Filozofski fakultet

Biografija - Tomović Nada
Biografija - Tomović Nada

Prof. dr Nada Tomović (1963) Osnovnu školu završila je na Vraćenovićima, gimnaziju u Bileći, a studije istorije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću završila je 1986. godine. Magistrirala je 1993. godine na temu: Rad crnogorskog konzulata u Skadru 1863-1915 na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a doktorirala 2002. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na temu: Rusija i srpsko pitanje u aneksionoj krizi u Bosni 1908-1909. godine. Istraživački se bavi spoljnom politikom Crne Gore, spoljnom politikom Rusije, i ukupnim međunarodnim odnosima u XIX i prvoj polovini XX vijeka. Autor je knjige: Rusija i srpsko pitanje u aneksionoj krizi u Bosni 1908-1909. godine (Podgorica 2008.), koautor knjige Kultura modernog doba (Nikšić 2011), a objavila je veći broj stručnih i naučnih radova u  časopisima. Učestvovala je na više međunarodnih i domaćih naučnih skupova. Od 2006. do 2009. Bila je šef kadedre na studijskom programu za istoriju. Od 2015. godine obavlja dužnost šefa katedre. Bila je član Vijeća društvenih nauka Univerziteta Crne Gore.

Stalni radni odnos zasnovala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 1988. godine, prvo kao asistent pripravnik, zatim asistent, docent a  2002. Izabrana je u zvanje vanrednog profesora.

Na Filozofskom fakultetu u  Nikšiću, studijski program istorija predaje: Opštu istoriju novog vijeka I (od XV do kraja XVIII vijeka), Opštu istoriju novog vijeka II ( od 1789-1918), Kulturu modernog doba I i II, izborni predmet Istočno pitanje. Od 2006. angažovana je Fakultetu Političkih nauka u Podgorici gdje predaje Istoriju Evrope I.