Elektrotehnički fakultet

Biografija - Žarić Nikola
Biografija - Žarić Nikola

Nikola Žarić rođen je 1982. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu (Gimnazija “Slobodan Škerović”, prirodno-matematički smjer) završio je u Podgorici. Elektrotehnički fakultet u Podgorici je upisao 2001. godine na odsjeku Elektronika, telekomunikacije i računari, gdje je i diplomirao 2005. godine sa ocjenom 10. Postdiplomske studije, smjer Računari, je upisao školske 2005/06. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Sve ispite je položio sa ocjenom 10. Magistrirao je u decembru 2006. godine, odbranivši magistarsku tezu pod nazivom “Procedure za optimalnu detekciju watermarka” sa ocjenom 10.

Doktorsku disertaciju “Vremensko-frekvencijske distribucije sa realnim i kompleksnim argumentom vremena: hardverske realizacije i primjena u digitalnom watermarkingu” odbranio je  2010. godine. Tokom doktorskih studija je boravio na:  Bonn-Rhein-Sieg University of Applied Sciences, Bon, Njemačka (2007), Institute Nacional Polytechnique de Grenoble, Grenobl, Francuska (2008 i 2009), i Villanova University, Filadelfija, Sjedinjene Americke Države (2010).

Na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorcii počeo je da radi u oktobru 2005. godine, a kao saradnik u nastavi počinje da radi od školske 2006/2007 godine. U tom periodu izvodio je računske i laboratorijske vježbe na predmetima: Električna mjerenja, Mjerenja u elektronici, Digitalna elektronika, Osnovi elektronike, Digitalna obrada signala, Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže (na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici), Informatika (na Fakultetu Političkih nauka u Podgorici), Osnovi poslovne informatike, Osnovi turističkog informacionog sistema i Internet tehnologije (na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru), Osnovi Računarstva i Multimedije (na Fakultetu za Pomorstvo u Kotoru), Osnovi informatike (na Filozofskom fakultetu u Nikšiću).

Nikola Zarić je u zvanje docenta na predmetima: Digitalna elektronika (Elektrotehnički fakultet - osnovne studije, smjer Energetika i Automatika), Multimedijalni sistemi (Elektrotehnički fakulet - specijalističke studije, smjer Elektronika, Telekomunikacije i Računari) , Osnovi poslovne informatike (Fakultet za turizam i hotelijerstvo - osnovne studije)  i Osnove elektrotehnike (Mašinski fakultet), biran odlukom Senata Univerziteta Crne Gore br. 08-1843 od 28.10.2010. godine. Pored navedenog, učestvovao je u izvođenju predavanja i vježbi na sljedećim disciplinama: Elektrotehnički fakultet: Osnove Elektronike (Osnovne akademske studije – smjer Energetika i Automatika), Digitalna Elektronika (Osnovne akademske studije – smjer Elektronika, Telekomunikacije i Računari), Web programiranje (Specijalističke primijenjene studije – Studije primijenjenog računarstva), Električna mjerenja (Osnovne akademske studije – smjer Elektronika. Telekomunikacije Računari – laboratorijske vježbe), Električna mjerenja (Osnovne akademske studije – smjer Energetika i Automatika – laboratorijske vježbe), Mjerenja u elektronici (Osnovne akademske studije – smjer Elektronika. Telekomunikacije Računari – laboratorijske vježbe),        Programski jezik I (Osnovne primijenjene studije – laboratorijske vježbe), Matematički paketi (Osnovne primijenjene studije – laboratorijske vježbe), VHDL (Specijalističke primijenjene studije – laboratorijske vježbe); Fakultet političkih nauka (Podgorica): Informatika (Osnovne akademske studije – smjer Evropske studije, smjer Socijalna politika i socijalni rad, smjer Politikologija i smjer Međunarodni odnosi ); Fakultet za pomorstvo (Kotor): Informacione tehnologije u pomorstvu (Osnovne akademske studije - smjer Nautika), Informacione tehnologije u pomorstvu (Specijalističke akademske studije - smjer Pomorske nauke), Informacione tehnologije u pomorstvu (Specijalističke akademske studije – smjer Menadžment); Fakultet za turizam i hotelijerstvo (Kotor): Osnovi poslovne informatike (Osnovne akademske studije – laboratorijske vježbe), Osnovi turističkog informacionog sistema (Osnovne akademske studije – laboratorijske vježbe); Filozofski fakultet (Nikšić): Uvod u informatiku (Osnovne akademske studije – smjer Pedagogija – predavanja i vježbe), Informatika  (Osnovne akademske studije – smjer Sociologija – predavanja i vježbe), Rad sa računarom (Osnovne akademske studije – smjer Filozofija – predavanja i vježbe)

U zvanje Vanrednog profesora Univerziteta Crne Gore, Nikola Žarić izabran je Odlukom Senata Univerziteta od 27.10.2016. godine za sljedeće discipline: Uvod u informatiku (Filozofski fakultet Nikšić –Osnovne akademske studije – smjer Pedagogija), Informatika  (Filozofski fakultet Nikšić –Osnovne akademske studije – smjer Sociologija), Rad sa računarom (Filozofski fakultet Nikšić –Osnovne akademske studije – smjer Filozofija – predavanja i vježbe) i Osnovi poslovne informatike (Fakultet za Turizam i Hotelijerstvo – Osnovne akademske studije – smjer Turizam).

U periodu od januara 2010. do septembra 2015. godine radio je i na poslovima Službenika za javne nabavke na Elektrotehničkom fakuletu.

Član je profesionalnih udruženja: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), IEEE Signal Processing Society i Centra za mlade naučnike pri CANU.

U aprilu 2015. godine imenovan je za Nacionalnu kontakt osobu (NCP) pri Ministarstvu nauke za oblast European Research Infrastructure u novom EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Hirozont 2020.

Dobitnik je nagrade za inovacije: Innovation award na Internacionalnom workshopu za inovacije i preduzetništvo (International Workshop on Innovation and Entrepreneurship IWIE) održanom u maju 2015. u Aalborgu, Danska.

Član je tima koji je osvojio prvu nagradu na takmičenju Otvorene Ideje za Crnu Goru, sa aplikacijom „Budi Odgovoran“. Aplikacija (Web portal www.budiodgovoran.me i Android aplikacija) se u saradnji sa Vladom Crne Gore, a uz značajnu podršku Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori, trenutno koristi u borbi protiv sive ekonomije. Projekat „Budi Odgovoran“ je osvojio drugu nagradu međunarodne inicijative Partnerstva otvorenih vlada u konkurenciji najboljih projekata iz 33 zemlje svijeta, koji afirmišu uključivanje građana u javne politike.

Učestvovao je u realizaciji više nacionalnih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata, među kojima: FP7 Fore-Mont projekat, FP7 eWALL projekat i projekat Centra izvrsnosti u bioinformatici BIO-ICT.

Nikola Žarić publikovao je 12 radova u vodećim međunarodnim časopisima i više od 20 radova na domaćim, regionalnim i međunarodnim konferencijama. Koautor je i tri univerzitetska udžbenika.

Recenzent je u više međunarodnih časopisa, među kojima su: IEEE Transactions on Signal Processing, IEEE Transactions on Circuits and Systems-Part II, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, Elsevier Signal Processing, IET Image Processing, Computer Science and Information  Systems, Wireless Information Networks i Technical Gazzete.