Pravni fakultet

Biografija - Radović Vjera
Biografija - Radović Vjera

  Rođena je 24. 09. 1952. god. u Titogradu, današnjoj Podgorici. Osnovnu i srednju školu-gimnaziju Slobodan Škerović završila je u rodnom gradu., u znaku najboljih ocjena. Ekonomski fakultet ,takođe, završila je u Podgorici 1975.god.

Poslijediplomske studije, smjer drustveno-ekonomski, zavrsila je na Pravnom fakultetu u Beogradu, januara 1985. god. Mentor pri izradi i odbrani magistarskog rada " Ekonomski znacaj turizma i njegov uticaj na platni bilans Jugoslavije" bio je prof. dr Velimir Vasic. Doktorsku disertaciju odbranila je na  Pravnom fakultetu u Podgorici 1992. god.. Naziv teme je " Inostrani turizam kao faktor ukljucivanja jugoslovenske privrede u svetske privredne tokove ", a mentor je bio prof. dr Danilo Aleksic.

     Radni odnos zasnovala je na Pravnom fakultetu u Podgorici oktobra 1978. god. izborom u zvanje asistenta pripravnika. Posle zavrsenih magistarskih studija izabrana je u zvanje asistenta sa magistraturom, u zvanje docenta izabrana je 1992.god., u zvanje vanrednog profesora oktobra 1998. god., a u zvanje redovnog profesora juna 2003.god.

     Predmet njenog užeg interesovanja su instrumenti i mjere subjekata ekonomske politike na kratki, srednji i dugi rok, kako na nivou države, regiona tako i  globalno  za ostvarivanje ciljeva ekonomske politike.Takodje, izučava promjene u savremenim privrednim sistemima, koji su osnov za vodjenje ekonomske politike. Porad navedenog, prati promjene monetarnih tokova i njihov uticaj na realna ekonomska kretanja, narocito kod otvorenih privreda.

      Bila je kordinator modula  Ekonomska diplomatija i predavac na Diplomatskoj akademiji  " Gavro Vuković" na Pravnom fakultetu UCG. Bila je i sef katedre za drustveno ekonomske nauke na Pravnom fakultetu. Obavljala je poslove prodekana na Pravnom fakultetu  u dva mandatna perioda. Učestvovala je u radu velikog broja domaćih i međunarodnih naučnih skupova na kojima je podnosila referate, a koji su objavljeni u odgovarajućim publikacijama sa tih skupova. Objavila je veliki broj naučnih i stručnih radova u poznatim stručnm publikacijama, a među njima su: Pravni zbornik, Zbornik pravnog fakulteta, Pravni život-časopis za pravnu teoriju i praksu itd.

 Jedana je od autorica/ra udžbenika "Osnovi ekonomske politike", koji se koristi za savladavanje materije predmeta  Osnovi ekonomske politike na Pravnom fakultetu.

     Bila je clan komisija i mentor kod izrade magistarskih i dokrorskih radova, koji su branjeni na Pravnom, Ekonomskom i Fakultetu politickih nauka..

     Bila je deset godina clan Upravnog odbora Udruzenja mladih sa hendipom, nevladina organizacija, i stekla dragocjeno zivotno iskustvo u radu sa tom populacijom.

     Boravila je mjesec dana  2015.god. na Park Univerzitetu u državi Kansas u SAD.   

     Koristi engleski jezik.