Filozofski fakultet

Biografija - Goran Ćeranić
Biografija - Goran Ćeranić

Goran Ćeranić je rođen 1. novembra 1975. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakulteu - Odsjek za sociologiju diplomirao je 1999. godine. Na istom fakultetu upisao je postdiplomske studije iz oblasti Sociologije rada i odbranio magistarski rad s temom Sociološka analiza svojinske strukture u postsocijalističkoj Crnoj Gori (1989-2000). Doktorsku disertaciju pod nazivom Sociološka analiza preduzetništva u postsocijalističkoj Crnoj Gori odbranio je marta 2014.godine.

Rezultati disertacije objavljeni su, pored domaćih i regionalnih časopisa, i u časopisu Sociologičeskoe isljedovanije koji izdaje Ruska akademija nauka, a koji se nalazi na Tomson Rojtersovoj SSCI listi. Autor je više naučnih radova, a imao je zapažena učešće i na međunarodnim konferencijama.

Aktivan je na nekoliko međunarodnih projekata, od kojih je posebno bio značajan „Komparativno sociološko istraživanje svojine i preduzetništva u postsocijalističkom periodu (Crna Gora - Rusija)“ koji se izvodio u organizaciji Instituta za sociologiju i psihologiju Filozofskog fakulteta u Nikšića i Sociološkog fakulteta MGU Lomonosov. 

Na Filozofskom fakultetu – Studijski program za sociologiju angažovan je od 2001. godine u svojstvu saradnika u nastavi. Od marta 2017. godine biran je u zvanje docenta na sledećim disciplinama: Sociologija rada I i II, Sociologija crnogorskog društva I i II.

Rukovodilac je Studijskog programa za sociologiju.

Član je redakcije časopisa za sociologiju Sociološka luča.

Dokumenti