Medicinski fakultet

Biografija - Ivanović Radović Nelica
Biografija - Ivanović Radović Nelica

Nelica Ivanović Radović

            Rođena sam 13. novembra 1978. godine u Podgorici, gdje sam s odličnim uspjehom završila osnovnu školu i prirodno-matematički smjer Gimnazije za šta sam nagrađena diplomom “Luča”.

Osnovne studije opšte medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu završila sam  21. oktobra 2005. godine sa prosječnom ocjenom 8,71 i ocjenom 10 na diplomskom ispitu.

U više navrata bila sam dobitnik stipendije koju je Vlada Republike Crne Gore dodjeljivala talentovanim učenicima i studentima za posebne uspjehe u oblasti prirodnih nauka, stranih jezika i književnosti.

Neposredno po završetku osnovnih studija upisala sam Diplomske akademske (master) studije, smjer Neurologija, takođe na Medicinskom fakultetu u  Novom Sadu i iste završila sa 60 ESP bodova i prosječnom ocjenom 9,83. Završni rad pod nazivom “Faktori koji utiču na kvalitet života adolescenata bolesnih od epilepsije” sa ocjenom 10 odbranila sam 02. novembra 2009. godine.

Pripravnički staž obavila sam u Domu zdravlja Podgorica, a po položenom stručnom ispitu, od januara 2007. do novembra 2008. godine, bila zaposlena u Službi za hitnu medicinsku pomoć  u Podgorici.

U novembru 2009. godine započela sam specijalizaciju iz oblasti Pedijatrije za potrebe Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore  u Podgorici. Specijalistički ispit sam, sa odličnim uspjehom, položila 27. aprila 2015. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Oktobra 2011. godine upisala sam Doktorske akademske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, smjer Klinička medicina, i položila sve ispite sa prosječnom ocjenom 9.81. Na osnovu položenih ispita sakupila sam 120 ESP bodova.

U martu 2015. godine Naučno-nastavno veće Medicinskog fakulteta i Senat Univerziteta u Novom Sadu dali su mi saglasnost za izradu doktorske disertacije pod naslovom “Uticaj antiepileptične terapije, tipa i učestalosti napada na reproduktivnu endokrinu funkciju kod žena sa epilepsijom”. U skladu sa odobrenjem Etičkog komiteta Kliničkog centra Crne Gore, istraživanje obavljam u Dispanzeru za epilepsije Neurološke klinike KCCG.

U školskoj 2016/2017. godini prvi put sam izabrana za saradnika u nastavi na predmetu Pedijatrija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Aktivno sam učestvovala na domaćim i međunarodnim naučnim kongresima i skupovima, a radove objavila u domaćim i međunarodnim časopisima.

Posjedujem napredni nivo znanja francuskog i engleskog jezika.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.