Ekonomski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Rakočević SvetlanaX

Rođena sam 25.07.1955. godine u Kikindi, Republika Srbija. Osnovnu školu i Gimnaziju »Slobodan Škerović« (prirodno-matematički smjer) sam završila u Podgorici, sa odličnim uspjehom. Za postignuti uspjeh i u osnovnoj i u srednjoj školi, nagrađena sam diplomom »Luča«.

Školske 1974/75. godine sam se upisala na Ekonomski fakultet Univerziteta »Veljko Vlahović«, smjer Poslovna ekonomija. Na istom fakultetu sam diplomirala školske 1977/78. godine sa prosječnom ocjenom 9.55 i odbranila diplomski rad sa ocjenom 10. Za postignuti uspjeh na fakultetu dobila sam diplomu »Luča« i diplomu  Najbolji student u školskoj 1977/78. godini.

Poslijediplomske studije sam završila na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, sa prosječnom ocjenom 9.50. Magistarski rad, »Razlomljeno linearno programiranje i njegova uloga u analizi produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti«, odbranila sam 12.07.1988. godine, čime sam stekla akademski stepen magistra ekonomskih nauka.

Doktorsku disertaciju »Transpotrni problem u procesu poslovnog odlučivanja«, odbranila sam na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, 23.06.2001. godine i stekla akademski stepen doktora ekonomskih nauka.

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE

Radni odnos sam zasnovala 08.12.1978. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Veljko Vlahović”, na Katedri za matematiku i statistiku, u svojstvu asistenta pripravnika, na predmetu Matematičke metode u ekonomiji.

Nakon magistriranja, 12.07.1988. godine, izabrana sam za asistenta Univerziteta Crne Gore, za predmete Operaciona istraživanja i Mikroekonomska analiza na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Izvodila sam i vježbe iz predmeta Kvantitativne metode u ekonomiji.

U zvanje docenta Univerziteta Crne Gore, izabrana sam 15.02.2002. godine (Bilten UCG br. 163, od 12. novembra 2001. godine) za predmet Operaciona istraživanja na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

U zvanje vanredni profesor Univerziteta Crne Gore,  izabrana sam 05.07.2007. godine (Bilten UCG br. 217, od 1. maja 2007. god.) za predmete Operaciona istraživanja, Teorija i modeli odlučivanja, Modeli odlučivanja i Modeli optimizacije u transportu na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Osim predmeta Operaciona istraživanja, Modeli optimizacije u transportu, Modeli odlučivanja (na smjeru Informacioni sistemi), Teorija i modeli odlučivanja (na smjeru Kvantitativna ekonomija), izvodim nastavu i iz predmeta Mikroekonomija i izbornog predmeta Osnovi teorije igara.

Na jednogodišnjim magistarskim studijama, na smjeru Kvantitativna ekonomija, predajem predmet Teorija igara, odnosno Matematičke metode i modeli.

U školskoj 2005/06. godini izvodila sam nastavu na predmetu Operaciona istraživanja, na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore (smjer Drumski saobraćaj).

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na studijskom programu Menadžment, u Podgorici i Bijelom Polju,  izvodim nastavu iz predmeta Poslovno odlučivanje i Operativni menadžment

Autor sam više naučnih radova koji su objavljeni u međunarodnim i domaćim časopisima. Imala sam izlaganja na više međunarodnih naučnih skupova u zemlji i inostranstvu (prilog: Klasifikaciona bibliografija).

Od školske 2002 do 2012. godine obavljala sam funkciju Prodekana za nastavu na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Predsjednik sam Komisije za nastavna pitanja na Ekonomskom fakutetu Univerziteta Crne Gore.

Ko-rukovodilac sam smjera Kvantitativna ekonomija na postdiplomskim akademskim studijama i član  Komisije za postdiplomske studije.

Obavila sam nekoliko specijalizacija u inostranstvu, među kojima su na MGU “Lomonosov” – Moskva (1990. i 1995.), zatim na Universita degli Studi di Udine in Italia, Facolita di Economia, april 2004 i u maju 2005. godine na Wirtshats Universitat Wien, Austrija.

Pored nastavne aktivnosti, u toku dosadašnjeg rada bila sam rukovodilac Tima za samoevaluaciju Ekonomskog fakulteta, predsjednik Komisije za kvalitet, rukovodilac Komisije za akreditaciju Ekonomskog fakulteta, član izdavačkog savjeta časopisa Montenegrin Journal of Economics, uređivačkog odbora časopisa Preduzetnička ekonomija, Naučnog društva ekonomista, Saveza ekonomista Crne Gore, Društva operacionih istraživača, Upravnog odbora Komercijalne banke AD Budva, član Komisije za dodjelu Studentske nagrade Glavnog grada – Podgorice, savjetnik za eksterno utvrđivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada u JU Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović” u Podgorici.