Filozofski fakultet

Biografija - Milić Saša
Biografija - Milić Saša

Saša Milić, redovni profesor, diplomirao je 1989. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogeadu, na Odjeljenju za pedagogiju. Na istom fakultetu, 2002. godine odbranio je magistarsku tezu: Individualizacija u vaspitno-obrazovnom procesu: na primjeru Programa „Korak po korak“ u osnovnim školama Crne Gore. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, 2004. godine, odbranivši temu: Komunikacija nastavnik – učenik, i efikasnost kooperativnog učenja. Od 2002. godine radi na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na studijskim programima za Pedagogiju, Predškolsko vaspitanje, Obrazovanje učitelja i Psihologiju. Prof. Milić je takođe bio angažovan kao gostujući profesor na Univerzitetu Jyvaskyla u Finskoj i Univerzitetu Alma Ata u Kazakhstanu. Pored osnovnog, profesor Saša Milić ima i brojne dodatne angažmane: potpredjesnik Odbora za obrazovanje Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (2012-2016); predjesnik Foruma pedagogoga Crne Gore (2004-2010); član radne grupe Vlade CG za pregovore o pridruženju EU – Poglavlje 26 (Obrazovanje i kultura); predsjednik Odbora za obrazovanje i za mlade pri Nacionalnoj komisiji UNESCO-a (2012-2016); ekspert za evaluaciju i akreditaciju pri Nacionalnom savjetu za visokoškolstvo CG (2012 - - ); ekspert za akreditaciju Agencije za akreditaciju visokogškolstva BiH (2014 - - ); član Senata Univerziteta Crne Gore (2013-2016); član Vijeća društvenih nauka Univerziteta Crne Gore (2010-2013); član  univerzitetskog tima za izradu Strategije naučno-istraživačkog rada na UCG... Učestvovao je na brojnim međunarodnim konferencijama i skupovima, kao i brojnim kongresima, simpozijumima i seminarima u zemlji. Objavio je više monografskih publikacija i radova koji se nalaze u časopisima sa međunarodnom bazom podataka kao i radove koji se nalaze u časopisima na Thomson Reuters SSCI listi.