Elektrotehnički fakultet

Biografija - Zečević Žarko
Biografija - Zečević Žarko

Žarko Zečević je rođen 01.01.1989. godine u Nikšiću.  Osnovnu školu „Dušan Bojović“ je završio u Župi Nikšićkoj, nakon čega je upisao gimnaziju „Stojan Cerović“ u Nikšiću. Za postignute rezultate u osnovnoj i srednjoj školi nagrađen je diplomom „Luča“.

Elektrotehnički fakultet u Podgorici je upisao 2007. godine. Osnovne studije, na odsjeku za Elektroniku, Telekomunikacije i Računare, je završio u junu 2010. godine sa prosječnom ocjenom 9.56. Specijlističke studije je završio u junu 2011. godine sa posječnom ocjenom 10.00. Tokom studije je dva puta nagrađivan od strane fakulteta nagradom za najbolje studente u prethodnoj školskoj godini, i jednom od strane Univerziteta Crne Gore nagradom za najboljeg studenta Elektrotehničkog fakulteta 2007. godine.

Magistarske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, smjer Računari, je upisao 2011. godine, a završio ih 2012. godine sa prosječnom ocjenom 10.00. Magistarski rad pod nazivom “Poboljšanje performansi FxLMS-a u uslovima bijelog šuma” je odbranio 29.10.2012. Iste godine upisuje doktorske studije, na smjeru Automatika. Doktorsku tezu pod nazivom “Predlog novog adaptivnog algoritma za poboljšanje performansi ANC sistema” je odbranio 05.10.2015. godine.

Kao saradnik u nastavi na Elektrotehinčkom fakultetu u Podgorici je anagažovan od decembra 2010. godine, dok je zvanje docenta izabran u decembru 2016. godine.

Njegov dosadašnji naučno-istaživački rad rezultirao je prezentovanjem više radova na međunarodnim i domaćim konferencijama. Objavio je i recenzirao više radova u međunarodnim časopisima. Član je organizacionog odbora domaćeg naučno-stručnog skupa Informacione Tehnologije. Član je IEEE - međunarodnog udruženja inženjera elektrotehnike.