Ekonomski fakultet

Biografija - Lojpur Anđelko

11.03.2017


Biografija - Lojpur Anđelko

 

BIOGRAFSKI  PODACI

Andjelko S.Lojpur

 

Ime organizacije / preduzeća:    EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA

Ime osobe:    Andjelko S.Lojpur

Zanimanje:   Profesor, dipl. ek.

Datum i mjesto rodjenja:  16/11/1955. Mostar

Godine radnog iskustva u preduzeću: 39;

 

Članstvo i aktivnosti u profesionalnim udruženjima: član SEJ, član SE RCG, predsjednik sekcije za menadžment SE RCG, predsjednik skupštine i član UO Udruženja procjenjivača CG, član udruženja i član upravnog odbora Crnogorskog udruženja za menadžment; član udruženja i član upravnog odbora Udruženja procjenjivača, vodeći anаlitičar u Institutu za menadžment, predsjednik Komisije za konkurentnost UPCG, član Savjeta za Visoko obrazovanje RCG (u ranijem sazivu), član UO Instituta računovođa i revizora CG, član Ekonomsko-socijalnog savjeta RCG, član Savjeta za vode Vlade CG,  potpredsjednik Savjeta za nauku; predsjednik Savjeta za nauku CG, član Savjeta za visoko obrazovanje CG; predsjednik Foruma Crnogorske asocijacije menadžera (u ranijem sazivu), član Upravnog odbora Crnoogrske ekonomske naučne akademije (CENA) i drugo.  

 

 

GLAVNE KVALIFIKACIJE:

 

 • biran sam u zvanje redovnog profesora na sljedećim disciplinama: Menadžment, Osnove menadžmenta, Razvoj organizacije, Transformacija organizacije na Ekonomskom fakultetu u Podgorici i Teorije menadžmenta na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, Liderstvo na Fakultetu za turizam i hotelijertsvo u Kotoru i dr..
 • prorektor Univerziteta Crne Gore (obavljao funkciju u dva mandata),
 • obavljao funkciju prodekana za naučnoistraživački rad i saradnju sa privredom na EF u dva mandata;
 • glavi pregovarač između Crne Gore i EU za tri poglavlja; poglavlje 25 – obrazovanje i kultura; poglavlje 26 – Nauka i istraživanje; 10 – Informatičko društvo i mediji.
 • rukovodilac primjenjenih postdiplomskih studija menadžmenta EF-a;
 • rukovodilac postdiplomskih studija smjer „Menadžment biznisa“ i „Menadžment u obrazovanju“, na akademskim studijama EF-a;
 • rukovodilac smjera „Menadžment“ na akademskim studijama na fakultetu;
 • bio angažovan kao savjetnik Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja Vlade CG za privatizaciju i menadžment;
 • angažovan kao predavač po pozivu na postdiplomskim i doktorskim studijama na više fakulteta u okruženju;
 • više puta boravio u inostranstvu u posjeti raznim fakultetima, s tim što sam obavio dvije specijalizacije u inostranstvu: Univerzitet u Pitsburgu, 2003. godine, London School of Economics and Political Science (LSE), 2005. godine); Ekonomski fakultet u Ljubljani;
 • predsjednik redakcije časopisa „Računovodstvo i revizija“, ISRR Crne Gore Podgorica;
 • član Izdavačkog savjeta časopisa “Montenegrin Journal of Economics”; Podgorica;
 • član Izdavačkog savjeta časopisa “Acta Economica ”, EF, Banja Luka;
 • Član Editorial Council časopisa “Computer Science and Information Systems“, ComSIS Consortium;
 • bio angažovan kao član ili predsjednik borda direktora u: Telekomu, JP Luka Kotor; Autoremont Podgorica, Marina Bar, Primorka Bar; Barska plovidba Bar, Duvanski kombinat Podgorica, Institut »Dr simo Milošević« Igalo, Luka Bar i drugo.
 • koordinator dva Tempus programa: „Razvoj i unapređenje malih i srednjih preduzeća“ EF sa Univerzitetom iz Graca i Paderborna, i „Razvoj novog nastavnog plana iz računovodstva i finansija“, 2007; partneri: Ekonomski fakultet Ljubljana, Univerzitet iz Griniča, Menadžment akademija P.Kozminski iz Varšave.
 • rukovodilac više specijalističkih kurseva i sl.
 • izvodio nastavu na Fakultetu za pomorstvo i Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, Fakultetu za menadžment i proizvodnju u Trebinju i dr,.
 • vodio sam više specijalitičkih kurseva koje je organizovao Ekonomski fakultet, sam ili u saradnji sa drugim istitucijama kao što su Fond za razvoj, Republički sekretarijat za razvoj i sl; rukovodio kursevima za prestrukturiranje preduzeća, kursevima za izradu biznis plana i sl.
 • bio angažovan kao panelista ili uvodničar na više domaćih i međunarodnih konferencija i sl.

 

 

PROJEKTI:

 

Kao rukovodilac i saradnik učestvovao sam na izradi više projekata od kojih je većina implementirana.  Navodimo neke od njih:

 • Studije “Programa restrukturiranja KAP-a” 1992.godine;
 • Studija sveobuhvatnog prestrukturiranja JP „Luka Bar“, Podgorica, 1993. - rukovodilac.
 • Procjena vrijednosti JP „Luka Bar“, Podgorica, 1992.; rukovodilac.
 • Studija sveobuhvatnog prestrukturiranja DP Zavod za geološka istraživanja, Podgorica, 1993. –
 • Procjena vrijednosti DP "Prekookeanska plovidba" Bar, Podgorica, 1993. - rukovodilac.
 • Program prestrukturiranja DP "Drvoimpex" - Podgorica, 1993. - rukovodilac.
 • Program prestrukturiranja JP "Luka Kotor" Kotor, 1993. - rukovodilac.
 • Procjena vrijednosti JP "Luka Kotor" Kotor, 1993. - rukovodilac.
 • Razvoj informacionog sistema Duvanskog kombinata Podgorica, 1993. - rukovodilac.
 • Program transformacije DP "Crna Gora" Nikšić, Podgorica, 1995.- rukovodilac.
 • Program organizacionog restrukturiranja DP Crna Gora” Nikšić, Ek. fakultet, Podgorica,
 • Program transformacije JP Rudnik uglja Pljevlja, Podgorica, 1997., rukovdilac;
 • Stručni saradnik na programu transformacije i implementacije KAP-a 1994-1996.godina;
 • Program transformacije JP PTT Crne Gore, Elektrotehnički fakultet, Podgorica 1997., rukovodilac;
 • Program privatizacije VK Primorac” Kotor, Podgorica, 1998., rukovodilac;
 • Program procjene vrijednosti JP PTT Crne Gore, Ekonomski Podgorica 1998.g.; rukovodilac;
 • Program organizacionog restrukturiranja JP PTT Crne Gore, Podgorica, 1998.; rukovodilac;
 • Transformacija društvenog fonda SO Podgorica za građevinsko zemljište, poslovni prostor i puteve, Ekonomksi fakultet, Podgorica, 1999.
 • Program opravdanosti osnivanja slobodne zone Luka Bar, Podgorica, 2000.g.; rukovodilac;
 • Program o ekonomskoj opravdanosti osnivanja operatora mobilne telefonije u Crnoj Gori, 2000.g rukovodilac;
 • Program prestrukturiranja Jadranskog brodogradilišta Bijela”, 2002.g.; rukovodilac;
 • Program prestrukturiranja Duvanskog kombinata” Podgorica, 2003.g. Ekonomski fakultet,

      rukovodilac;

