Prirodno-matematički fakultet

Biografija - Popović Božidar
Biografija - Popović Božidar

Rođen u Podgorici 15.6.1979. godine gdje je završio osnovnu i srednju školu. Godine 1998. upisuje Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, gdje je 2002. godine i diplomirao. Na istom fakultetu je 2007. godine odbranio magistarski rad pod naslovom "Neki modeli vremenskih nizova sa marginalnim raspodjelama iz Pirsonovog sistema raspodjela" (mentor prof. dr Vesna S. Jevremović). Na Prirodno matematičkom fakultetu, Univerziteta u Nišu, u julu 2011. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom "Neki modeli vremenskih serija sa marginalnom aproksimiranom beta raspodjelom" (mentor prof. dr Miroslav M. Ristić). Do sada je objavio 20 naučnih radova u časopisima sa SCI/SCIE liste, koji su citirani više od 100 puta (izvor Google scholar).

Tokom jula mjeseca 2013. godine boravio je, u svojstvu gostujućeg profesora, na Univerzitetu Kalabrija u Italiji. Na istom Univerzitetu je u studijskoj 2014-2015. godini bio na postdoktorskim studijama.

Decembra 2016. godine biran je u zvanje docenta na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Decembra 2021. godine biran je u zvanje vanreednog profesora na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Recenzovao je radove u sledećim časopisima: Statistics, Statistics and Probability Letters, Applied Mathematics and Computations, Filomat, Journal of Applied Statistics, Asta Advances in Statistical Analysis, Journal of Statistical Simulation and Computation, Statistica Neerlandica, Statistical Methods and Applications, Journal of Computational and Applied Mathematics, Communication in Statistics - Theory and Methods, Communication in Statistics - Simulation and Computation i R journal.

Član je uređivačkog odbora u časopisima Journal of Testing and Evaluation, Journal of Applied Statistics i Journal of Statistical Simulation and Computation. 

Oblast naučnog interesovanja je Matematička statistika, podoblasti: Višedimnezionalna statistika, kopula fukncije i zavisnost, vremenski nizovi sa marginalnim ne-Gausovskim raspodjelama.

Od decembra 2017. do septembra 2019. godine bio član je Suda časti Univerziteta Crne Gore.

Od septembra 2019. godine član je Etičkog odbora Univerziteta Crne Gore. 

Email: bozidarp@ucg.ac.me

 

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6349-4843

Google scholarNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.