Ekonomski fakultet

Biografija - Lalević-Filipović Ana
Biografija - Lalević-Filipović Ana

Prezime i ime: Dr Ana Lalević Filipović

 

Rođena sam 20.12.1976.godine u Bijelom Polju. Osnovnu školu i gimnaziju „Miloje Dobrašinović“, završila sam u rodnom gradu sa odličnim uspjehom. Dobitnik sam diploma „Luča“.

 

Akademske 1995/96 godine započela sam studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore (UCG) u Podgorici. Na istom fakultetu sam diplomirala 1999.godine, gdje sam tokom studija više puta bila nagrađivana od strane Ekonomskom fakulteta, UCG kao jedan od najboljih studenata. Na završnoj godini studija dobila sam nagradu Univerziteta Crne Gore. Prosječna ocjena tokom studija je bila 9,54 (odbranjeni diplomski rad, ocjena 10). Tokom studiranja bila sam dobitnik stipendije za talentovane studente Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore, kao i Ekonomskog fakulteta UCG.

 

Postdiplomske studije koje sam upisala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (smjer Ekonomika biznisa), 1999.godine, završila sam sa prosječnom ocjenom 9,75. Na istom Fakultetu odbranila sam magistarsku tezu «Upravljanje ekonomijom obima», jula 2002.godine.

 

Doktorsku disertaciju «Obračun ciljnih troškova u funkciji jačanja konkurentske pozicije preduzeća», odbranila sam na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu Univerziteta u Kragujevcu, 14 jula 2006.godine, čime sam stekla akademski stepen doktora ekonomskih nauka.

 

Udata sam i majka djevojčica Marte i Andree i dječaka Koste.

 

Podaci o radnim mjestima i izborima u zvanje

 

U periodu od oktobra 1999.godine do januara 2000.godine bila sam zaposlena kao pripravnik u AD „TELEKOM“ Podgorica u finansijsko-računovodstvenom sektoru.

 

Stalni radni odnos na Ekonomskom fakultetu, UCG, kao saradnik-asistent na predmetima Ekonomika preduzeća (Osnovne akademske studije i Primijenjene studije menadžmenta) i Menadžment investicija (Primijenjene studije menadžmenta) zasnovala sam 01.01. 2000.godine.

U zvanje docenta na predmetima: Računovodstvo, Metodi za ekonomske analize i Održivi razvoj izabrana sam 30.08.2007.godine.

Za vanrednog profesora na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore izabrana sam 28.03.2013. godine na predmetima: Računovodstvo i Računovodstvo troškova.

U zvanje redovni profesor na predmetima: Računovodstvo, Računovodstvo troškova i Upravljačko računovodstvo izabrana je 25.12.2018. godine.

Pored nastave na predmetima na koje sam izabrana u zvanje, izvodim nastavu i na sjedećim predmetima: Računovodstvo (Primijenjene studije menadžmenta u Podgorici i Bijelom Polju); Upravljačko računovodstvo (Studije menadžmenta i Postdiplomske akademske studije (smjer: Računovodstvo i revizija)); Računovodstveni informacioni sistem (Osnovne akademske studije-izborni predmet), Održivi razvoj (Osnovne akademske studije -izborni predmet), Ekonomika za menadžere u sportu (Spec. studije –Program: Sportski menadžment, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje).

Na Institutu sertifikovanih računovođa Crne Gore angažovana je kao predavač na sljedećim predmetima: Ispit 1.2 Informacije za menadžment kontrolu; Ispit 1.4 Računovodstvo troškova; Ispit 1.9 Planiranje, kontrola i menadžment perfomansi.

Na Institutu računovođa i revizora Crne Gore izvodi nastavu na predmetu: Finansijsko računovodstvo.

U Komori procjenitelja Crne Gore angažovana je kao predavač iz oblasti procjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme kao i procjene vrijednosti kapitala.

Pored navedenih aktivnosti, u toku dosadašnjeg rada ističem i sljedeće reference:

