Pravni fakultet

Biografija - Korać Velibor
Biografija - Korać Velibor

Doc. dr Velibor Korać

 

Rođen 19. maja 1984. godine u Podgorici gdje je završio osnovnu školu, gimanziju i Pravni fakultet. Diplomirao na Pravnom fakultetu 2006. godine, sa prosječnom ocjenom 9.18. Postdiplomske magistarske studije – građanskopravni smjer upisao je 2006. godine, a magistarski rad (Pravni režim zajedničke imovine sa osvrtom na novine u crnogorskom zakonodavstvu) odbranio je 2009. godine sa izuzetnim uspjehom (ocjena A). Doktorske studije – građanskopravni smjer upisao je 2010. godine, a doktorsku disertaciju (Uloga notara u sastavljanju pravnih poslova sa posebnim osvrtom na analizu uporednopravnih rješenja) odbranio je 2017. godine sa odlikom.

Član je ELI-a (European Law Institute); član Komisije za stručnu edukaciju notara (2020); zamjenik člana Komisije za polaganje notarskog ispita (2022); nacionalni ekspert Savjeta Evrope (2020), bio je član stručne grupe Savjeta Evrope (European Commitee on Legal Co-operation, Secretariat General of the Council of Europe, Strasbourg, 2012-2014). Bio je član radne grupe Ministarstva pravde za izradu Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa (2018) i Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (2019). Kao nacionalni ekspert Savjeta Evrope učestvovao u izradi Kodeksa notarske etike, Etičkog kodeksa sudskih vještaka i Etičkog kodeksa tumača.

Za saradnika u nastavi na građanskopravnoj grupi predmeta na Pravnom fakultetu u Podgorici izabran je 2007. godine. U zvanje docenta za Građanskopravnu oblast na Pravnom fakultetu UCG izabran je u martu 2022. godine.

Kao saradnik u nastavi držao časove vježbi iz predmeta: Uvod u građansko pravo, Stvarno pravo, Porodično pravo, Nasljedno pravo, Obligaciono pravo, Poslovi robnog prometa (Trgovinsko pravo) i Građansko procesno pravo.

Izvodi nastavu iz predmeta: Građansko procesno pravo, Notarsko pravo, Formalni ugovori i Prava djeteta. U jednoj studijskog godini izvodio je nastavu iz Obligacionog prava.

Govori engleski, a služi se francuskim i njemačkim jezikom.

 

BIBLIOGRAFIJA

Knjige

 1. Civil Procedure – Montenegro, Kluwer Law International B.V., Alphen aan den Rijn, 2023 (272 str.);
 2. Notari i notarski zapisi, Podgorica 2018 (614 str.);
 3. Zajednička imovina, 3M Makarije, Podgorica 2009 (143 str.);

Priručnici i praktikumi

 1. Praktikum za parnični postupak, (koautorski sa B. Đuričin), Nova Knjiga, Podgorica 2023 (382 str.);
 2. Etički kodeks sudskih tumača, (koautorski sa M. Markovićem), Savjet Evrope, 2021 (13 str.);

