Filozofski fakultet

Biografija - Šarović Rade
Biografija - Šarović Rade

Šarović Svetozara Rade, rođen 1981. godine u Žabljaku, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Osnovne studije Filozofskog  fakulteta u Nikšiću na Studijskom program za sociologiju  završio je 2008. godine. Magistarske studije, na istoj univerzitetskoj jedinici, završava 2010. godine odbranivši magistarski rad sa temom: “Sociološki aspekti postsocijalističke transformacije društvenog poretka u Crnoj Gori“. Doktorirao je 2010. godine, na temi: “Sociološko istraživanje sela i porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u Crnoj Gori”.
Za vrijeme doktorskih studija u zimskom semestru 2012/13 godine bio je korisnik stipendije Moskovskog državnog univerziteta imena ” Lomonosova” u Moskvi, Rusija.

Od  2010. godine je angažovan kao redovni saradnik u nastavi na programskom studiju sociologije na  disciplinama „Sociologija sela I i II”  „Sociologija grada I i II” “Sociologija crnogorskog društva” da bi nakon izbora u zvanje preuzeo predavanja na disciplinama „Sociologija sela I i II”  I Sociologija porodice I i II. Angažovan je kao viši saradnik na Institutu za sociologiju i psihologiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću, na kome je učestvovao u realizaciji više medjunarodnih naučnoistraživačkih projekata. Član društva sociologa Crne Gore od 2010. Godine. Autor je više naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima i publikacijama. Učestvovao je na više naučnih skupova domaćeg i međunarodnog karaktera.