Ekonomski fakultet

Biografija - Božović Žarko
Biografija - Božović Žarko

Rođen sam, 03.10.1954.godine u Martinićima, opština Danilovgrad. Osnovno i srednje obrazovanje stekao sam redovnom postupku u školama u Podgorici. Nakon čega  upisujem  Ekonomski fakultet 1973/74.godine i isti završavam 1977.godine. Dobitnik sam studentskog priznanja nagrade oslobođenja Podgorice «19 decembar», kao najbolji student Ekonomskog fakulteta u 1977.godini.

            Poslije završetka studija nastavljam dalje usavršavanje upisom na postdiplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smjer: Poslovna ekonomija organizacija i kadrovi. Postdiplomske studije završava odbranom teme magistarskog rada «Uticaj kadrova na razvoj makroekonomskog okruženja» 1984.godine.

            Doktorsku disertaciju sam prijavio na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, pod naslovom «Kadrovi kao činilac društvenoekonomskog razvoja Crne Gore». Znastveno nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta u Zagrebu prihvatio je Referat o ocjeni rada i zakazao odbranu. Međutim, isto Vijeće je donijelo odluku o stavljanju u stanje mirovanja postupka odbrane do okončanja rata i uspostavljanja normalnih komunikacija. Po preporuci prof. Jova Brekića, mentora, dalji postupak je nastavljen na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Doktorirao sam 1992.godine na temu «Kadrovi kao činilac društvenoekonomskog razvoja Crne Gore» na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

 PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE

            Nakon završetka studija zasnovao sam radni odnos u Institutu za društveno ekonomska istraživanju u Podgorici-Ekonomski fakultet marta 1978.godine, kao stručni saradnik na poslovima proučavanja ljudskog činioca i problematike kadrova. Nadalje sam  biran, 1985.godine, u zvanje asistenta 1993.godine u zvanju naučnog saradnika, u zvanje docenta izabran 2000.godine, a u zvanje  vanrednog profesora  2006.godine.

            Istraživački rad sam usmjerio na niz projekata koje je realizovao Institut po programskoj oreijentaciji Fonda za nauku ili kao intelektualne usluge preduzećima i ustanovama. U istraživanjima po pravilu sa se bavio problemima ljudskog činioca, kadrovima problema menadžmenta, obrazovanja izradom i evaulacijom investicionih programa. Istovremeno sam nastojao da rezultate istraživanja druge dokaze naučnog rada saopšti naučno i stručnoj javnosti publikovanje radova u stručnim i naučnim časopisima, kao i aktivnim učešćem na spimpozijumima i naučnim skupovima (Opatija, Ohrid, Brioni, Beograd, Moskva, Niš, Jaši).

            Pored naučno istraživačkog rada, još na početku radne karijere počeo se baviti nastavno pedagošćom aktivnošću. Naime, školske 1978/79.godine, izvodio sam vježbe iz predmeta Ekonomika preduzeća, na Ekonomskom fakultetu u Pogorici. Kao vanredni profesor izvodim nastavu na Ekonomskom fakultetu, na osnovnim studijama iz predmeta Menadžment ljudskim resursima i Ekonomija rada i socijalna politika, a takođe na specijalističkim i magistarskim studijama izvodi nastavu iz predmeta Menadžment ljudskih resursa. Na studijskom programu menadžment izvodi nastavu iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u Podgorici i Bijelom Polju. Knjiga Kadrovi kao činilac društveno ekonomskog razvoja Crne Gore, koristi se kao literatura na osnovnim i primijenjenim studijama na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

            Po programu Ujedinjenih nacija stanovništvo i razvoj obavio sam polugodišnju specijalizaciju na Moskovskom državnom Univerzitetu Lomonosov 1985.godine. Završio je i seminar iz oblasti Korporativnog planiranja u organizaciji firme ARTUR ANDERSEN (JUCOR-UNIDOR),1978.godine. Gostovao je po pozivu, na Fakultetu za turizam i hotelijerski menadžment u Opatiji 2007.godine, na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Ohridu 2008.godine; i 2009.godine na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani.

Pored naučnoistraživačkog rada aktivan sam u naučnim i stručnim udruženjima (udruženje kadrovskih radnika, savez ekonomista, član naučne sekcije saveza ekonomista) ovlašćeni ekspert za izradu i evaluaciju investicionih projekata i ovlašćeni ekspert za procenu imovine preduzeća. Predavač u Institutu Računovođa i revizora Crne Gore, za sticanje sertifikata ovlašćenim računovođa.