzitetima u Pittsburgu i Heidelbergu.   
Imenovan je za izvještača i člana komisija za odbranu doktorskih disertacija na Univerzitetu Bretagne Occidentale u Brestu i Univerzitetu u Grenoblu. Takodje, bio je član komisije za ocjenu doktorske disertacije u Singapuru i Islamabadu. 

Bio je mentor na četiri doktorske disertacije, od čega je jedna od njih rađena i odbranjena na INP Grenoble. Doktorska disertacije dr Irene Orović na kojoj je bio mentor je nagrađena u Ljubljani kao najbolja doktorska teza u oblasti elektrotehnike u regionu.

Bio je mentor na izradi diplomskog rada studentu iz Njemačke 2004. godine (sa Univerziteta Bonn-Rhien-Sieg), a teza je u oblasti informatike dobila prvu nagradu u Njemačkoj.

Objavio je do sada oko 300 naučnih radova, od kojih blizu 100 u vodećim medjunarodnim časopisima (web of science - SCI/SCIE). Objavio je knjigu "Multimedia Signals and Systems" Springer 2012 (prvo izdanje) i 2016 (drugo izdanje), tri monografije na engleskom jeziku, i kao autor ili koautor više udžbenika na našem jeziku. 

Recenzent je u značajnom broju vodećih svjetskih časopisa, medju kojima je više njih iz IEEE i IEE izdanja. 
Bio je jedan od urednika (Associate Editor) vodećeg časopisa u oblasti obrade signala IEEE Transactions on Image Processing (2005-2010), zatim 2010 godine gostujući urednik (Guest Editor) za specijalni broj poznatog evropskog časopisa: Elsevier Signal Processing, kao i vodeći gostujući urednik (Lead Guest Editor) u eminentnom časopisu EURASIP Journal on Advances in Signal Processing. Vodeći je gostujući urednik (Lead Guest Editor) za specijalni broj časopisa IET Signal Processing, štampanog 2014. godine.

Radovi dr Stankovića su citirani po Scopus-u više od 2200 puta. 

Najznačajniji naučni doprinosi dr Stankovića, koji su publikovani i značajno citirani u većem broju naučnih radova u vodećim svjetskim časopisima, mogu se sažeti u sljedeće kategorije:

- Teorijski doprinos vremensko-frekvencijskoj analizi signala definisanjem visoko koncentrisane distribucije sa kompleksnim argumentom vremena i njena generalizacija u klase distribucija koje obezbjedjuju idealna vremensko-frekvencijska predstavljanja. 

- Predložen je novi pristup u Digitalnom Watermarking-u zasnovan na jednodimenzionim i višedimenzionim vremensko-frekvencijskim distribucijama

-Predložen Novi algoritam za Kompresivno odabiranje (Compressive sensing)

- Razvijene su hardverske realizacije kola za vremensko-frekvencijsku analizu signala. 

Govori engleski, španski i francuski jezik, a posjeduje osnovno znanje njemačkog jezika. Takodje, posjeduje pasivno znanje ruskog jezika.

Od aprila 2019. godine do 2021. godine je vršio dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Argentini, na rezidentnoj osnovi sa sjedištem u Buenos Airesu.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.