Medicinski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Anđelić JasminkaX

Prof. dr Jasminka Anđelić rođena je 06.07.1963. godine u Kotoru. Osnovnu i srednju školu završila je u Tivtu sa odličnim uspjehom.

Stomatološki fakultet u Beogradu je upisala 1982. godine, a diplomirala 28.09.1987. godine. Neposredno nakon diplomiranja 1987. godine obavila je obavezan ljekarski staž i od tada zasnovala stalni radni odnos u Domu zdravlja Tivat. Kao pomoćnica direktora Doma zdravlja Tivat radila je od 15.08.2006. do 17.10.2011. godine.

Upisala je specijalističke studije iz nastavnog predmeta Ortopedija vilica 01.05.1995. godine, a specijalistički ispit položila 04.05.1998. godine sa najvišom ocjenom pred ispitnom komisijom klinike za ortopediju vilica na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

01.10.1996. godine upisala je postdiplomske studije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, a magistarski rad odbranila 08.06.1999. godine sa temom «Rasprostranjenost ortodontskih anomalija kod školske djece primorskog dijela Crne Gore».

Doktorsku disertaciju odbranila je 18.12.2006. godine pod nazivom «Uticaji tipa rasta kraniofacijalnog kompleksa na razvoj i položaj mandibularnih molara».

Osnivanjem studijskog programa Stomatologije pri Medicinskom fakultetu na Univezitetu Crne Gore angažovana je za izvođenje nastave za predmete: Stomatološki materijali, Ortopedija vilica i Dentalna anatomija. U zvanje docenta je birana 01.12.2008. godine.  2013. godine imenovana je za rukovodioca Studijskog programa stomatologije na Medicinskom fakultetu u Podgorici. U zvanje vandrednog profesora birana je 2013. godine.