Mašinski fakultet

Biografija - Ćulafić Goran
Biografija - Ćulafić Goran

Prof. dr Goran Ćulafić, redovni profesor, rođen je  10.05.1952. godine u Beogradu. Osmogodišnju školu je završio u Ivangradu, a srednju školu – Gimnaziju u Titogradu.

Studije mašinske tehnike Ćulafić je upisao školske 1971/72. godine na Tehničkom fakultetu Mašinski odsjek u Titogradu. Završio ih je posle odslušanih devet semestara i odbranjenog diplomskog rada: "Projektovanje jednogrednog mosnog krana", 1976. godine, na smjeru Mehanizacija. Za vrijeme studija aktivno-profesionalno se bavio košarkom u KK Budućnost - Podgorica.

Postdiplomske studije je započeo na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1976. godine na grupi za Mehanizme i dinamiku mašina. Istovremeno je angažovan kao asistent pripravnik na predmetu Mehanizmi na Katedri za mehaniku na Mašinskom fakultetu u Titogradu. Studije trećeg stepena Ćulafić je završio 1980. godine odbranom magistarskog rada "Analiza i sinteza mehanizama prese za duboko izvlačenje koji se sastoji od zglobnog četvorougla i njemu dodate dijade sa spoljašnjim kliznim parom", koji je radio pod mentorstvom prof. T.Pantelića. Godine 1981. je izabran u zvanje asistenta.

Vojni rok u JNA Ćulafić je služio 1979/80. godine, u školi rezevnih oficira-tehnička služba u Zagrebu.

U toku studijske 1982/83. godine boravio je na usavršavanju na univerzitetima Stanford i Berkeley (USA – Kalifornija). Po povratku iz USA decembra mjeseca 1984. godine. Ćulafić je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom: "Metoda optimalne sinteze ravnih polužnih mehanizama za krivu odstupanja definisanu tehnološkim procesom" na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Mentor je bio prof. Todor Pantelić.

U zvanje docenta je izabran 1987. godine za predmet Mehanika, dok je 27.05.1992. godine izabran u zvanje vanrednog profesora za predmete: Mehanika i Sinteza mehanizama na Katedri za mehaniku na Mašinskom fakultetu u Podgorici. U zvanje redovnog profesora izabran je 25.04.1997. godine.

Kao asistent Ćulafić je držao vježbe iz gotovo svih predmeta sa Katedre za mehaniku. Samostalno je počeo da izvodi nastavu školske 1985/86. godine na predmetu Mehanika na Elektrotehničkom fakultetu u Titogradu. Od tada pa do danas Ćulafić je držao predavanja na Mašinskom, Elektrotehničkom, Metalurškom fakultetu u Podgorici i Filozofskom fakultetu u Nikšiću iz većeg broja predmeta, kao i na Mašinskom fakultetu u Beogradu, u okviru nastave na poslediplomskim studijama iz predmeta Sinteza mehanizama.

Goran Ćulafić je autor preko 80 naučnih publikacija, stručnih projekata priznatih patenata i knjiga. Težište naučno-istraživačkog i stručnog rada Gorana Ćlafića je u oblasti primijenjene mehanike krutog tijela. Mogu se izdiferencirati nekoliko polja rada:

-razvoj novih i aplikacija postojećih metoda sinteze (projektovanja) mehanizama;

-modeliranje rada mašinskih konstrukcija u prvom redu sa aspekta dinamike rada istih;

-primjena metoda nelinearnog programiranja (optimizacije) pri projektovanju i modeliranju mehaničkih sistema;

-kreiranje aplikativnog softvera u oblasti primijenjene mehanike i analize i modeliranja rada mehaničkih sistema.

Suština naučno-istraživačkog rada je data je u knjigama:

-MEHANIZMI - SINTEZA MEHANIZAMA, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu,1986. godine.

-MODELIRANJE MEHANIZAMA - ANALIZA I OPTIMALNA SINTEZA, "Slog", 1997. godine.

Karakteristika naučno-istraživačkog rada Gorana Ćulafića je da je veliki dio istog primijenjen u praksi na konkretnim problemima. Što je rezultiralo: prijavama patenata i modela, prototipovima, tehničkim unapređenjima kao i poboljšanjima i inovacijama na pojedinim konstrukcijama, aplikativnim softverima, elaboratima, studijama itd.

U priodu od 2002. do 2007. godine Goran Ćulafić je bio prodekan za nastavu na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Od 2007. godine je dekan Mašinskog fakulteta.