 • Program prestrukturiranja GP Gorica” Podgorica, 2003., Ekonomski fakultet, rukovodilac;
 • Izrada akcionog plana prestrukruriranja AD Luka Bar, 2003.g.
 • Procjena vrijednosti akcijskog kapitala „Jadranskog brodogradilišta Bijela, 2003. Ekonomski fakultet, rukovodilac.
 • Biznis plan JP Luka Bar, 2003.godina
 • Biznis plan JP Luka Kotor 2003. godina
 • Biznis plan Barske plovidbe, 2003.g.
 • Program privatizacije Barske plovidbe, Bar, 2003., rukovodilac,
 • Program transformacije i procjena vrijednosti NJP „Pobjeda Podgorica, 2004.g., rukovodilac
 • Procjena vrijednosti HTP Budvanska rivijera, Budva, 2004. godine, rukovodilac
 • Dostignuti nivo razvoja i kvaliteta saobraćajnog podsistema u privredi Crne Gore, 2004.rukovodilac
 • Ekonomska evaluacija projekta Feasibility study for construction of Bridge over 'Verige' Straits, Direkcija za izgradnju autoputeva Crne Gore, 2004.
 • ”Definisanje dugoročnog rješenja kvalitetnog snabdijevanja vodom crnogorskog primorja – cost/benefit analiza varijantnih rješenja”; Regionalni vodovod Budva i Svjetska banka; 2004.
 • Studija, Pravci privrednog razvoja Crne Gore, Prostorni plan Crne Gore, koautor, 2005.
 • Analiza opravdanosti investicije i zaključenja ugovora između opštine Podgorica i firme „Gintaš“, Ekonomski fakultet, Podgorica, 20055.g.
 • Priprema tenderske dokumentacije za privatizaciju AD „Marina“ Bar; 2005.; rukovdilac
 • Monitoring „Implementacija ugovora o kupoprodaji akcija KAP-a i Rudnika boksita Nikšić, 2006. rukovodilac
 • Izvještaj o procjeni osnovnih sredstava DOO „MONTE PUT" Podgorica, 2006. rukovodilac
 • Tenderska dokumentacija „V.Jakić, Pljevlja, 2006., rukovodilac
 • Procjena ekonomske nužnosti i opravdanosti, odnosno neopravdanosti zaključenja Ugovora o povjeravanju vođenja poslova kompaniji Glencor International AD (Ugovor o upravljanju KAP-om)- vještačenje; Ekonomksi fakulet, Podgorica, 2006.
 • Koje su promjene nastupila u pogledu krajnjeg bilansa uspješnosti poslovanja KAP-a za vrijeme trajanja ugovora sa “Glencor-om” i da li je za KAP nastupila šteta, odnosno da li je ovaj ugovor za KAP bio štetan – vještačenje“; Ekonomksi fakultet, Podgorica, 2006.
 • Izvještaj o procjeni nepokretnosti, postrojenja i opreme „V.Jakić“ Pljevlja, 2006.
 • Tenderska dokumentacija „HTP Boka H.Novi, 2007. rukovodilac,
 • Implementacije strategije održivog razvoja, Kancelarija za održivi razvoj CG, 2007.
 • Izbor najboljeg preduzeća 2006. godine, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Podgorica, 2006.
 • Konverzija duga prema članovima odbora direktora AD „Marina“ Bar u akcijski kapital, 2007.
 • Izvještaj o procjeni nepokretnosti, postrojenja i opreme „FEP Plužine, 2007.
 • Izvještaj o procjeni materijalne imovine preduzeća u stečaju „Građevinar“ AD Pljevlja, 2007. rukovodilac,
 • Biznis plan „Vektra Jakić“ Pljevlja, 2007.
 • Monitoring „Feasibility studija autoputa Bar – Boljare“, Minstarstvo pomorstva , Vlada CG, 2007.
 • Monitoring „Implementacija Ugovora o prodaji „Željezare“ Nikšić;Vlada CG,
 • Strategija privatizacije „Luka Bar“ Bar; Ministarstvo pomorstva i saobraćaja, Vlada CG, septembar, 2007.
 • Strategija privatizacije „Montenegro airlines“, Ministarstvo pomorstva i saobraćaja, Vlada CG, septembar, 2007.
 • Strategija privatizacije „Željeznice CG“, Ministarstvo pomorstva i saobraćaja, Vlada CG, avgust, 2007.
 • Monitoring kupoprodajnog ugovora KAP-a, 2006-2009.; rukovodilac.
 • Analiza efekata dosadašnje privatizacije u Crnoj Gori, Ekonomski fakultet Podgorica, EF Ljubljana, EF Beograd, 2008, rukovodilac.
 • Strategijska analiza funkcionisanja KAP-a, Ekonomski fakultet Podgorica, 2008. rukovodilac.
 • Izvještaj o procjeni osnovnih sredstava „Jadransko brodogradilište Bijela“, AD Ekonomski fakultet, Podgorica, 2014.g.
 • Izvještaj o procjeni vrijednosti imovine „Inturs“, Podgorica, 2014.g.
 • Izvještaj o procjeni vrijednosti procjeni (reprocjeni) nekretnina, postrojenja i opreme u skladu sa “MRS 16”, HTP „Miločer“ doo Budva.
 • Izvještaj o procjeni akcijskog kapitala HG „Budvanska rivijera“ AD Budva, 2014.g.
 • Procjena vrijednosti imovine JP „Komunalno“ Tivat; 2014.g.
 • Studija; Analiza ekonomske opravdanosti organizovanja autobuske stanice – Opština Tivat; 2017. g.
 • Studija; Analiza ekonomske opravdanosti organizovanja parking servisa – Opština Tivat; 2017. g.
 • Procjena vrijednosti nekretnina – zemljišta; Plantaže, Podgorica, 2017.g.
 • Izvještaj o procjeni nepoketnosti „Izbor“ AD Bar, Cetinje, oktobar 2018.
 • Izvještaj o procjeni vrijednosti nepokretne imovine „Daido-metal“ AD Kotor, decembar 2019.g.
 • Studija dugoročnog razvoja Opštine Herceg Novi; januar 2020.g.; konsultant.