Članci

 1. Razmerje med  zdravnikom in pacientiom v okviru nekrivdnega odškodninskega sistema  (koautorski sa S. Kraljić i K. Drnovšek), Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“, Tom II,  Istočno Sarajevo 2023.
 2. Metodologija rada Pravne klinike Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore (dvojezično), (koautorski sa R. Đoković), u: A GUIDEBOOK ON BEST PRACTICES IN RUNNING LIVE CLIENT CLINICS FOR THE ACADEMIC AND NON-ACADEMIC COMMUNITY– ENEMLOS, Pravni fakultet UCG, Podgorica, 2023;
 3. Competitive Jurisdictions of Local Administration Authorities and Notaries for the Certification Purposes in Montenegro, Lex Localis - Journal of Local Self-Government, Vol 19 No 3 (2021);
 4. Codification Tradition and New Civil Code of Montenegro, Conference Legal Tradition and New Legal Challenges, Novi Sad 2019 (izlaganje na konferenciji);
 5. U susret Građanskom zakoniku Crne Gore, Ohrid School of Law 2019;
 6. Doprinos notara sigurnosti pravnog prometa, Ohrid School of Law 2017;
 7. Notarial form ad solemnitatem in Montenegrin Law, Annals of the Faculty of Law in Belgrade, 3/2016;
 8. Dokazna snaga notarskog zapisa, Pravni život, 12/2016;
 9. Notarijat u istorijskopravnom presjeku, Pravni zbornik - časopis za pravnu teoriju i praksu, Podgorica, 1/2014;
 10. Notarski zapis bračnog ugovora, Pravni život, Beograd, 12/2014;
 11. Koncepcija Zakona o notarima Crne Gore, Harmonuis - Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, Beograd, 2014;
 12. Notary in the Aim of Unburdening the Courts, Civil Law Forum for South East Europe, Collection of studies and analyses Third Regional Conference, Tirana, 2013;
 13. Autonomy of Will in Montenegro’s Civil Law (applicable regulations), koautorski sa D. Vuksanović, Civil Law Forum for South East Europe, Collection of studies and analyses Third Regional Conference, Tirana, 2013;
 14. Dejudicialization of Enforcement Function, koautorski sa D. Vuksanović, Civil Law Forum for South East Europe, Collection of studies and analyses Third Regional Conference, Tirana, 2013;
 15. Obaveze notara pri sačinjavanju ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, Pravni život, Beograd, 12/2013;
 16. Notarijat u srednjovjekovnim komunama jugoistočnog Jadrana – uticaj na moderna evropska rješenja, Harmonuis - Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, Beograd, 2013;
 17. Notarski zapis ugovora o hipoteci, Pravni život, Beograd, 12/2012;
 18. Development of Civil Law, koautorski sa D. Vuksanović, Civil Law Forum for South East Europe, Collection of studies and analyses Second Regional Conference, Volume I, Skopje, 2012 (dvojezično);
 19. Liability for Material Defects (Country Report for Montenegro), koautorski sa D. Vuksanović, Civil Law Forum for South East Europe, Collection of studies and analyses Second Regional Conference, Volume I, Skopje, 2012 (dvojezično);
 20. Remedies for Breach of Sales Contract – Loss and Interest (Country Report for Montenegro), koautorski sa D. Vuksanović, Civil Law Forum for South East Europe, Collection of studies and analyses Second Regional Conference, Volume I, Skopje, 2012 (dvojezično);
 21. Notarski zapis ugovora o doživotnom izdržavanju, Zbornik radova - Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, Beograd 2012;
 22. Imovinski odnosi sanasljednika, Pravni zbornik - časopis za pravnu teoriju i praksu, Podgorica, 1-2/2012;
 23. Notarska forma ugovora, Pravni život, Beograd, 12/2011;
 24. Dispozitivnost imovinskog režima supružnika, Zbornik radova - Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, Beograd, 2011;
 25. Sukob dva načela pri prenosu prava na nepokretnostima, Pravni zbornik - časopis za pravnu teoriju i praksu, Podgorica, 3-4/2010;
 26. Imovniski odnosi ortaka, Pravni život, Beograd, 10/2010;
 27. Pouzdanje u katastar nepokretnosti i raspolaganje zajedničkom svojinom, Pravni život, Beograd, 11/2009;
 28. Načelo Nemo plus iuris... i raspolaganje zajedničkom svojinom na pokretnim i nepokretnim stvarima, Zbornik PFP, 38/2008;
 29. Imovina i svojina, Zbornik PFP, 37/2008;
 30. Notari i notarska služba u Crnoj Gori, Zbornik PFP, 36/2008;
 31. O potrebi ustanovljavanja ombudsmana za djecu, Zbornik PFP, 35/2006.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.