Medicinski fakultet

Biografija - Nikolić Emilija
Biografija - Nikolić Emilija

Rodjena sam u 12.02.1964 godine u Nikšiću - Crna Gora  gdje sam završila osnovnu i srednju školu.

Medicinski fakultet u Tuzli (Univerzitet Tuzla-SR BiH) sam upisala 1982 godine. Zvanje Doktor Medicine stekla sam 24.12.1987 godine. U maju mjesecu 1992 godine dobijam specijalizaciju iz oblasti pneumoftiziologije. Specijalistički dio staža obavljam u Specijalnoj ustanovi za plućne bolesti i TBC  Brezovik u Nikšiću i Institutu za kardiovaskularne i plućne bolesti Sremska Kamenica u Novom Sadu. Uporedo sa specijalizacijom, 1994 godine ,upisujem postdiplomske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Diplomu Magistra Medicinskih nauka stičem 16.5.1996 godine odbranom  magistarske teze  ''Uloga biostimulacije kod respiratorno-opstruktivnih pacijenata''.

Specijalista pneumoftiziologije postajem 5.9.1996 godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom ''Kvalitet života kod respiratorno-opstruktivnih bolesnika u odnosu na klimatski faktor,biološki i socijalni status'' odbranila sam 10.07.2002 godine na Medicinskom fakultetu- Novi Sad i stekla zvanje Doktora Medicinskih Nauka.

 

Podaci o radnim mjestima

 

 

Stalni radni odnos zasnovala sam Januara 1987 godine u Domu Zdravlja – Tivat kao ljekar opste prakse.

Septemra mjeseca 1992 godine,zasnivam stalni radni odnos  u Domu Zdravlja Herceg Novi kao ljekar specijalizant u Dispanzaru za plucne bolesti i tuberkulozu, a od septembra 1996.g. radim kao specijalista pneumoftiziolog u pomenutom dispanzeru.

Marta mjeseca 1998 godine zasnivam stalno radno mjesto  u Domu zdravlja Podgorica i radim kao ljekar specijalista pneumoftiziolog u Centru za plucne bolesti i tuberkulozu. Tokom 1998.g.bila sam angazovana na poslovima brodskog ljekara na putnickim brodovima kompanije Mediterane Shipping Company (MSC)

Kao honorarni profesor  u  Srednjoj Medicinskoj školi - Podgorica  predajem pedijatriju školska godina 2000/ 2001, 2001/2002,2002/2003. 

Sa Filozofskim Fakultetom u Nikšiću sklapam ugovor o angažovanju za izvođenje nastave, za studijsku godinu 2005/2006,2006/2007 i 2007/2008  za predmet Zdravstveno obrazovanje i higijena, odsjek za predškolsko vaspitanje i studijsku godinu 2005/2006, 2006/2007, za predmet školska higijena, odsjek za učitelje.

Ugovor o angazovanju za izvođenje nastave sa Medicinskim fakultetom –Podgorica ,primijenjeni studijski program - Visoka Medicinska škola u Beranama,za predmet  Ishrana i medicinska nutritivna terapija, zaključen je za studijsku 2006/2007, 2007/2008. 

Stručni saradnik sam na predmetu fiziologija, Medicinskog fakulteta u Podgorici, odsjek medicina i stomatologija,studijska godina 2007/2008.

Od 1.07.2008.g.zasnovala sam stalni radni odnos na Univerzitetu Crne Gore-Fakultetu primijenjene fizioterapije u Igalu, u akademskom zvanju docent,za realizaciju nastave za predmete Fizioterapija u pulmologiji, Kardiopulmološka fizioterapija i Zdravstveno obrazovanje i higijena na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

U toku 2010.g. do 2013.g. član sam tima za naučnu djelatnost Lomonosovskog univerziteta, katedre za hemijsku enzimologiju. Tema istraživanja je: Primjena metoda imunoanalize i molekularne dijagnostike kod genskih i virusnih oboljenja. U skladu sa ovim istraživanjem, u junu mjesecu 2010.g. uspješno pohađam primjenu metoda polimerizacione reakcije odvajanja u kliničko biohemijskijskim ekspiremintima, na Fakultetu fundamentalne medicine Lomonosovskog državnog univerziteta. Takođe, na katedri za hemijsku enzimologiju, septembra 2011.g.  u timu akademika Aleksej Mihajlović Jegorova, identifikujem genske mutacije na bakterijskoj ćeliji, koja je rezistentna na beta laktamske antibiotike. 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.