 

 

 

PUBLIKACIJE I AUTORSKA DJELA

 

Spisak knjiga - skripta, udžbenika i priručnika koje sam objavio kao autor, odnosno koautor,  je sljedeći:

 

 1. Lojpur, M.Kuljak: "Osnove menadžmenta”,  Ekonomski fakultet,  Podgorica, 1994.
 2. Lojpur (koautor i redaktor)  : "Privreda Crne  Gore  u  tranziciji",  Agencija za  prestrukturiranje privrede i strana ulaganja, Podgorica, 1995.
 3. Lojpur, M. Kuljak: "Menadžment”, I izdanje, Ekonomski fakultet i Agencija Vlade Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja, Podgorica, 1995.
 4. Lojpur, Z. Senić: “Vodič za članove upravnih odbora” , Fond PIO RCG, Podgorica, 1996.
 5. Lojpur (koautor i redaktor): ”Sindikat i tranzicija”, Savez samostalnih sindikata RCG, Podgorica, 1996.
 6. Lojpur, koautor i redaktor: “Podsjetnik sa osnovnim rješenjima i pravima iz zakona o preduzećima, Zakona o privatizaciji i uredbama i Zakona o radnim odnosima”, SSS RCG, Podgorica, 1997.
 7. Lojpur, M.Kuljak: “Menadžment”, II izdanje, Ekonomski fakultet u Podgorici i Agencija Vlade Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja, Podgorica, 1998.
 8. Lojpur i drugi: “Preduzetništvom u novi milenijum”, CID, Podgorica, 2001.godine
 9. Lojpur: “Korporacijsko upravljanje u teoriji i praksi privatizacije”, Ekonomski fakultet, Podgorica, 2004.
 10. Prašnikar, A.Lojpur i dr. ”Efekti privatizacije u Crnoj Gori”, Ekonomski fakultet, 2008.
 11. Lojpur, M.Lakićević: “Korporacijsko upravljanje u teoriji i praksi privatizacije”, dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet, Podgorica, maj, 2009.
 12. Lojpur, autor i redaktor: “Savremena pitanja u računovodstvenim i menadžment istraživanjima i obrazovanju” I; EF, Podgorica, februar, 2009.
 13. Lojpur, autor i redaktor: “Savremena pitanja u računovodstvenim i menadžment istraživanjima i obrazovanju” II; EF, Podgorica, septembar, 2009.
 14. Lojpur, autor i redaktor: “Globalni razvojni izazovi u 21.vijeku – Rusija i Crna Gora”, Univerzitet Crne Gore; Ruski državni univerzitet za trgovinu i ekonomiju, Moskva, Podgorica, 2010.g.
 15. Lojpur i dr. (red. M.Drašković): ”Sustainable development: Crisis or Regulation?”: ELIT, SPH, CSZ; Podgorica, 2017.

 

 

 

Objavljeni radovi u domaćim i stranim časopisima i domaćim i stranim konferencijama:

