Pravni fakultet

Biografija - Dokić Marko
Biografija - Dokić Marko

 

Prof. dr Marko Dokić

Rođen 14. 11. 1978. godine u Beogradu. Diplomirao 2002. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosječnom ocjenom 9,12. Magistrirao 2006., a doktorirao 2008. godine, takođe na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu – smjer pravnoteorijskih nauka. Izabran u zvanje vanrednog profesora na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore za Pravnoteorijsku oblast (Osnovi sociologije i sociologija prava i Pravna i poslovna etika). Izvodi nastavu i na predmetu Metodologija političkih i društvenih nauka II na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Autor je dvije knjige i više radova u časopisima koji se nalaze u međunarodnim bazama podataka. Učestvovao je na značajnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima.

Član je Upravnog odbora Udruženja pravnika Crne Gore i član redakcije Pravnog zbornika, časopisa za pravnu teoriju i praksu Udruženja pravnika Crne Gore. Član je Odbora za filozofiju i sociologiju CANU. Bio je član Centra mladih naučnika CANU od juna 2010. godine do juna 2014. godine, a obavljao je i funkciju sekretara Centra u periodu jun 2013. – jun 2014. godine. Govori engleski jezik.

Najznačajniji radovi:

 • Hobsova ugovorna teorija, CID, Podgorica, 2007, str. 1-180, ISBN 86-495-0300-4
 • Ogledi iz teorije, filozofije i sociologije prava, Univerzitet Mediteran, Podgorica, 2012, str. 1-102, ISBN 978-9940-514-21-1
 • „Spencerova filozofija individualne slobode“, Filozofska istraživanja, vol. 35, 1/2015, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, str. 137-152, ISSN 0351-4706 (Web of Science/Arts and Humanities Citation Index).
 • „Preobražaji teorije blagostanja“, Prolegomena: časopis za filozofiju, 15, 2/2016, Udruga za promicanje filozofije, Zagreb, str. 189-208, ISSN 1333-4395. (Web of Science/Arts and Humanities Citation Index; Current Contents/Arts & Humanities)
 • „Maltusova teorija o stanovništvu kao osnov za kritiku intervencionističke države“, Stanovništvo, vol. 52, br. 1/2014, Institut društvenih nauka: Centar za demografska istraživanja, Beograd, str. 1-16, ISSN 0038-982X (Scopus)
 • „Ideja minimalne države u modernoj političkoj teoriji“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 66, 5/2016, str. 667-691, ISSN 0350-2058 (Scopus)
 • ,,Hayekova kritika kolektivizma i revitalizacija ideja klasičnog liberalizma“, Međunarodne studije, god. 7, br. 3-4, Zagreb, 2007, str. 173-182, ISSN 1332-4756
 • „Spenserova kritika državnog intervencionizma“, Godišnjak, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, vol. 9/2015, br. 13, str. 185-204, ISSN 1820-6700.
 • ,,Analiza Lukićevih portreta političkih mislilaca: kraći osvrt na Istoriju političkih i pravnih teorija Radomira D. Lukića“, Naučno nasleđe Radomira D. Lukića, SANU, Beograd, 2015, str. 379-389, ISBN 978-86-7025-660-6.
 • ,,Nastanak, razvoj i preobražaji ideje vladavine prava“, Vladavina prava u multikulturalnoj Crnoj Gori, CANU, Podgorica, 2012, str. 21-38, ISBN 978-86-7215-296-8.
 • „Austin’s Theory of Law“, Medijski dijalozi, vol. VII, br. 20/2014, Istraživački medijski centar, Podgorica, str. 237-243, ISSN 1800-7074.
 • „Sloboda ili jednakost“, Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, 1-2/2010, str. 19-36, ISSN 0350-6630.
 • „Negative and Positive Freedom“, Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, 2/2016, str. 15-27, ISSN 0350-6630.
 • „Hobsovo prirodno stanje“, Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, 2/2009, str. 41-48, ISSN 0350-6630.
 • „O pravu i moralu“, Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, 1-1/2009, str. 13-19, ISSN 0350-6630.
 • „Politika u svetlu antropološkog pesimizma: razmatranja o Makijavelijevom Vladaocu“, Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, 1-2/2012, str. 17-31, ISSN 0350-6630.
 • „Pitanje najboljeg oblika države od Platona do Hegela“, Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, 1/2011, str. 15-27, ISSN 0350-6630.
 • „Organicizam i evolucionizam kao esencijalni elementi u društvenoj misli Herberta Spensera“, Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, 1-2/2013, str. 19-29, ISSN 0350-6630.
 • „Osnovne crte pravnog pozitivizma Džona Ostina, Hansa Kelzena i Herberta Harta“, Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, 1-2/2015, str. 17-32, ISSN 0350-6630.
 • „Džon Plamenac o Hobsu“, Politička misao Džona Plamenca“, CANU, Podgorica, 2012, str. 149-159, ISBN 978-86-7215-294-4.
 • „Ideološka ograničenja u naučnim istraživanjima“, Mladi naučnici i etika u XXI vijeku, CANU, Podgorica, 2015, str. 149-159, ISBN 978-86-7215-368-2.

 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.