Filozofski fakultet

Biografija - Laušević Savo
Biografija - Laušević Savo

     Dr Savo Laušević je rođen 6. maja 1953. godine u Žabljaku, ispod Durmitora. Gimnaziju je završio 1971. u Pljevljima, a Filozofski fakultet 1975. u Sarajevu. Na istom fakultetu je 1982. okončao postdiplomske studije iz oblasti savremene filozofije odbranivši magistarski rad na temu "Geneza Lukačeve filozofije". Na Filozofskom fakultetu u Beogradu odbranio je 1990. doktorsku disertaciju na temu "Kritika i revolucija u Marksovom mišljenju".

     Radnu djelatnost Laušević je počeo 1975. kao gimnazijski profesor filozofije u Konjicu,  a od  1979. nastavio na  Filozofskom fakultetu univerziteta Crne Gore gdje i  sada radi  u svojstvu redovnog  profesora  za oblasti savremene filozofije i estetike.

     Predaje:  na osnovnim akademskim studijama  savremenu filozofiju, uvod u filozofiju, fenomenologiju, filozofsku hermeneutiku, filozofiju politike  i estetiku kao i   na magistarskim i doktorskim studijama  Filozofskog fakulteta u Nikšiću i Muzičke akademije u Cetinju.

     Pored  Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, u svojstvu gostujućeg profesora,  predavao je  na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici, a sada na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.              

     U dosadašnjoj univerzitetskoj djelatnosti Laušević je obavljao i obavlja  značajne  naučne i stručne funkcije. Član je Senata Univerziteta Crne Gore,  član Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta i Urednik izdanja  za oblast humanističkih  nauka.  Obavljao je funkciju šefa Odsjeka za filozofiju, a sada je rukovodilac Studijskog programa za filozofiju  na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, član Odbora za doktorske studije na Filozofskom fakultetu. Bio je mentor i za doktorske  rad, član u više komisija za odbranu doktorske teze, mentor i član komisije za više magistarskih radova.

     Od 1986. do 1992. uspješno je rukovodio radom Društva filozofa Crne Gore. U periodu 1986-1988. bio je predsjednik Saveza filozofskih društava Jugoslavije. U tom svojstvu je organizova Prvi kongres filozofa Jugoslavije u maju 1988. u Herceg-Novom. Član je Odbora za filozofiju CANU, član je Upravnog odbora Srpskog filozofskog društva  u Beogradu.

  1. godine Laušević sa kolegama iz Beograda, Sarajeva, Zagreba i Nikšića pokreće međunarodnu školu za filozofiju i društvenu teoriju "Budvanski dijalozi". Biran je za predsjednika Izvršnog odbora ove institucije.

     Laušević je dugogodišnji član redakcije časopisa za filozofiju "Luča", bio je i član redakcije Godišnjaka  Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Saradnik je više  jugoslovenskih naučnih i stručnih časopisa.  Učestvovao je na više međunarodnih i domaćih filozofskih konferencija,  naučnih skupova  i seminara sa zapaženim prilozima.

     Naučno-istraživački rad kolege Lauševića karakteriše tematska raznovrsnost, kao i naglašeno interesovanje za estetičke i savremene filozofske probleme. Dosada je objavio tri knjige iz filozofije,  Udžbenik filozofije za  gimnazije, Priručnik za nastavu filozofije  i preko šesdeset   naučnih radova. Radovi su mu prevođeni na engleski jezik.