 1. A.S.Lojpur; I.Radević; N.Martinović:”Is the Recovery of Transition Countries Possible on the New Global Stage and How”; International Journal of Innovation and Economic Development; Volume 6; Issue 1; april 2020.
 2. A.S. Lojpur; A.A.Lojpur: We need a new model pf the Stakeholders concept a key precondition in the function the process of Corporate Governance, The Book  of Abstracts; International Scence Conference – “New Trends and best practices in Socioeconomic Researche”,   SER 2018, H.Novi, april, 2018.
 3. A.S.Lojpur, A.Lalević: “Digitalna (r)evolucija računovodstvene profesije u Crnoj Gori”; XIII međunarodni kongres računovođa i revizora; Bečići, 2018.
 4. A.S.Lojpur, A.Lalević: “Digitalna transformacija poslovanja kao generator nove digitalne epohe u računovodstvu – istina ili zabluda”; The forth Tehnological revolution challenge or threat to the Accounting and Auditing profession; 22. Međunarodni kongres; Banja Vrućica; 2018.
 5. A.S.Lojpur, V.Dimovski; I.Radević: “Corporate Responsability as the tip of the “Iceberg” od Corporate Governance”; Economics &Economy; ELIT, Podgorica, 2018.
 6. A,S.Lojpur, A.Lalević: “Reindustrialization as a basis of new paradigm in transition conutries”, International Scientific Conference – EDT; Digitomics; Faculty of Economics and Business Rijeka, Opatija, maj, 2018.
 7. A.S.Lojpur; Melović. B.; Serdarušić, H.: „Paradigma menadžmenta znanja kao determinanta savremenog korporativnog upravljanja“; Računovodstvo i revizija, ISRR, Podgorica, br. 7 i 8; 2017.
 8. A.S.Lojpur;: „Transitions countries in the globalisation process – resignation to their fate or late awekening“; International Scientific Conference Economic and Social Development, Prague, Czech Republic, maj,  2017.
 9. A.S.Lojpur; V.Drašković: „Zemlje u tranziciji u uslovima globalizacije -  budućnost koju je neko drugi osmislio“; Teslić, maj; 2016.
 10. A.S.Lojpur; A: Lalević: „Reindustrialization as the backbone of the New Development paradigm“, Book of Abstracts; 13 International Conference - Economic and Social Development;  Barcelona; april, 2016. str.45.
 11. A.S.Lojpur;  M.Lamza-Maronić; Hrvoje Serdarušić; I.Radević: “Menadžment izazovi – “organizacija koja uči” kao okosnica nove poslovne paradigme, Economics & Economy; Vol 2.  june ; 2015.
 12. A.S.Lojpur; Lojpur A.A.: „Reindustrijalizacija kao odgovor na pitanje – da li je i kako moguć oporavak zemalja u tranziciji“; Book of abstracts; Ekonomski fakultet  Pale, EF Subotica; EF Podgorica; Jahorina Business Forum; str.12;. 2016.
 13. Jocovic  M. Milovic  N. Lojpur A.: “Changes in management role in the corporate governance system – example of Montenegro”; Management-Journal of Contemporary Management  Issues, University of Split, Faculty of Economics; Vol.20. No. 2. 2015.
 14. Pejic-Bach, M.,  Lojpur, A.,  S.Peković, Stanovičić, T.: „The Influence different information sources on Innovation performance: Evidence from France, the Netherlands and Croatia“, South East European Journal of Economics and Business, Volume 10(2); 89-101;. 2015.
 15. A.S.Lojpur; A.A.Lojpur: „Mjerenje performansi i efikasnost kontrole u funkciji poboljšanja kvaliteta revizije”; IX Kongres, Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore;  Budva, 2015.
 16. A.Lojpur,  A.Lalević-Filipović: Recovery of the countries in transition – reindustrialisation as "emergency exit” ; REDETE; Researching economic development and entrepreneurship in transition economies; Graz, Austria, october 22-25; 2015.
 17. A.Lojpur; M.Perović, M.Perović; A.A.Lojpur: „Unapređivanjem kvaliteta do veće produktivnosti”; Kvaliteta i konkuretnost; 16.međunarodni simpozijum; Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, ISBN 978-953-57036-9-3;  str.55-66; Zagreb, 2015.
 18. Peković, S,; Lojpur, A.; Pejić-Bach, M,; „Determinants of Innovation intensuty in developed and in developing Ecomomies; The Case of France and Croatia“; International Journal od Innovation and Management; Vol.19; No 05; june, 2015.
 19. A.Lojpur, A.A.Lojpur: „Reindustrijalizacija – između zakašnjelog buđenja i nove paradigme rasta”, Acta economica,  Banja Luka; ISSN 1512-858X, broj.22; str.9-31; februar 2015.
 20. A.Lojpur, M.Radović; A.Lalević-Filipović: “EUROPE 2020” strategy as a global imperative for SEE countries”; ICEIRD; The global Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, isbn 978-9963-7355-4-9; P.210-219;  Nicosia, Cyprus, June, 2014.
 21. A.Lojpur; A.Lalević-Filipović; A.A.Lojpur: “ Road ‘paved’ with Knowledge – is there a shortcut to the European Union?”, Strategic management and Decision Support Systems in Strategic Management, SM2014; Book of Abstracts, ISBN 978-86-7233-344-2;  Ekonomski fakultet Subotica,  p.62; May 2014.
 22. A.Lojpur,  S.Vlahović, S.Peković:  “Working conditions under quality standards: The role of employee involvement“;  African Journal of Business Management, Vol.7 (14). pp. 1174-1183; april 2014.
 23. A.Lojpur; V.Lazović: „Zemlje u tranziciji u procesu regionalizacije i globalizacije“;  Računovodstvo i revizija; ISRR; ISSN 1800-6159; str. 151-163; Podgorica; 1-2/2014.
 24. Pejic-Bach, M.,  Lojpur, A.,  S.Peković, "Influence of different information sources to innovation performance: Evidance from France, Netherlands and Croatia”;  ICES, 2014, 7th International Conference of the School of Economics and Business, Sarejevo.
 25. Lalević-Filipović, A., Lojpur, A.: Računovodstveno-izvještajni altruizam menadžmenta kao pretpostavka kreiranja (ne)povoljnijeg poslovnog ambijenta, 18. Međunarodni kongres, Značaj i uloga računovodstva, revizije i finansija u procesu ekonomskog oporavka, Banja Vrućića, 18-20 septembar 2014.
 26. A.Lojpur; A.Lalević-Filipović; A.A.Lojpur: Finansijsko izvještavanje kroz prizmu menadžmenta i računovodstvene profesije”; ISRCG; Računovodstvoo i revizija; ISSN 1800-6159; Podgorica, str. 10-15; 5-6/2014.
 27. A.Lojpur, Pejic-Bach, M.,  A.Aleksić, S.Vlahović, S.Peković, "The effects of demographic characteristics on democratic leadership style," 5. Mednarodna znanstvena konferenca, Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013, Celje (ISSN:1512/858X), Volume , Issue , Feb. 2014, Page(s) 16 [12357]
