Elektrotehnički fakultet

Biografija - Radulović Milovan
Biografija - Radulović Milovan

Milovan Radulović je rođen 18.06.1962. godine u Nikšiću, Republika Crna Gora. Osnovnu i srednju školu je završio  u Nikšiću sa odličnim uspjehom. Za postignute rezultate u učenju nagrađen je diplomom LUČA.

Školske 1981/82. godine upisao je studije Elektrotehnike- smjer elektronika, na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Na istom fakultetu je diplomirao 28. marta 1986. godine, odbranivši diplomski rad “MAPPY- samodovoljni mobilni robot”.

Postdiplomske studije upisao je školske 1992/93 godine na ETF-u, Podgorica, smjer Robotika i vještačka inteligencija, i završio ih sa prosječnom ocjenim 9,83. Magistarski rad pod naslovom “Modeliranje i analiza moblnih robota sa dva nezavisno upravljana pogonska točka” je odbranio 28.12.1995. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Novi metod analize performansi moblnih robota” odbranio je 07.05.2004. godine na Elektrotehničkom fakultetu - Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Učestvovao je u više evropskih i nacionanih projekata kao predstavnik Univerziteta Crne Gore. Angažovan je od strane više kompanija i institucija u Crnoj Gori kao stručni konsultant, vršioc stručnog nadzora ili revident tehničke dokumentacije. Projektovao je i učestvovao u realizaciji više značajnih infrastrukturnih projekata.

Milovan Radulović je u zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore izabran 23. 12. 2004. godine, a u zvanje vanrednog profesora 2.04.2016. godine.

Član je organizacionog i programskog odbora domaćeg Naučno-stručnog skupa INFORMACIONE TEHNOLOGIJE – sadašnjost i budućnost koji se tradicionalno organizuje već 23 godine na Žabljaku.

Autor je više naučnih i stručnih radova u renomiranim međunarodnim i domaćim časopisima i konferencijama.

Član je organizacionog i predsjednik je programskog odbora stručnog skupa Dani Elektroinženjera IKCG.

Predsjednik je Komisije za Akreditaciju i Tehničkog komiteta za akreditaciju laboratorija Akreditacionog tijela Crne Gore.

Član je međunarodne asocijacije elektro inženjera – IEEE i Inženjerske komore Crne Gore.

Član CIGRE -Conseil International des Grands Reseaux Electruiques (Međunarodno vijeće za velike električne mreže) i predsjednik studijskog komiteta D2- Informacioni sistemi i telekomunikacije Crnogorskog Komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne mreže CG KO CIGRE.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.