Medicinski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Boljević AleksandraX

Ime i prezime: Aleksandra Boljević

Datum i mjesto rođenja:  07. 07. 1977 godine, Podgorica, Crna Gora

 Obrazovanje:

 1981 – 1989    Osnovna škola "Milorad Musa Burzan" - Podgorica

1991 - 1995     Srednja medicinska škola – Priština

1995 - 2002    Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, prosječna ocjena 8,82.

2004 – 2008   Specijalizacija interne medicine u KCCG-Podgorica i KCS-Beograd.

Usmeni specijalistički ispit položila u maju 2009 god.

2009 -   na  doktorskim studijama na  Medicinskom  fakultetu u Podgorici.

2012 - 2014  Subspecijalizacija kardiologije u KCS-Medicinski fakultet u Beogradu. Usmeni subspecijalistički ispit  je položila u januaru 2015 god. Jula 2018 god.odbranila subspecijalistički rad “Promjena morfologije i funkcije lijeve srčane pretkomore u procesu remodelovanja poslije prvog infarkta miokarda“.

Radno iskustvo: 

Od januara 2003. do januara 2004 god. obavila pripravnički staž u JZU Dom Zdravlja – Podgorica. Nakon toga radila kao ljekar opste prakse u JZU Dom Zdravlja – Podgorica, kao i u sluzbi Hitne medicinske pomoci -Podgorica.

Od januara 2003. do septembra 2007 god.  bila angazovana kao stručni saradnik na predmetu Patološka fiziologija sa laboratorijskom dijagnostikom na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

Školske 2010/2011 i 2011/2012, potom od 2015 god. angažovana kao stručni saradnik na predmetu Interna medicina na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

U novembru 2004 god. dobila specijalizaciju Interne medicine za potrebe Kardiologije KCCG, istu zavrsila u maju 2009 god. Od tada radi kao specijalista interne medicine, a potom i kao subspecijalista kardiologije u Centru za kardiologiju Kliničkog centra Crne Gore – Podgorica.

Od jula 2017 je načelnik Odjeljenja kardiologije u Centru za kardiologiju, Kliničkog Centra Crne Gore.

Mentor je specijalizantima iz oblasti interne medicine.