 28. A.Lojpur, "Da li je i kako moguć oporavak privrede u uslovima globalizacije?," Acta Economica (ISSN: 1512/858X),  Feb. 2014, Page(s) 39-58 [12356]
 29. A.Lojpur, "Od samoupravnog rukovodjenja do kapitalističkog kvazi menadžmenta-nedovršena tranzicija menadžmenta," Economics&Economy (ISSN:2336-9213),  Issue 1, Feb. 2014, Page(s) 87-101 [12359]
 30. A.Lojpur, M.Andrić, R.Žugić, "Lekcija koju još nismo savladali u menadžmentu i reviziji," VIII Kongres računovodja i revizora Crne Gore, Zbornik radova (ISBN:978/9940/9399/3/9), Cobiss CG/ID 23418384;  Oct. 2013, Page(s) 20-37 [12249]
 31. A.Lojpur, S.Peković, "Znanje i inovaciona politika zemalja u tranziciji kao mjera spremnosti za ulazak u EU," Economics&Economy (ISSN:2336-9213), Volume 1, Issue 2, dec.2013, Page(s) 61-75 [12358]
 32. A.Lojpur, "Znanje kao generički faktor konkurentnosti u uslovima globalizacije poslovanja i evropskih integracija," Računovodstvo i revizija (ISSN:1800-6159),  str. 60-75; Issue 7-8/2013, July 2013, Page(s) 66-76 [12248]
 33. A.Lojpur, R.Žugić, "Nova menadžment paradigma kao pretpostavka efektivnijeg korišćenja znanja," Računovodstvo i revizija (ISSN:1800-6159),  Issue 5-6/13, May 2013, Page(s) 53-59 [12169]
 34. A.Lojpur, V.Drašković, "Nerazvijene zemlje u uslovima globalizacije - traženje valjanog razvojnog obrasca," VIII International Symposium on Corporate Governance, Adjustment and/or prediction - A condition of survival, growth and development of the economy; ISBN 978-99955-83-08-8; Teslić,  May 2013, Page(s) 153-173 [12138]
 35. V.Drašković, A.Lojpur, "The importance of the Institucional Framework in Regulating Corporate Social Responsibility," Abstracts of the Preoceedings, International OFEL Conference on Corporate Governance, Dubrovnik ; Volume , Issue , Apr. 2013, Page(s) 46 [12135]
 36. V. Drašković, A. Lojpur, ""The importance of the institutional framework in regulating corporate social responsibility"," Montenegrin journal of economics (ISSN:1800-5845), Volume 9, Issue 2, Apr. 2013, Page(s) 39-46 [12120]
 37. A.Lojpur, S.Vlahović, S.Peković, A.A.Lojpur, "The Competition problems in countries of transition: The case of Montenegro," 2nd International Scientific conference Economic and Social Development, Book of Abstract;  Paris;  April; 2013, Page(s) 75-77 [12136]
 38. A.Lojpur, S.Vlahovic, S.Pekovic, "Working conditions under quality standards: The role of employee involvement," African Journal of Business Management (ISSN:1993-8233), Volume 7, Issue 14, Apr. 2013, Page(s) 1174-1183 [12168]
 39. Alojpur, A.Aleksić; S.Vlahović, S.Peković: “The effects of demographic characteristics on democratic leadership style”, International Scientific conference, Knowledge and business challenges of globalization, Celje, maj, 2013.
 40. V.Drašković, A.Lojpur, "Corporate Social Responsibility: illusion VS. Real possibility, Voluntarism VS. Obligingness," Strategic management and Decision Support Systems in Strategic Management, 18th International Scientific Conference, Novi Sad, Apr. 2013, Page(s) 12-13 [12137]
 41. V.Draskovic, A.Lojpur, "Corporate social responsibility as a contemporary phenomenon," International conference on development of economy in Russia;  Mar. 2013, Page(s) 30-37 [12171]
 42. A.Lojpur; S.Vlahović: “ The necessity of adopting a new management paradigm in the European Integration process”; Pravni ekonomksi aspekti integracije BiH u EU; Zbornik radova, ISBN 978-9958-604-78-2; Ekonomski fakultet, Mostar , 2013.
 43. A.Lojpur, "Od samoupravnog rukovodjenja do kapitalističkog kvazi menadžmenta - nedovršena tranzicija menadžmenta," Economics and Economy (ISSN:2336-9213), Volume 1, Issue 1, Mar. 2013, Page(s) 87-101 [12170]
 44. A. Lojpur, V. Drašković, ""The Institutional Context of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility"," Montenegrin Journal of Economics (ISSN:1800-5845), Volume 9, Issue 1, Jan. 2013, Page(s) 27-43 [11817]
 45. A.Lojpur, M.Pejic Bach, S.Peković, "Determinants of Innovation Intensity in Developed and in Developing Economies: The case of France and Croatia," International Conference, Tivat, septembar, Kvalitet, Beograd (ISSN:0354-2408), Volume , Issue , Sept. 2012, Page(s) [11900]
 46. A.Lojpur, S.Pekovic, "Ima li nade za 'male' ekonomije u uslovima globalizacije," Acta Economica (ISSN:1512-858X), Volume 16, Issue , Sept. 2012, Page(s) 9-26 [11932]
 47. A.Lojpur, "'Knowledge economy' as a key assumption of economic development," Conference Economy of Montenegro 2012, Road to economic growth, Conference Proceedings, PK CG (ISSN:0350-5340),  June 2012, Page(s) 75-88 [12060]
 48. A.Lojpur, "Menadžment - najslabija karika u procesu korporativnog upravljanja," Overcoming the crisis with changes in strategies, policies and models of corporate governance, VII International symposium; Teslić,   June 2012, Page(s) 301-318 [11899]
 49. A.Lojpur, "Korporativno upravljanje, korporacijska društvena odgovornost," Računovodstvo i revizija; Podgorica (ISSN:1800-6159), Volume , Issue 5-6, June 2012, Page(s) 82-94 [11901]
 50. A.Lojpur: “Korporacijska društvena odgovornost – između evropskih zakona I balkanske paradigm”; IRR, Računovodstvo I revizija; ISSN 1800-6159; Podgorica; 5-6/12.
 51. A.Lojpur, M.Radović, S.Peković, "Patološka moć savremenih korporacija kao produkt ideologije neoliberalnog kapitalizma," Ekonomske ideje i praksa, Beograd (ISSN:2217-6217),  Issue 4, Mar. 2012, Page(s) 35-47 [11898]
 52. A.Lojpur, S.Peković, "The competiton problems in countries of transition adoption of "new"development economic paradigm as an imperative," International conference, "Economic theory and practice: meeting the new challenges"; Mostar, BiH (ISSN:2233-0267),  Nov. 2011, Page(s) 113-126 [11892]
 53. A.Lojpur, S.Pekovic, "The Quality Mechanisms that could improve Working Conditions: The Empirical Analysis from Montenegro," International Conference, Tivat (ISSN:0354-2408),  Sept. 2011, Page(s) [11896]
 54. A.Lojpur, "Some open questions of the proces corporate governance and management in the transition economies," Vestnik Ruskog gospodarskog trgovinsko-ekonomskog univerziteta, Moskva (ISSN:1814-5361), Volume 1(50), Issue , Sept. 2011, Page(s) 181-191 [11897]