 • Dekan Ekonomskog fakulteta, UCG (mart 2015-april 2016);
 • Predsjednik Nacionalnog savjeta za obrazovanje (maj 2015-oktobar 2017);
 • Prodekan za finansije i odnos sa biznis zajednicom (novembar 2012-novembar 2014);
 • Član Savjeta za kvalifikacije (maj 2015-oktobar 2017);
 • Rukovodilac umjerenja na IV godini (Računovodstvo) i na postdiplomskim studijama (smjer: Računovodstvo I revzija);
 • Rukovodilac postdiplomskih primijenjenih magistarskih i specijalističkih studija (2011-2013);
 • Član Komisije za obrazovanje, edukaciju i organizaciju ispita Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISRCG) (2014-)
 • Koordinator projekta „Acquiring practical knowledge trough “Virtual enterprise” program and internship in real companies” (MNE-HERIC-81180-PRACTing-IC-CS-16-3.1) koji se realizovao u periodu od 15.04.2016 do 31.05.2017. godine.
 • Predsjednik redakcije časopisa “Računovodstvo i Revizija”, Računovođa doo- Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore (mart 2015 - jul 2017);
 • Član Odbora direktora “Monteregro turist“ AD Budva (decembar 2012-avgust 2015),
 • Član Odbora direktora HTP „Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj (jul 2016-jul 207).
 • Član Savjeta za ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje (novembar, 2016-);
 • Član Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave (jul, 2017-).
 • Predsjednik Odbora direktora HTP „Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj (jul, 2017-).
 • Predsjednika Revizorskog odbora „ŽICG“ AD, Podgorica (januar, 2013-),
 • Predsjednika Revizorskog odbora „Luka Bar“ AD, Bar (novembar, 2017-),
 • Član Revizorskog odbora „ŽPCG“ AD, Podgorica (decembar, 2017-),
 • Člana Radne grupe za pregovaračko poglavlje 32 - Finansijski nadzor
 • Člana Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o računovodstvu javnog sektora (februar, 2018-)
 • Učesnik PULSAR programa the Public Sector Accounting Education Community of Practice (EduCoP) (decembar 2017; april 2018-).
 • Učesnik u izradi nastavnog plana i programa (reakreditacija 2017-2022) za Ekonomski fakultet UCG,
 • Učesnik u izradi studije “Accountancy education-benchmarking study” CFRR, World Bank Group, 2016, EU REPARIS EDUCoP,
 • Savjetnik za eksterno utvrđivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada u JU Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović“ u Podgorici (2014, 2015);
 • Član Radne grupe za izradu obrazovnog programa Ekonomski tehničar (2016)
 • Član Konsultativne grupe za izradu Strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje, 2017-2021. godine,
 • Jedna od osnivača NVO „Nacionalni osmjeh Crne Gore“ (2017);
 • Jedna od osnivača DOO „CORE Consalting“ Podgorica (2018)

 

Autor sam većeg broja naučnih i stručnih radova koji su objavljeni u međunarodnim i domaćim časopisima (neki od njih se nalaze SSCI, Scopus i drugim relevantnim bazama). Kooautor sam univerzitetskog udžbenika „Osnovi računovodstvo“, kao i udžbenika „Računovodstvo I“ i „Računovodstvo II“ za srednju stručnu školu „Ekonomski tehničar“.  Učestvovala sam na velikom broju međunarodnih i domaćih naučnih skupova, simpozijuma, konferencija i seminara, na kojima sam imala i izlaganja 

Imala sam aktivno učešće u izradi velikog broja projekata i studija koje je realizovao Ekonomski fakultet, UCG a koji su se odnosili na procjenu vrijednosti preduzeća, restrukturiranje, privatizaciju, davanje mišljenja, izradu biznis planova, investicionih programa većeg broja kompanija i sl., od kojih su neki bili od velikog državng značaja. Takođe, bila sam rukovodilac dva (Ekonomski fakultet u Ljubljani, Slovenija; Ekonomski fakultet u Mostaru, Univerzitet “Džemal Bijedić”) , kao i član tri bilateralna projekta (Vienna University for Economics and Business; Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku; Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet).

U proteklom periodu obavila sam sljedeća stručna usavršavanja: Ekonomski fakultet u Ljubljani (2016; 2018); Ekonomski fakultet u Osijeku (2015); Ekonomski fakultet u Mostaru (2016; 2018);  Eduniversal World convention, USA, Boston  (Oktobar 2015); Vienna University for Economics and Business (2015; 2016); Centre for Financial Reporting Reform (CFRR), PULSAR (EduCoP), Vienna (decembar 2017; april 2018); University of Greenwich, England, (2007, 2009); FNEGE foundation (2005; Moldavija; 2003, Bukurešt; 2002; Bugarska);  SAD, “Katz Business School“, University of Pittsburgh, Pitsburg, (maj-jun 2003.godine); Francuska, Business School Bordeaux, specijalizacija FNEGE foundation (januar, februar 2004.godine). U periodu od 16-22 maja 2018. godine po programu Erasmus + bila je predavač na Faculty of Economics, Business and Tourism, Split. Takođe, po istom programu u periodu od 17-24.jula boravila je na University of Freiberg.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.