Elektrotehnički fakultet

Biografija - Đukanović Milena
Biografija - Đukanović Milena

Milena Đukanović je rođena 1983. godine u Podgorici. Osnovnu školu „Štampar Makarije” je završila 1998. godine kao najbolji đak generacije. Gimnaziju „Slobodan Škerović”, prirodno-matematički smjer, završila je 2002. godine. Dobitnik je diplome „Luča I” za osnovno i srednje obrazovanje, kao i velikog broja nagrada i plaketa na regionalnim, republičkim, saveznim i međunarodnim takmičenjima.

Elektrotehnički fakultet u Podgorici, odsjek Elektronika, telekomunikacije i računari, upisala je 2002. godine. U toku studija bila je korisnik stipendije Opštine Podgorica, kao i stipendije talentovanim studentima Vlade Republike Crne Gore. Za postignute rezultate na studijama dobila je i nagradnu stipendiju u vidu jednomjesečne specijalizacije 2003. godine u Turu, Francuska, od Francuskog kulturnog centra. Diplomski rad "Projektovanje digitalnih sistema korišćenjem Quartus II razvojnog okruženja" odbranila je 2006. godine sa ocjenom 10. Prosječna ocjena u toku osnovnih studija je 9.

Nakon završetka osnovnih studija upisala je postdiplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici (odsjek Elektronika, telekomunikacije i računari, smjer Elektronika). Magistarski rad „Implementacija kriptografskih algoritama i napadi na kriptografska jezgra pametnih kartica“ odbranila je 2007. godine sa prosječnom ocjenom postdiplomskih studija 10. Tokom postdiplomskih studija boravila je pola godine na „Dipartimento di Ingegneria dell Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni“, Univerzitet La Sapienza u Rimu, Italija, radeći na dijelu magistarske teze.

Doktorske studije upisuje neposredno nakon magistrature na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Doktorsku disertaciju „Tehnike side-channel napada na hardver pametne kartice i hardverske mjere zaštite” odbranila je 2012. godine, sa prosječnom ocjenom doktorskih studija 10. Dio istraživanja vezanih za doktorsku disertaciju radila je na Univerzitetu La Sapienza u Rimu tokom ljetnjeg semestra 2008/09, koristeći šestomjesečnu stipendiju Basileus, iz programa Evropske komisije.

Pored navedenih dobitnica je i sljedećih stipendija za naučno usavršavanje i istraživanje:

- jednomjesečne JoinEUSee stipendije iz programa Evropske komisije, za nastavno osoblje na UCG, u sklopu koje je održala nekoliko predavanja na temu sigurnosti podataka na Univerzitetu u Bolonji, Italija, (2010/11),

- stipendije European Association of Technology Enhanced Learning za doktorsku ljetnju školu (JTEL) u Ohridu, Makedonija, (2010/11),

- jednomjesečne Mevlana stipendije za nastavno osoblje na Ondokuz Mayis Univerzitet u Samsunu, Turska, (2013/14), 

- jednomjesečne Mevlana stipendije za nastavno osoblje na Middle East Technical Univerisity u Ankari, Turska, (2015/16),

- jednomjesečne Basileus stipendije za nastavno osoblje za Univerzitet La Sapienza u Rimu, Italija, (2015/16),

- jednomjesečne COST STSM stipendije za istraživanje na Univerzitetu La Sapienza u Rimu, Italija, (2017/18),

- jednomjesečne COST STSM stipendije za istraživanja na Univerzitetu Radboud u Nijmegenu, Holandija, (2018/19).

Takođe, usavršavala se kroz projekte na: Univerzitetu primijenjenih nauka u Ahenu, Njemačka, (2011/12); Univerzitetu „Sv. Kirilo i Metodije“ u Skoplju, Makedonija, (2012/13); Univerzitetu u Lisabonu, Portugal, (2014/15).

Kao saradnik u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici radila je od januara 2007. godine do oktobra 2014. godine. Honorarno je bila angažovana na Mašinskom fakultetu kao predavač na predmetu „Uvod u mehatroniku“ za 2014/15 godinu. Od 01.02.2017. godine izabrana je u docenta na Elektrotehničkom fakultetu. Od 01.12.2014. godine obavlja i funkciju direktora Instituta Konfucije na Univerzitetu Crne Gore sa ciljem promocije kineskog jezika i kulture u Crnoj Gori.

Dobitnik je:

- Nagrade Ministarstva nauke za najuspješniju ženu u nauci za 2013. godinu,

- Dunavske nagrade za mlade naučnike za 2015. godinu dodijeljene od strane Austrijskog Ministarstva nauke, istraživanja i ekonomije i Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu.

Milena Đukanović je učestvovala u realizaciji tri nacionalna naučno-istraživačka projekta, kao koordinator jednog bilateralnog projekta, kao istraživač na međunarodnim (FP7, Tempus) projektima i kao MC Member tri COST projekta. Trenutno je rukovodilac jednog nacionalnog projekta, rukovodilac bilateralnog projekta sa kineskim partnerom Changsha University of Science and Technology, istraživač na bilateralnom projektu sa kineskim partnerom Beijing Institute of Technology, kao i MC Member dva aktuelna COST projekta. 

Učestvovala je u pisanju univerzitetskog udžbenika kao prvi autor, jedne međunarodne i jedne nacionalne naučne monografije kao koautor. Kao autor ili koautor objavila je šest radova u referentnim međunarodnim časopisima sa SCI liste, više radova u međunarodnim, regionalnim i domaćim časopisima, preko dvadeset radova na međunarodnim, regionalnim i domaćim konferencijama.

Recenzent je u brojnim međunarodnim naučnim časopisima, uključujući i najprestižnije časopise iz oblasti elektrotehnike i elektronike, kao što su IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Letters, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, Integration, the VLSI Journal (Elsevier), Neural Computing & Applications (Springer), ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems, Journal of Circuits, Systems and Computers (World Scientific) itd.

Član je Programskog i Naučnog odbora međunarodnih konferencija:

  • International Conference on Cryptology (AFRICACRYPT 2018, AFRICACRYPT 2019), Proc. in Springer LNCS,
  • International Conference on Codes, Cryptology and Information Security - South East Asia (C2IS-SEA 2018, C2IS-SEA 2019),
  • International Conference on Information, Communication and Automation Technologies ICAT 2017, ICAT 2018,
  • International Conference ICT Innovations 2017, ICT Innovations 2018, Proc. in Springer CCIS,
  • International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery ICNC-FSKD 2016, ICNC-FSKD 2017, ICNC-FSKD 2018,
  • Conference on PhD Research in Microelectronics and Electronics PRIME 2017,
  • International Conference "New Technologies NT-2016", "New Technologies NT-2017","New Technologies NT-2018", Proc. in Springer LNCS,
  • International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (IEEE 2019).

Član je Upravnog odbora Telenor Fondacije Crne Gore od 2016. godine.

Govori, čita i piše engleski, italijanski i francuski, a služi se kineskim jezikom.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.