 55. A.Lojpur, M.Radović, S.Peković, "Patološka moć savremenih korporacija kao produkt ideologije neoliberalnog kapitalizma," International scientific assembly ES-NBE, Economic Science in Function of Creating a New Business Environment , Sarajevo, June 2011, Page(s) [11894]
 56.  M.Koman, Lj.Knežević; A.Lojpur, J.Prašnikar: "Effects of the ownership and management change effects on the productivity in privatized Montenigrin Firms," Eastern European Economics; M.E Sharpe, ISSN 0012-8755; Vol.49, No.3; May-June 2011;
 57. A.Lojpur, "Problem konkurentnosti - nužnost prihvatanja nove razvojne ekonomske paardigme," FINRAR, Banja Luka, Volume 2, Issue , June 2011, Page(s) [11893]
 58. A.Lojpur, "Korporacijska društvena odgovornost i poslovna etika - ko kontroliše "savremene" korporacije," Finansijsko izvještavanje u funkciji unapređenja poslovnog ambijenta u Crnoj Gori; Bečići, june, 2011, Page(s) 425-442 [11895]
 59. A.Lojpur, S.Peković, "The problem of Competitivness in the Transition Countries - Needs for Adoption of "New" Economic Development Paradigm," International Scientific Conference, Contemporary Issues In Econimics, Business and Management, Kragujevac  Issue , Dec. 2010, Page(s) [12015]
 60. A.Lojpur, "Da li je problem konkurentnosti shvaćen na pravi način u okviru "nove" ekonomske paradigme Crne Gore," Crna Gora u XXI stoljeću - u eri kompetitivnosti; CANU;, Volume 73, Issue 11, June 2010, Page(s) 277-293 [11889]
 61. A.Lojpur, "Problem konkurentnosti u zemljama u tranziciji," Financing, B.Luka (ISSN:1986-812X),  Issue 2, June 2010, Page(s) 5-13 [11891]
 62. A.Lojpur, "Korporacijska društvena odgovornost između evropskih zakona i balkanske primjene," Corporate Governance, Engine or leaden Legs of Development ; FINRAR; June , 2011; Page(s) 279-299 [11890]
 63. A.Lojpur, "Is there hope for Managerial Capitalism?," Acta economica (ISSN:1512-858X),  Issue 12, June 2010, Page(s) 43-65 [12012]
 64. A.Lojpur, "Problem konkurentnosti u zemljama u tranziciji - nužnost prihvatanja "nove razvojne paradigme," Međunarodna konferencija, Univerzitet Crne Gore; Podgorica , June 2010, Page(s) [12016]
 65. A.Lojpur, "Pola vijeka Ekonomskog fakulteta," Matica, Cetinje (ISSN:1450-9059),  June 2010, Page(s) 75-92 [12017]
 66. Lj.Knežević, J.Prašnikar, M.Koman, A.Lojpur, "Ownership and management change effects on the productivity in privatized Montenigrin Firms,"  International Scientific Conference: Economic policy and Global Recession, Faculty of Economics University of Belgrade,  Nov. 2009, Page(s) [12013]
 67. A.Lojpur, "Remont ideologije neoliberalizma - vratite nam Kejnza," Acta economica (ISSN:1512-858X), Issue 10, Oct. 2009, Page(s) 133-152 [12011]
 68. A.Lojpur, M.Lakićević, "Optimizacija kapitala u uslovima krize," Kongres Saveza računovođa RS, Banja Vrućica ,  Oct. 2009, Page(s) 235-261 [12010]
 69. A.Lojpur, i dr., "Challenges for the Corporate Governance System in Montenegro," Eight International Conference, "Challenges of Europe: Financial Crisis and Climate Change", Split, Croatia,  June 2009, Page(s) [11942]
 70. A.Lojpur, "Executive Compensation of Managres' Plans in The Process of Corporate Governance," The University of Greenwich; Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw; Faculty of Econimics, Ljubljana, Ekonomski fakultet Podgorica (ISBN: 978-86-80133-51-5),  June 2009, Page(s) 43-71 [11941]
 71. A.Lojpur, M.Lakićević, "Korporacijsko upravljanje u teoriji i praksi privatizacije," Ekonomski fakultet Podgorica , June 2009, Page(s) 427 [12014]
 72. A.Lojpur, M.Lakićević, "Structure of capital and company financing”; University of Greenwich, Faculty of Economics Ljubljana, Leon Kozminski Academy Warszaw, Ekonomski fakultet Podgorica," Contemporary issues in accounting and management research and education (ISBN:978-86-80133-47-8),  Feb. 2009, Page(s) 73-100 [12018]
 73. A.Lojpur, M.Lakićević, "Savremena regulativa korporativnog upravljanja," Kongres Saveza računovođa RS, Banja Vrućica,   Sept. 2008, Page(s) 155-170 [12008]
 74. A.Lojpur, "Kompenzacione šeme menadžera u procesu korporacijskog upravljanja," Četvrti simpozijum o korporativnom upravljanju, Pravno-ekonomksi Jahorinaaspekti Zakona o privrednim društvima, , June 2009, Page(s) 41-63 [12007]
 75. A.Lojpur, M.Lakićević, "Šta o menadžmentu nije rekao Zakon o privrednim društvima," Treći simpozijum o korporativnom upravljanju, Banja Vrućica (ISSN:0000-0000), Volume , Issue , June 2008, Page(s) 63-81 [12006]
 76. A.Lojpur, "Povećanje nacionalne konkurentnosti i mogućnost primjene Porterovog modela 5 sila," FON, Beograd ), June 2008, Page(s) [12009]
 77. A.Lojpur, M.Lakićević, "Nova menadžment paradigma i konkurentnost privrede u posttranzicionom periodu," International Simposium on Corporate Governance, Teslić, June 2007, Page(s) 95-118 [12005]
 78. A.Lojpur, M.Lakićević, "Korporacijsko upravljanje kao determinanta konkurentske sposobnosti preduzeća," Banja Vrućica (ISSN:0000-0000),  June 2007, Page(s) 95-117 [12001]
 79. A.Lojpur, "Kriza preduzeća i menadžment," Računovodstvo i finansije, Podgorica (ISSN:0354-9712), , Issue 9, June 2007, Page(s) 67-73 [12002]
 80. A.Lojpur, "Nova menadžment paradigma i konkurentnost privrede," Poslovna politika, Kvalitet, Beograd (ISSN:0354-2408), Volume 17, Issue 7-8, June 2007, Page(s) 30-35 [12003]
 81. A.Lojpur, M.Lakićević, "Menadžerske odluke o strukturi kapitala u funkciji maksimiziranja tržišne vrijednosti akcionarskog društva," 11 Kongres SRR Republike Srpske, Teslić ,  June 2007, Page(s) 329-348 [12004]
 82. A.Lojpur, "Menadžment promjenama u procesu transformacije organizacije," Kvalitet, Poslovna politika, Beograd (ISSN:0354-2408), Volume 16, Issue 7/8, June 2006, Page(s) 21-24 [11998]
 83. A.Lojpur, D.Petković, M.Bulatović, "Univerzitetski tehnološki park (utp) Podgorica - kako podstaći preduzetništvo?," Maintenance conference; "European directives and standards about maintenance processes in industrial and technical systems", "KOD", Herceg Novi, June 2006, Page(s) [11999]
