Pravni fakultet

Biografija - Korać Velibor
Dr Velibor Korać

 

Rođen je 19. maja 1984. u Podgorici gdje je završio osnovnu školu, gimanziju i Pravni fakultet. Diplomirao na Pravnom fakultetu, septembra 2006. godine, sa prosječnom ocjenom 9.18. Postdiplomske magistarske studije – građanskopravni smjer upisao je 2006. godine, a magistarski rad, pod naslovom Pravni režim zajedničke imovine sa osvrtom na novine u crnogorskom zakonodavstvu, odbranio je 2009. godine sa izuzetnim uspjehom (ocjena A). Doktorske studije – građanskopravni smjer upisao je 2010. godine, a doktorsku disertaciju, pod naslovom Uloga notara u sastavljanju pravnih poslova sa posebnim osvrtom na analizu uporednopravnih rješenja, odbranio je 2017. godine sa odlikom.

Učestvovao je na domaćim i međunarodnim konferencijama i naučnim skupovima. Član je ELI (European Law Institute) i bio je član stručne grupe Savjeta Evrope (European Commitee on Legal Co-operation, Secretariat General of the Council of Europe, Strasbourg, 2012-2014).

Za saradnika u nastavi na građanskopravnoj grupi predmeta na Pravnom fakultetu u Podgorici izabran je 2007. godine, a nakon toga dva puta ponovo biran sa saradnika u nastavi na istoj grupi predmeta (Uvod u građansko pravo, Stvarno pravo, Porodično pravo, Nasljedno pravo, Obligaciono pravo, Poslovi robnog prometa i Građansko procesno pravo).

Govori engleski, a služi se francuskim i njemačkim jezikom.

 

BIBLIOGRAFIJA

 

Monografije

 1. Notari i notarski zapisi, Podgorica 2018, XII+610 strana.
 2. Zajednička imovina, Podgorica 2009, 147 strana.

Članci

 1. U susret Građanskom zakoniku Crne Gore, Ohrid School of Law, 2019.
 2. Codification Tradition and New Civil Code of Montenegro, International Scientific Conference LEGAL TRADITION AND NEW LEGAL CHALLENGES, Novi Sad 2019.
 3. Doprinos notara sigurnosti pravnog prometa, Ohrid School of Law, 2017.
 4. Notarial form ad solemnitatem in Montenegrin Law, Annals of the Faculty of Law in Belgrade, 3/2016.
 5. Dokazna snaga notarskog zapisa, Pravni život, 12/2016.
 6. Notarijat u istorijskopravnom presjeku, Pravni zbornik - časopis za pravnu teoriju i praksu, Podgorica, 1/2014.
 7. Notarski zapis bračnog ugovora, Pravni život, Beograd, 12/2014.
 8. Koncepcija Zakona o notarima Crne Gore, Harmonuis - Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, Beograd, 2014.
 9. Notary in the Aim of Unburdening the Courts, Civil Law Forum for South East Europe, Collection of studies and analyses Third Regional Conference, Tirana, 2013.
 10. Autonomy of Will in Montenegro’s Civil Law (applicable regulations), koautorski sa D. Vuksanović, Civil Law Forum for South East Europe, Collection of studies and analyses Third Regional Conference, Tirana, 2013.
 11. Dejudicialization of Enforcement Function, koautorski sa D. Vuksanović, Civil Law Forum for South East Europe, Collection of studies and analyses Third Regional Conference, Tirana, 2013.
 12. Obaveze notara pri sačinjavanju ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, Pravni život, Beograd, 12/2013.
 13. Notarijat u srednjovjekovnim komunama jugoistočnog Jadrana – uticaj na moderna evropska rješenja, Harmonuis - Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, Beograd, 2013.
 14. Notarski zapis ugovora o hipoteci, Pravni život, Beograd, 12/2012.
 15. Development of Civil Law, koautorski sa D. Vuksanović, Civil Law Forum for South East Europe, Collection of studies and analyses Second Regional Conference, Volume I, Skopje, 2012 (dvojezično).
 16. Liability for Material Defects (Country Report for Montenegro), koautorski sa D. Vuksanović, Civil Law Forum for South East Europe, Collection of studies and analyses Second Regional Conference, Volume I, Skopje, 2012 (dvojezično).
 17. Remedies for Breach of Sales Contract – Loss and Interest (Country Report for Montenegro), koautorski sa D. Vuksanović, Civil Law Forum for South East Europe, Collection of studies and analyses Second Regional Conference, Volume I, Skopje, 2012 (dvojezično).
 18. Notarski zapis ugovora o doživotnom izdržavanju, Zbornik radova - Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, Beograd 2012.
 19. Imovinski odnosi sanasljednika, Pravni zbornik - časopis za pravnu teoriju i praksu, Podgorica, 1-2/2012.
 20. Notarska forma ugovora, Pravni život, Beograd, 12/2011.
 21. Dispozitivnost imovinskog režima supružnika, Zbornik radova - Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, Beograd, 2011.
 22. Sukob dva načela pri prenosu prava na nepokretnostima, Pravni zbornik - časopis za pravnu teoriju i praksu, Podgorica, 3-4/2010.
 23. Imovniski odnosi ortaka, Pravni život, Beograd, 10/2010.
 24. Pouzdanje u katastar nepokretnosti i raspolaganje zajedničkom svojinom, Pravni život, Beograd, 11/2009.
 25. Načelo Nemo plus iuris... i raspolaganje zajedničkom svojinom na pokretnim i nepokretnim stvarima, Zbornik PFP, 38/2008.
 26. Imovina i svojina, Zbornik PFP, 37/2008.
 27. Notari i notarska služba u Crnoj Gori, Zbornik PFP, 36/2008.
 28. O potrebi ustanovljavanja ombudsmana za djecu, Zbornik PFP, 35/2006.