Prirodno-matematički fakultet

Biografija - Antović Nevenka
Biografija - Antović Nevenka

Rođena sam 5. marta 1969. godine u Nikšiću, gdje sam završila osnovnu i srednju školu.

Odsjek za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici završila sam u Podgorici, a poslijediplomske studije (smjer Eksperimentalna nuklearna fizika) na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu - 26. oktobra 1998. godine, sa prosječnom ocjenom 9.66 i uz odbranu magistarskog rada pod nazivom: „Razvoj koincidentnog metoda mjerenja radona na višedetektorskim sistemima“. Na istom fakultetu, 24. aprila 2000. godine, odbranila sam doktorsku disertaciju pod nazivom: „Istraživanje rijetkih raspada pozitronijuma na višedetektorskim gama-koincidentnim spektrometrima“.

U periodu od 2005. do 2010. godine, realizovala sam studijske boravke na Tehničkom univerzitetu u Milanu, Institutu „Jožef Stefan” u Ljubljani, Institutu za fiziku Akademije nauka Bjelorusije u Minsku (u više navrata), kao i kraće studijske posjete La Sapienza univerzitetu u Rimu (u okviru Tempus projekta Creation of the Montenegro Team of Bologna Promoters, SCM, 2006), ali i univerzitetima, institutima i laboratorijama u SAD - George Washington University, National Institutes of Health, University of New Mexico, San Francisco State University, Stanford University, University of California at Berkeley, Lawrence Berkeley National Laboratory, University of Minnesota, Metropoliten State University – Minneapolis, Columbia University in the City of New York,  Rockereller University, Brookhaven National Laboratory.

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE

Od 16. decembra 1991. godine do septembra 1994. godine, radila sam u Prirodno-matematičkoj školi (kasnije: Gimnazija) u Nikšiću kao profesor fizike. Od 01. septembra 1994. godine do oktobra 1996. godine, radila sam kao stručni saradnik na naučnoistraživačkim projektima u Međunarodnom naučnom centru za ekologiju i zdravlja čovjeka “MENEKO” u Podgorici, uz istovremeni honorarni angažman u nastavi na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Od 01. oktobra 1996. godine radim na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici, najprije kao saradnik u nastavi, zatim kao asistent, docent i vanredni profesor (za predmet Nuklearna fizika /izabrana 27. oktobra 2005. godine/). 

U proteklom petogodišnjem periodu, na osnovnim studijama Univerziteta Crne Gore, realizovala sam nastavu (predavanja) iz predmeta: Nuklearna fizika, Molekularna fizika sa termodinamikom, Istorija i filozofija fizike (studijski program – Fizika, Prirodno-matematički fakultet), Tehnička fizika (studijski program – Građevinarstvo, Građevinski fakultet), Fizika (Fakultet primijenjene fizioterapije), Fizika (Fakultet za pomorstvo – pomorske nauke), Radiologija sa nuklearnom medicinom (/sadržaji iz fizike/ Medicinski fakultet), Osnovi prirodnih nauka II (Studijski program za obrazovanje učitelja, Filozofski fakultet); a na poslijediplomskim studijama, iz predmeta: Odabrana poglavlja savremene fizike (dio koji se odnosi na sadržaje iz nuklearne fizike), Gama-spektrometrija,Višedetektorski spektrometri, Obrada i analiza rezultata u nuklearnoj spektrometriji (magistarski studijski program – Primijenjena fizika, Prirodno-matematički fakultet), i - Višedetektorski spektrometri gama-koincidencija (doktorske studije na studijskom programu Fizika, Prirodno-matematički fakultet).

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.