Mašinski fakultet

Biografija - Ćulafić Vuk
Biografija - Ćulafić Vuk

Prof. dr Vuk Ćulafić, redovni profesor, rođen je 13. jula 1951. godine u Titogradu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju "Slobodan Škerović". Na Tehnički fakultet u Titogradu-mašinski odsjek, proizvodni smjer, upisao se školske 1970/71. godine a diplomirao 6. novembra 1975. godine.

Na zahtjev Mašinskog odsjeka, Nastavno-naučno vijeće OOUR-Tehničkog fakulteta  u Titogradu ga je 6. januara 1976. godine angažovalo za asistenta na određeno vrijeme na Katedri za proizvodno mašinstvo.

Za  asistenta-pripravnika na neodređeno vrijeme, na istoj katedri primljen je oktobra 1976. godine. Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Mašinskog fakulteta od 14. aprila 1977. godine prešao je na Katedru za opšte mašinstvo.

Dana 19. marta 1981. godine je na Mašinskom fakultetu u Nišu odbranio magistarski rad  "Formiranje i primjena zglobnog četvorougaonika proširenog dijadom kao izvršnog mehanizma mehaničkih presa pri oblikovanju materijala metodom dubokog izvlačenja" (mentor Prof. dr Predrag Popović), i time stekao pravo da bude promovisan za magistra mašinskih nauka. U zvanje  asistenta na Katedri za opšte mašinstvo izabran je 20. aprila 1982. godine.

Kao korisnik IREX-ove stipendije, u periodu od 1. avgusta 1984. godine do 20. juna 1985. godine proveo je na stručnom usavršavanju u SAD, gdje je na Merilend Univerzitetu (University of Maryland) radio sa prof. Pedrom Albrajtom i prof. Džemsom Džojsom na problemima iz oblasti linearno-elastične i elastično-plastične mehanike loma.

Doktorsku disertaciju pod nazivom " Primjena elasto-plastične mehanike loma na nisko-cilični zamor (mentor Prof. dr Stojan Sedmak) odbranio je 9. oktobra 1987. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U  Doktora tehničkih nauka  promovisan je 9. marta 1988. godine.

U nastavno zvanje docenta na Mašinskom fakultetu izabran je 16. juna 1988. godine  na predmetima Osnovi mašinstva i Nacrtna geometrija sa tehničkim crtanjem na Metalurškom fakultetu u Titogradu. U zvanje  vanrednog profesora Mašinskog fakultetu u Podgorici, izabran je 3.12. 1993. godine za predmete Osnovi mašinstva  i  Mehanika loma.

U zvanje redovnog  profesor Mašinskog fakultetu u Podgorici za predmete Osnovi mašinstva i  Mehaniku loma  izabran je 07.05. 1999. godine. Pored navedenih predmeta izvodio je nastavu i iz predmeta Konstruisanje na zamor i Mašinski materijali na Mašinskom fakultetu i  Tehnička dokumentacija I Inženjerska grafika na Metalurško-tehnološkom fakultetu u Podgorici.

U sklopu naučno-istraživačke djelatnosti je do sada objavio značajan broj radova i učestvovao u radu na nizu projekata. U cilju savladavanja nastavne  materije iz predmeta Mehanika loma objavio  je  udžbenik  Uvod u mehaniku loma.

Govori, čita i piše engleski jezik a služi se italijanskim jezikom.

Naučno-istraživačka djelatnost

J. A. Joyce, V. Ćulafić: "Characterization of interaction effects between ductile tearing and intense fatigue cycling", International Journal of Fracture, No. 36, pp. 89--100, 1988.

V. Ćulafić: "The effect off deep unloadings on the JR resistance curve", IX European Conference on Fracture, Vol. II, str. 853, septembar 1992, Varna, Bugarska.

V. Ćulafić: "Razvoj prsline u uslovima niskocikličnog zamora", IV Međunarodna letnja škola mehanike loma, jun 1986. Dubrovnik.

V. Ćulafić: "Residual strength of cracked components", XXII Jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike, 2. jun 1997, Vrnjačka Banja.

V. Ćulafić: "EPRI method in strength assesment of cracked components", 6th Symposium on theoretical and applied mechanics, MAM, oktobar 1998, Struga, Makedonija

Knjige

V.Ćulafić: "Uvod u mehaniku loma", Mašinski fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore, 1999. god.

Naučno-istraživački projekti

V. Ćulafić, M. Anđelić, S. Golubović: "Primjena mehanike loma u karakterizaciji mehaničkih osobina čelika",  Mašinski fakultet u Podgorici  i Institut za crnu metalurgiju-Nikšić, 1992. god.

V. Ćulafić, S. Savićević, V.Filipović: "Eksploataciona spremnost nosećih konstrukcija ECL kranova u Elektrolizi KAP-a", rukovodioc projekta, Institut Mašinskog fakulteta, Podgorica, 1996. god.

M. Burić, V.Ć ulafić, S. Savićević, V. Filipović: "Stanje i sanacija  kranskih šina  i elemenata veze u halama elektrolize KAP-a", Institut Mašinskog fakulteta, Podgorica, 2000. god.

I. Vušanović, V. Ćulafić, R. Bulatović, D. Bajić, M. Janjić: "Analiza havarije na autoklavu Ra15 u fabrici glinice KAP-a”, Elaborat, Mašinski  fakultet, Podgorica, 2004. god.