Muzička akademija, 11.03.2017

Biografija - Marković VedranaX

Rođena sam 12.03.1975. godine u Splitu. Osnovnu i nižu muzičku školu završila sam u Tivtu, a Srednju muzičku školu, paralelno teorijski i instrumentalni (klavirski) otsjek, u  Kotoru. Godine 1993. upisujem se na Muzičku akademiju u Podgorici, na otsjek za Opštu muzičku pedagogiju. Diplomirala sam u julu 1997. sa prosječnom ocjenom 9,30  na Cetinju (Muzička akademija se 1996. godine preselila na Cetinje). Ubrzo sam se zaposlila u Osnovnoj školi „Maksim Gorki“ u Podgorici kao nastavnik predmeta Muzička kultura.

Poslijediplomske studije upisujem 1999. godine na predmetu Solfeđo sa metodikom nastave solfeđa. Tokom magistarskih studija radim kao saradnik stažista za predmete Solfeđo i Metodika nastave solfeđa na Muzičkoj akademiji na Cetinju.

Magistarsku tezu Analiza i metodski pristup melodijskom i ritmičkom sadržaju udžbenika „Intonacija“ Borivoja Popovića, pod mentorstvom redovnog profesora Dorine Radičeve odbranila sam 2003. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom Razvoj modela početne nastave solfeđa u radu sa slepom i slabovidom decom, odbranila sam na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, Katedra za solfeđo i muzičku pedagogiju, u julu 2015. godine, pod mentorstvom prof. dr Ivane Drobni.

U zvanje saradnika u nastavi za predmete Solfeđo i Metodika nastave solfeđa, izabrana sam u maju 2005. godine. U zvanje docenta za navedene predmete,  izabrana sam u decembru 2009. godine, dok je reizbor u zvanje docenta bio u junu 2015. godine.