Elektrotehnički fakultet

Biografija - Lakičević Maja
Biografija - Lakičević Maja

Maja Lakičević Žarić je rođena 14.06.1986.godine u Kotoru. Osnovu školu “Narodni heroj Savo Ilić” završila je 2001.godine, tokom koje je ostvarila zapažene rezultate na regionalnim i republičkim takmičenjima iz matematike. Nakon završene osnovne škole, upisuje Gimnaziju Kotor koju završava 2005.godine. Dobitnik je diplome “Luča 1” i u osnovnoj i srednjoj školi.

2005.godine upisuje Elektrotehnički fakultet u Podgorici, odsjek Elektronika, telekomunikacije i računari. 2008.godne na istom fakultetu upisuje specijalističke studije na smjeru Računari, koje završava 2009.godine odbranom specijalističkog rada pod nazivom “Višenitno programiranje u Javi”.

U periodu od 2010.godine do 2014.godine bila je zaposlena kao Java programer u kompanijama “Montora sofware” i “Enterprise Solution”. Uporedo sa radnim angažmanom upisuje i master studije na Elektrotehničkom fakultetu, smjer Računari, pod mentorstvom Prof. dr Igora Đurovića. Master studije završava 2014.godine, sa prosječnom ocjenom 10.00 odbranom teze “Primjena objektno orjentisanog programiranja u digitalnoj obradi signala”.

  1. godine upisuje i doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici pod mentorstvom Prof. dr Srđana Stankovića. Oblast njenog istraživanja na doktorskim studijama je digitalna obrada signala, sa naglaskom na kompresivno odabiranje.

Od septembra 2014.godine zaposlena je kao saradnik u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu gdje je angažovana na predmetima Analogna i digitalna elektronika, Električna mjerenja, Web programiranje - Java i Programski jezik I. Takođe je agažovana i kao saradnik na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo i Pomorskom fakultetu u Kotoru. Na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo angažovana je na predmetima Osnovi turističkog informacionog sistema i Internet tehnologije i servisi.

Udata je i ima jedno dijete.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.