 84. A.Lojpur, "Više menadžmenta u politici," Putovanja, Podgorica (ISSN:1450-7250),  June 2006, Page(s) 13-22 [12000]
 85. A.Lojpur, "Management in the Process of the Corporate Governance," Montenegrin Journal of Economics (ISSN:1800-5845), Volume 1, Issue 1, July 2005, Page(s) 119-126 [11997]
 86. A.Lojpur, "Menadžment," Monografija, Ekonomski fakultet, Podgorica (ISBN:8600133019),  June 2005, Page(s) 349 [11996]
 87. A.Lojpur, "Pouke tranzicije," Savjetovanje Saveza samostalnih sindikata Srbije i RCG, Beograd; July 2004, Page(s) [11994]
 88. A.Lojpur, "Preduzetništvo - Menadžment malog biznisa," Poslovna politika, Beograd (ISSN:0350-2236), Volume , Issue , July 2004, Page(s) 21-25 [11991]
 89. A.Lojpur, "Knowledge management - adrenalin nove ekonomije," Preduzetnička ekonomija, Ekonomski fakultet, Podgorica (ISSN:0000-0000), Volume IV, Issue , June 2004, Page(s) 50-60 [11985]
 90. A.Lojpur, "Menadžment u procesu korporacijskog upravljanja," SymOrg, međunarodni simpozijum, FON, Zlatibor, apstrakt radova, June 2004, Page(s) 323 [11993]
 91. A.Lojpur, "Measuring Performance and Control Efficiency in the Process of Startegic Maangement," 9th Scientific International Symposium, Strategijski menadžment, Novi Sad (ISSN:0354-8414),  Issue 1-2, June 2004, Page(s) 31-36 [11992]
 92. A.Lojpur, "Ako ne znaš kuda ideš možda tamo nikad nećeš stići," Sprovođenje procesa privatizacije i pravci djelovanja sindikata, SSSSCG, Beograd;  June 2004, Page(s) 40-52 [11990]
 93. A.Lojpur, "Mangement in the process of the corporate governance," Management; FON, Beograd (ISSN:0354-8635),  Issue 3, June 2004, Page(s) 27-35 [11989]
 94. A.Lojpur, "'Corporate Governance Code' između teorije i prakse," Preduzetnička ekonomija, Ekonomski fakultet, Podgorica, Volume V, Issue , June 2004, Page(s) 21-35 [11987]
 95. A.Lojpur, "Menadžment u korporacijskom upravljanju," Menadžment - ključni faktori uspeha, SymOrg, Zlatibor (ISSN:86-7680-021-9),  June 2004, Page(s) 363-371 [11986]
 96. A.Lojpur, "The Lessons from Transition, One decade later," Transitions Process - Results, Limitations and perspectives, CANU, Podgorica , Volume 67, Issue , May 2004, Page(s) 215-223 [11995]
 97. A.Lojpur, "Corporate Governance in the Transition process," South East Europe Review for Labour and Social Affairs, Quarterly (ISSN:1435-2869), Volume 7, Issue 03/2004, Mar. 2004, Page(s) 107-117 [11988]
 98. A.Lojpur, P.Ivanović, V.Lazović, "The reform position in Montenegro and further priorities," International Conference, Regionalna sorobotka i ekonomski razvoj, , Oct. 2003, Page(s) 517-529 [11982]
 99. A.Lojpur, V.Lazović, "Privatization Experinces, From tranzitions to development," Second International Conference From transition to Development of the Faculty of Economics in Sarajevo, Conference Procedings (ISSN:9958-605-52-x),  , Oct. 2003, Page(s) 405-415 [11981]
 100. A.Lojpur, P.Ivanović, "External Analysis in the Process of Change Management," Strategijski menadžment, Novi Sad (ISSN:0354-8414),  Issue 1/2, Sept. 2003, Page(s) 88-95 [11976]
 101. A.Lojpur, "Korporacijsko upravljanje u teoriji i praksi privatizacije," Ekonomski fakultet, Podgorica  June 2003, Page(s) 1-251 [11983]
 102. A.Lojpur, "Korporacijsko upravljanje kao ograničavajući faktor procesa privatizacije," Fakultet za pomorstvo, Zbornik radova, Kotor (ISSN:0352-1052), Volume , Issue 20, June 2003, Page(s) 131-145 [11980]
 103. A.Lojpur, M.Radović, "Siva ekonomija u Crnoj Gori - teorijski pristup," TILO i UPCG, Podgorica (ISSN:0000-0000),  May 2003, Page(s) [11978]
 104. A.Lojpur, "Menadžment u malom biznisu," Kvalitet, Beograd (ISSN:0354-2408), Volume , Issue 7-8, May 2003, Page(s) 46-48 [11979]
 105. A.Lojpur, "Pouke tranzicije jednu deceniju kasnije," Transition's process - Results, Limitations and perspectives, Podgorica, Glasnik, CANU ,  May 2003, Page(s) 215-232 [11977]
 106. A.Lojpur, "Stanje reformi i dalji prioriteti," Poslovna politika, Beograd (ISSN:0350-2236), Volume , Issue , May 2003, Page(s) 9-15 [11984]
 107. A.Lojpur, "Reformski procesi u Crnoj Gori - ograničenja i perspektive," International Conference, International Labor Organizations i Unija poslodavaca, Podgorica; Novembar. 2002, Page(s) [11974]
 108. A.Lojpur, M.Dragašević, "Pouke privatizacije - Da li, kako i kuda dalje u procesu tranzicije," Pravni zivot, Udruzenje pravnika Srbije, Beograd (ISSN:0350-0500), Volume , Issue 10/2001, Oct. 2002, Page(s) 209-224 [11971]
 109. A.Lojpur, "Privatizacija u procesu tranzicije," Računovodstvo, revizija i finansije, IRRCG, Podgorica (ISSN:0354-8712),  Issue 9/2002, Sept. 2002, Page(s) 96-102 [11967]
 110. A.Lojpur, "Polazne osnove za preuređenje odnosa Srbije i Crne Gore," Univerzitet Crne Gore, Zbornik radova, Podgorica;june,  Page(s) 116-122 [11975]
 111. A.Lojpur, "New Economy - a twilight of the old paradigm of management," Preduzetnička ekonomija, Podgorica;  Volume 1, Issue , June 2002, Page(s) 426-436 [11968]
 112. A.Lojpur, P.Ivanović, "The Qustion of the Competition and The 'Agony of privatization in Tranzition Process of Companies," International Conference, An Entreprise Odysey: Economics and Business in the New Millennium 2002; University of Zagreb, June 2002, Page(s) [11969]
 113. A.Lojpur, "Privatizacija u procesu tranzicije," Računovodstvo, revizija i finansije, IRRCG, Podgorica (ISSN:0354-9712),, Issue 9, June 2002, Page(s) 96-102 [11970]
 114. A.Lojpur, "Menadžment u tranziciji - uspješni u neuspjehu," SymOrg; Međunarodni simpozijum, FON; Zlatibor,  June 2002, Page(s) 565-571 [11972]
 115. A.Lojpur, "Korporacijsko upravljanje u zemljama u tranziciji - doba adolescencije koje dugo traje," X Miločersko savjetovanje, Finansijsko tržište, korporativno upravljanje i koncentracija vlasništva, Miločer  June 2002, Page(s) 450-465 [11973]
 116. A.Lojpur, Y.Koyama, "Lessons from Privatization," Annual Report of Economics, Niigata University, Faculty of Econimics (ISSN:0385-7697),  Issue 26, Jan. 2002, Page(s) 1-12 [11966]
 117. A.Lojpur, "Sport između biznisa i privatizacije," Prvo instruktivno savjetovanje o transfomaciji i privatizaciji u oblasti sporta, Kotor, novembar, CIP, 7906.003.56;june,  Page(s) 33-45 [11962]
