Medicinski fakultet

Biografija - Matijević Snežana+
Biografija - Matijević Snežana+

Prof. dr Snežana Matijević rođena je 06.07.1963. godine u Kotoru. Osnovnu i srednju školu završila je u Tivtu sa odličnim uspjehom.

Stomatološki fakultet u Beogradu je upisala 1982. godine, a diplomirala 28.09.1987. godine. Neposredno nakon diplomiranja 1987. godine obavila je obavezan ljekarski staž i od tada je zasnovala stalni radni odnos u Domu zdravlja Tivat. Od 2006. do 2016. godine bila je direktor Doma zdravlja u Tivtu

Specijalističke studije iz nastavnog predmeta Dječija i preventivna stomatologija upisala je 01.05.1995. godine, a specijalistički ispit položila 07.05.1998. godine sa najvišom ocjenom pred ispitnom komisijom klinike za preventivnu i dječiju stomatologiju  na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

01.10.1996. godine upisala je postdiplomske studije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, a magistarski rad odbranila 08.06.1999. godine sa temom «Oralno zdravlje školske djece primorskog dijela Crne Gore».

Doktorsku disertaciju je odbranila 18.05.2003. godine pod nazivom «Definisanje modela za preventivnu stomatološku zaštitu odojčadi».

Osnivanjem studijskog programa Stomatologije pri Medicinskom fakultetu na Univezitetu Crne Gore angažovana je za izvođenje nastave za predmete: Preventivna stomatologija I i II , Dječija stomatologija, Povrede usta i zuba kod djece i Menadžment u stomatologiji. U zvanje docenta birana je 29.04.2010. godine, a u zvanje Primariusa birana je 22.10.2010. godine od strane komisije za dodjeljivanje zvanja Primarius pri Ministarstvu zdravlja Crne Gore. U zvanje vandrednog profesora birana je 2015. godine.