Filozofski fakultet

Biografija - Čalović Nenezić Sanja
Biografija - Čalović Nenezić Sanja

Sanja Čalović-Nenezić, saradnik u nastavi, student doktorskih studija Pedagogije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Rođena 29.09.1985. godine u Nikšiću, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Dobitnik je diplome Luča. Osnovne akademske studije na Studijskom programu za pedagogiju upisala je studijske 2004/2005. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Završila ih je sa prosječnom ocjenom “A” (9.81) i time stekla Stepen Bachelor (BA). Iste godine dobila je Studentsku nagradu Opštine Nikšić za izuzetan uspjeh u studiranju. Postdiplomske specijalističke akademske studije upisala je studijske 2007/2008. godine i završila ih sa prosječnom ocjenom “A” (9.92), čime je stekla Stepen Specijaliste (Spec. Art). Nakon toga počela je da izvodi vježbe na studijskim programima za pedagogiju, psihologiju, obrazovanje učitelja i predškolsko vaspitanje. Akademske magistarske studije pedagogije upisala je 2008/2009. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, a stepen MA stekla je 2011/2012. godine odbranom rada na temu Didaktičke vrijednosti savremenog udžbenika sa ocjenom “A”. Doktorske studije upisala je na Studijskom programu za pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Nikšiću akademske 2013/14. godine. Nakon uspješno položenih ispita sa prosječnom ocjenom “A”, radi na izradi doktorske disertacije.

Objavljeni radovi:

• Dosadašnja i inovirana koncepcija obrazovanja učitelja u Crnoj Gori. Zbornik sa Naučnog skupa Banjalučki novembarski susreti 2016, Banjaluka: Filozofski fakultet Univerziteta u Banjaluci, 2016.
• Funkcije ilustracije u udžbenicima maternjeg jezika za treći razred osnovne škole u Crnoj Gori. Zbornik Udžbenik u funkciji nastave i učenja. Užice: Učiteljski fakultet u Užicu, 2016.
• Osposobljavanje nastavnika za primjenu ICT-a u nastavnom procesu u Crnoj Gori. Zbornik Sistem obrazovanja i digitalna kultura, vol.132, br. 48. Podgorica: CANU, 2015.
• Bazele psihopedagogice ale activităţii de predare la Universitanea din Muntenegru [Pedagogical and psycological foundation of teaching at the University of Montenegro], In: Velea, S. (Ed.) Perspective asupra formării personalului didactic universitar ín domeniul pedagogiei şi psihologiei educaţiei. str. 103-112 [pp. 222–231]. ISBN 978-606-711-230-6. Izdavač: Universitatea de Vest din Timișoara/ Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (Timișoara, România), 2014.
• Self-control teaching in early age, Mediterranean Journal of Social Sciences, 5, (22), 2014., ISSN 2039- 9340 (Print) ISSN 2039-2117(Online).
• O nekim smjernicama za oblikovanje savremenih udžbenika. Zbornik Nauka i globalizacija, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Pale, 2013.
• O didaktičkim vrijednostima savremenog udžbenika. Vaspitanje i obrazovanje, br. 4., 2011., Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
• Nastavni oblici i metode u savremenim pedgoškim pravcima. Vaspitanje i obrazovanje, br. 3., 2009., Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Ostale profesionalne aktivnosti, seminari i obuke:
• Seminar Promjena ponašanja putem igre, u organizaciji Save the Children UK Podgorica, maj 2006.
• Učešće na konferenciji PEACE (Promoting Equality, Access and Change in Education) u organizaciji Educator Development Program (EDP), Herceg Novi, 14−17. april 2005.
• Seminar Demokratija i obrazovanje, u organizaciji Filozofskog fakulteta u Nikšiću i CIVITAS Montenegro Centra u saradnji sa Foundation Open Society Institute, u Niksiću, maj 2008.
• Istraživač u naučno-istraživačkom projektu Indikatori razvoja multikulturalnosti i građanske svijesti svijesti u ranom djetinstvu (predškolstvo i I ciklus osnovne škole) u obrazovnom sistemu Crne Gore, nosilac Filozofski fakultet Nikšić.
• Istraživač u naučno-istraživačkom projektu Razlozi niskog nivoa školskog postignuća romskih učenika, nosilac Filozofski fakultet Nikšić, Studijski program za pedagogiju, 2011−2014.
• Istraživač u projektu Obrazovanje za razvoj tolerantne ličnosti, nosilac nevladino udruženje CIVITAS Montenegro, januar – decembar, 2013. godine.
• Učešće na trećoj regionalnoj konferenciji edukatora Kvalitetno obrazovanje, 20−23. avgust 2011., Bjelašnica, Bosna i Hercegovina.
• Učešće na regionalnoj konferenciji Razvoj i monitoring politika za kvalitet i jednakost u obrazovanju, u organizaciji Centra za obrazovne politike, Beograd, 6−7. decembar, 2011.
• Regionalna konferencija Nastavnička profesija za 21. vek, Sarajevo, 2. april 2013., Centar za obrazovne politike u saradnji sa Programom za podršku obrazovanju Fondacije za otvoreno društvo ( u okviru projekta Advancing Teacher Professionalism for Relevant, Inclusive and Quality Education).
• Učešće u međunarodnom projektu bilateralne naučno-istraživačke saradnje Interkulturalni pristup integraciji Roma: Hrvatska-Crna Gora, 2013−2014.
• Polaznik obuka/programa TRAIN (Training and Research for Academic Newcomers) i to sljedećih modula: Research Methodology, Scientific Writing and Result Presentation (Humanities and Social Sciences); Higher Education Didactics; Preparing Funding Applications and Project Management; Presentation and Communication Skills; Networking and Teamwork; Designing Higher Education Curricula - King Baudouin Foundation, oktobar i novembar 2013. godine;
• Voditelj seminara Kooperativno učenje u predškolstvu (NVO Pedagoški centar Crne Gore).
• Voditelj seminara Komikacijske vještine u nastavi (Zavod za školstvo i Filozofski fakultet – Nikšić).
• Obuka za voditelja seminara TRAIN - modul Networking and Teamwork, maj 2014. Godine.
• Učešće na Prvoj konferenciji pedagoga Crne Gore, održanoj u Petrovcu, u organizaciji Zavoda za školstvo i Foruma pedagoga Crne Gore, oktobar 2011.
• Učešće na naučnom skupu Nauka i globalizacija, održanom na Filozofskom fakultetu na Palama 17−19. maja 2013. godine.
• Učešće na Međunarodnom naučnom skupu Udžbenik u funkciji nastave i učenja, održanog u Užicu, Republika Srbija, 4. novembra 2016. godine.
• Učešće na Međunarordnoj naučnoj konferenciji Banjalučki novembarski susreti 2016, u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 2016.
• Studijski boravak na Sveučilištu u Zagrebu, Hrvatska, 11−15. juna 2014.
• Polaznik seminara Teorija i praksa ljudskih prava, realizovan 21.09.2017. godine (Program je objavljen u Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika Zavoda za školstvo za školsku 2017/18. i 2018/19. godinu, pod rednim brojem 124.).
• Učešće u projektu Kvalitet procesa predškolskog vaspitanja u Republici Sloveniji i Crnoj Gori u okviru Programa Naučno-tehnološke saradnje između Vlada Crne Gore i Republike Slovenije za 2018-2020.