Prirodno-matematički fakultet, 11.03.2017

Biografija - Krivokapić SlađanaX

Slađana Krivokapić je rođena 11. februara 1969. u Kotoru. Osnovnu i srednju školu (prirodno-matematički smjer) završila je u Kotoru 1987. godine. Nosilac je diplome »Luča«. Diplomirala je na Odsjeku za biologiju (istraživačko-primjenjeni smjer), Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu 1992. godine, sa prosječnom ocjenom 9.63. Magistarski rad pod nazivom »Genetička varijabilnost rezervnih i funkcionalnih proteina tetraploidne pšenice« odbranila je na smjeru »Genetika i oplemenjivanje biljaka« Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu 1998. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom »Dinamika biomase fitoplankona kao indikatora stepena trofičnosti u unutrašnjem dijelu Bokokotorskog zaliva« odbranilaje maja 2006. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Tokom jula 1991. godine boravila je na Univerzitetu Ilinois u Chichagu. U februaru 2005. boravila je na usavršavanju u Laboratorio Nazionale di Riferimento per la Biotossine Marine u okviru Programa Interreg IIIA-ALGAEADRIA. U okviru Mobility Grants programa Norveške vlade, u avgustu 2008. Boravila je na Department of Chemistry, University of Oslo.

U periodu od 1992. do 1993. godine bila je zaposlena kao saradnik ne predmetu Genetika, Odsjeka za biologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Od 1994. godine zaposlena je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici. Bila je angažovana za izvođenje vježbi na predmetima Anatomija biljaka, Fiziologija biljaka i Marinska biologija. U zvanje asistenta izabrana je 1999. godine na Katedri za Botaniku, predmet Fiziologija biljaka. U zvanje docenta izabrana je novembra 2006. godine,a u zvanje vanrednog profesora marta 2012. za predmete Anatomija i morfologija biljaka i Fiziologija biljaka.Drži nastavu i iz sledećih predmeta: - na specijalističkim studijama biologije – eksperimentala biologija i biotehnologija: Kurs laboratorijskih tehnika; na specijalističkim studijama biologije-nastava biologije – Laboratorijski praktikum; na doktorskim studijama biologije: dio ispita Ekologija i biodiverzitet ekosistema; izborni predmet na magistarskim studijama biologije– ekologija: Sekundarni metaboliti marinskih algi, Teški metali i antioksidativna zaštita, a na doktorskim studijama biologije: Biološki aktivne materije algi, Toksini marinskih algi.

Oblast istraživačkog rada: fiziološka ekologija. Bavi se istraživanjem: obalne eutrofikacije sa posebnim osvrtom na hlorofil a i nutrijente kao indikatore stepena trofičnosti; uticajem teških metala na biohemijske i fiziološke parametke kod biljaka; biološki aktivnim materijama vaskularnih biljaka i marinskih algi. 

Posjeduje aktivno znanje engleskog jezika.

Udata je i ima dvoje djece.

Dokumenti