Medicinski fakultet

Biografija - Kezunović Ljiljana+
Biografija - Kezunović Ljiljana+

Lični podaci:

Rođena 05.10.1954 gdine u Somboru, Srbija, Jugoslavija

Obrazovanje

Osnovnu školu i gimnaziju završila u Sarajevu odličnim uspjehom, oslobođena mature, nosliac zlatne značke “Hasan Brkić”;

 1. diplomirala na Medicinskom fakultetu u Sarajevu prosječnom ocjenom 8,33;
 2. završila specijalizaciju iz medicine rada na Medicinskom fakultetu u Beogradu;
 3. završila specijalizaciju iz porodične medicine na Mediciskom fakultetu u Podgorici
 4. odbarnila magistarski rad na Medicinskom fakultetu u Beogradu, na temu"Hronična

          opstruktivna bolest pluća i bronhijalna hiperreaktivnost kod radnika u elektrolizi

          aluminijuma“;

 1. odbranila doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Nišu, na temu: „Problem

           uganuća skočnog zgloba sa aspekta ocjene radne sposobnosti“;

 1. stekla zvanje Primarijus, odlukom komisije Ministerstva zdravlja CG.

Zanimanje/radno mjesto:

1980-1982.   Zdravstvena stanica u Trnovu, BiH

1982-1992.   Dom zdravlja Sarajevo, Dispanzer za medicine rada

 1. Srednja medicinska škola Podgorica

1994-2004.   Dom zdravlja Podgorica, Dispanzer za medicinu rada

2005- i dalje  Dom zdravlja Podgorica, Izabrani doktor za odrasle

Univerzitetska djelatnost

2001      Saradnik u nastavi na Medicinskom fakultetu u Podgorici, za predmet Medicina rada

 1. Docent Univerziteta CG na Medicinskom fakultetu u Podgorici
 2. Vanredni profesor Univerziteta CG na Medicinskom fakultetu u Podgorici
 3. Mentor specijalističkog staža iz medicine rada sa područja Crne Gore,

              odlukom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

 1. Mentor specijalističkog staža iz porodične medicine, odlukom Naučno-

              nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta UCG u Podgorici

 1. Gostujući predavač / International Visiting Scholar at Little Rock Family Medicine

              Residency Program, Univesrity of Arkansas for Medicnal Sciences, Department of   

              Family and Preventive Medicine, August 1-28, 2012.

 1. Predavač teorijske nastave u okviru specijalizacije iz porodične medicine na

              Medicinskom fakultetu UCG

 1. Glavni mentor (koordinator) specijalističkog staža iz porodične medicine na

             Medicinskom fakultetu UCG

 1. Mentor koordinator specijalizacije iz medicine rada za specijalizante iz Crne Gore na

              Medicinskom fakultetu UCG

2014 - 2016. Predavač na doktorskim studijama na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Udžbenici

Miroslav B. Kezunović, Ljiljana M. Cvejanov-Kezunović: „Sportska medicina: pitanja i odgovori„. Stampa Obod Cetinje (2006). IV. Biblioteka Medicina.Edicija sport. Str. 234. ISBN 86-7420-026-5, COBISS.CG-ID 10525200

Alma Bajramspahić, Ljiljana Cvejanov-Kezunović: “Porodična medicina – udžbenik za Visoku medicinsku školu”. Odlukom Vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici,broj 3423 od 20.12.2012. godine, knjiga PORODIČNA MEDICINA prihvaćena je kao udžbenik Porodične medicine za studente Visoke medicinske škole u Beranama (u proceduri UCG od 2013.)

Ostale publikacije

PROTOKOLI OBAVEZA I VJEŠTINA POTREBNIH ZA RAD U TIMU IZABRANOG DOKTORA ZA ODRASLE. Nacionalne smjernice dobre kliničke prakse. Bajramspahić A, Cvejanov-Kezunović Lj. Ministarstvo zdravlja Crne Gore, Podgorica 2015. Odlukom Ministra zdravlja br 186/2015 – 35 od 13.10.2015. http://www.mzdravlja.gov.me/rubrike/nacionalne-smjernice

VODIĈ ZA DIJAGNOZU I TRETMAN AKUTNIH NEKOMPLIKOVANIH URINARNIH INFEKCIJA KOD ODRASLIH PACIJENATA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Radna grupa za izradu vodiĉa: Prof. dr Ljiljana Cvejanov- Kezunović Dr Milena Cojić Dr Jelena Stanković Dr. sci Alma Bajramspahić http://www.mzdravlja.gov.me/rubrike/nacionalne-smjernice

Naučnoistraživački projekti

2017 Capacity Building in the field of Higher Education (CBHE) project under the Erasmus+ programme “Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan countries – HEPMP“ (Project number: 585927-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (2017 – 3109 / 001 – 001)

Članstvo

 • International Commission on Occupational Health (ICOH), član od 2003. dalje, nacionalni sekretar za Crnu Goru u dva mandata (2008-2014)
 • European Academy of Teachers in General Practice/Family medicine, član od 2012. (nacionalni sekretar 2013-2017)
 • Focal point Ministarstva zdravlja Crne Gore za oblast medicine rada u Svjetskoj Zdravstvenoj Organizaciji (2005. i dalje)
 • WHO South East Europe Network for Workers Health (WHO SEENWH), član od osnivanja 2005. i dalje,
 • Sudski vještak za oblasti medicina rada i porodična medicina (2015. i dalje)
 • Etički komitet JZU Dom zdravlja Podgorica (2017. i dalje)
 • Nacionalna mreže za nadzor nad rezistencijom na antimikrobne lijekove (NIKRA) (2014-2016)
 • Komisija za racionalnu upotrebu antibiotika DZ Podgorica, predsjednik (2016-17)
 • Naučni odbor Drugog kongresa doktora opšte/porodične medicine Crne Gore sa međunarodnim učešćem,  Bečići – Budva, 27-30. maja 2015, predsjednica
 • Naučni odbor na Pete konferencije Asocijacije GPFM SEE koja je održana u Bečićima – Budva koja je održana u Bečićima – Budva , 25-28.maja 2017, predsjednica
 • Udruženje katedri porodične medicine „Spliska inicijativa“, od 2011. i dalje, predsjedavajuća 2014-15,
 • Ljekarska komora Crne Gore, član od osnivanja, član Komisije za Kontinuiranu medicinsku edukaciju od 2018,
 • Udruženje specijalista za medicinu rada i radiološku zaštitu Crne Gore, 1994. i dalje
 • Udruženje doktora opšte/porodične medicine Crne Gore, 2010. i dalje,
 • Društvo za unapređenje porodične medicine Crne Gore, 2017. i dalje

Strani jezici: engleski i francuski  (konverzaciono)