 118. A.Lojpur, "Menadžment promjena i 'organizacija koja uči' u procesu tranzicije," Kvalitet, Poslovna politika, Beograd (ISSN:0354-2408),  Issue 7-8, June 2001, Page(s) 78-81 [11963]
 119. A.Lojpur, "Menadžment malog preduzeća," Preduzetništvom u novi milenijum, CID, Podgorica ; June 2001, Page(s) 165-182 [11964]
 120. A.Lojpur, "Pouke privatizacije," Poslovna politika, Beograd (ISSN:0350-2236), Volume , Issue , June 2001, Page(s) 9-13 [11965]
 121. A.Lojpur, "Management and 'learning organization," Zbornik radova, PMB, XLY Privatization in Higher Education, Ekonomski fakultet, Podgorica, Novembar. 2000, Page(s) 155-162 [11961]
 122. A.Lojpur, "Motika, srp i čekić versus internet i intelektualni kapital," Zbornik radova, Privatizacija u visokom obrazovanju, Ekonomski fakultet, Podgorica;  June 2000, Page(s) 77-85 [11960]
 123. A.Lojpur, M.Dragašević, D.Janković, "Razumijevanje privatizacije," Monografija, Službeni list Crne Gore  June 1999, Page(s) 315 [11959]
 124. M.Pejanović, A.Lojpur, "Defining principles for Montenegro PTT separation," TELFOR , Issue 69982220, Nov. 1998, Page(s) 1-5 [11957]
 125. A.Lojpur, "Značaj revizije za menadžment u privatizovanim preduzećima," Računovodstvo i finansije, Podgorica (ISSN:0354-9712), IRR, Issue 10, June 1998, Page(s) 219-227 [11956]
 126. A.Lojpur, "Uprava preduzeća- traženje formule uspjeha," Tranzicija post.socijalističkih provreda, CANU, Podgorica ; Volume 19,  June 1998, Page(s) 405-411 [11958]
 127. A.Lojpur, "Kriza preduzeća i menadžment," Računovodstvo, revizija i finansije, IRRCG Podgorica (ISSN:0354-), , Issue , Sept. 1997, Page(s) 35-47 [11952]
 128. A.Lojpur, R.Milovic, "Poljoprivreda u tranziciji - kuda i kako dalje," Institut za ekonomiku i poljoprivredu, Beograd, Medjunariodni simpozijum ; June 1997, Page(s) [11954]
 129. A.Lojpur, "Privatizacija privreed u SRJ - Kako iskomplikovati jednostavnu ideju," Kongres SEJ, Ekonomski anali, Beograd (ISSN:0013-3264),  Issue , June 1997, Page(s) 164-170 [11955]
 130. A.Lojpur, "Management in transition - Limits, Experiences and Achievements," Interantional Conference, Management, FON, SymORG, Vrnjačka Banja (ISSN:0354-8635),  Issue 3, June 1997, Page(s) 54-58 [11951]
 131. A.Lojpur, "Menadžment i revizija u procesu privatizacije," Računovodstvo i finansije, IRR, Podgorica (ISSN:0354-9712),  Issue 10, June 1997, Page(s) 155-165 [11950]
 132. A.Lojpur, "Misija preduzeća u procesu transformacije," Strategijski menadžment, Subotica (ISSN:0354-8414),  Issue 2, June 1997, Page(s) 32-36 [11953]
 133. A.Lojpur, "Menadžment u tranziciji," Managemen, tFON, , Beograd (ISSN:0354-8635),  Issue 3, June 1996, Page(s) 45-48 [11949]
 134. A.Lojpur, G.Djurović, "Transformacija privrede i ekonomska politika," Ekonomist ; (ISSN:0013-3191),  Issue 4, Beograd, June 1996, Page(s) 441-447 [11947]
 135. A.Lojpur, "Kratak osvrt na predloženi tekst Zakona o preduzećima," Glasnik, CANU (ISSN:0350-5472),  Issue 10, Podgorica, June 1996, Page(s) 177-183 [11948]
 136. A.Lojpur, G.Djurović, "Transformacija privrede i ekonomska politika - jedna jednačina sa dvije nepoznate," Poslovna politika, Beograd (ISSN:0350-2236),  Issue , Dec. 1995, Page(s) 23-26 [11946]
 137. A.Lojpur, "Zakon o preduzećima - ne hvala," Ekonomska politika, Beograd (ISSN:0013-3248),  Issue 2267, June 1995,  [11921]
 138. A.Lojpur, "Praktična iskustva i perspektive procesa transformacije privrede Crne Gore," LUČA XII/"; Institut za filozofiju i sociologiju FP Nikšić , June 1995, Page(s) 234-242 [11920]
 139. A.Lojpur, "Spasonosni eufemizmi rđave stvarnosti," Ekonomska politika, Beograd (ISSN:0013-3248),  Issue 2273, June 1995,  [11944]
 140. A.Lojpur, "Vrednovanje računarski zasnovanih informacionih sistema," Zbornik radova, Ekonomski fakultet, Podgorica;, June 1995, Page(s) 295-303 [11945]
 141. A.Lojpur, "Transformacija privrede Crne Gore - dometi, iskustva, perspektive," Poslovna politika, Beograd (ISSN:0350-2236),  Issue , Sept. 1994,  [11917]
 142. A.Lojpur, "Privatizacija; Crna Gora - šansa ili neminovnost," Ekonomska politika, Beograd (ISSN:0013-3248),  Issue 2198, June 1994,  [11916]
 143. A.Lojpur, "Šansa za izlazak iz tunela," Profit, Podgorica; Issue 4/5, June 1994, Page(s) [11918]
 144. A.Lojpur, "Vrednovanje informacionih sistema," Poslovna politika, Beograd (ISSN:0350-2236), Volume , Issue 11/1994, June 1994,  [11919]
 145. A.Lojpur, "Kompleks produktivnosti u uslovima informacijski organizovane privrede," Poslovna politika, Beograd (ISSN:0350-2236), , Issue 12/1994, June 1994,  [11913]
 146. A.Lojpur, "Šta nam je raditi," Ekonomska politika, Beograd; Issue 2209, June 1994, Page(s) [11914]
 147. A.Lojpur, "Organizacioni i kadrovski aspekti funkcionisanja preduzeća u procesu procjene vrijednosti preduzeća," Agencija za prestrukturiranje privrede I strana ulaganja, Podgorica;, June 1992, [11912
 148. A.Lojpur, V.Bojčić, "Automatizacija uredskog poslovanja kao faktor produktivnosti rada," Savjetovanje, Neum, June 1990,  [11907]
 149. A.Lojpur, V.Bojčić, "Mala otvorena privreda pred izazovima IT, dileme i strategija," Savjetovanje o IT, Praksa, Beograd, Issue 4, June 1990,  [11908]
 150. A.Lojpur, E.Veledar, N.Bajgorić, "Neki aspekti primjene koncepta DSS u poslovnom odlučivanju," Medjunarodno savjetovanje o informacionim sistemima, Novi Sad, June 1989,  [11905]
 151. A.Lojpur, N.Bajgorić, "Sistemi za podršku odlučivanju," Međunarodno savjetovanje EIS, Neum, June 1988,  [11929]
 152. A.Lojpur, E.Veledar, "Prilog izučavanju ekonomskih aspekata efikasnosti u funkcionisanju informacionih sistema," Međunarodno savjetovanje, Ekonomika i izgradnja informacionih sistema, Neum  June 1988,  [11928]
 153. A.Lojpur, "Produktivnost i zapošljavanje," Ekonomski analitičar, Zagreb, Issue 6, June 1987, Page(s) [11909]
 154. A.Lojpur, "Projektovanje organizacije kao faktor povećanja produktivnosti rada," Organizacija i razvoj poslovanja, Beograd,  Issue 9, June 1982,  [11915]
 155. A.Lojpur, N.Bajgorić, "Some aspects of the Organizational structure Efectiveness in the Conditions of IT Development," SYPRO, Warsawa, June 1989,  [11906]

 

 

 

Dokumenti


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.