Prirodno-matematički fakultet

Biografija - Kaljaj David
  1. Biografija Prof Dr Davida Kalaj

David Kalaj je rodjen u Podgorici, Crnoj Gori. Osnovnu i srednju školu je završio u Tuzima. Poslije odsluženja vojnog roka, je 1991 godine upisao matematiku na PMF u Podgorici, i isti fakultet je zavšio 1995, i pri tome za postignute rezultate tokom studiranja je 1994 dobio studentsku nagradu Decembarska nagrada grada Podgorice, najprestižniju studentsku nagradu. Nakon diplomiranja, 1995, angažuje se na ovoj instituciji kao saradnik u nastavi, a istovremeno studira magistarske studije u Beogradu. Oktobra 1998 godine brani magistarsku tezu na Matematučkom fakultetu, Univertiteta u Beogradu, pošto polaže sve ispite na magistarskim studijama sa maksimalnom ocjenom,  i istovremeno se postaje asistent na PMF– u u Podgorici. Marta 2002 godine brani doktorsku tezu na Matematičkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, i iste godine se bira u zvanje docenta na PMF–u u Podgorici. Za vanrednog profesora se bira 2007 godine a redovnog profesora na PMF, UCG se bira 2012. Na PMF vodi veliki broj kurseva, na svim nivoima, Bachalor, Master i Doktorskom nivou. Bio je gostujući profesor ili istraživač na desetak prestižnih institucija u Evropi, Kini i Japanu (Universitet u Turku, Univerzitet u Helsinki, Finksa, Univerzitet Lomonosov, Rusija, Univerzitetu u Padovi, Italija, Univerzitetu u Osaki, Japanu, Univerzitetu u Keilu, Univerzitetu u Wursburgu, Njemačka, Univerzitetu u Beogradu, Srbija, Univerzitetu u Sarajevo, Bosnja i Hercegovina, Univerzitetu u Ljubljani, Slovenija, Univerzitetu u Zagrebu, Hrvatska, itd).

 

  • Za svoj istraživački rad je 2013 dobio najprestižniju nagradu, Ministarstva Nauke Crne Gore za Najuspješniji nacionalni projekat (Analiza na Mnogostrukosti, 2012–2016).

 

  • Naučni doprinos Kalaja je 2017 godine je prepoznat na državnom nivou, te je on nagrađivan „Trinaestojulskom nagradom“.
  • 2019 je dobio najprestižniju nagradu Ministarstva nauke Crne Gore: Najuspješniji naučnik za 2019..

 

 

Bio je mentor na doktorskim disertacijama 2013, Marijan Marković (Beogradski univerzitet)    2014, Djordjije Vujadinović  (Beogradski univerzitet).

 

 

Naučnoistraživački rad kandidata se između ostalog intezivno odvija u sledećim modernim granama matematike. Geometrijska teorija funkcija: Harmonijske funkcije, Kvazikonformna preslikavanja, Holomorne funkcije, Funkcijonalni prostori: Hardijevi i Bergmanovi prostori, Parcijalne diferencijalne jednacine: Poissonova, Laplaceova, Elliptičke PDE, Diferencijalna geometrija: Harmonijske površi, Minimalne površi, Izoperimetrijska nejednakost itd. Sam ili sa koautorima je poboljšavao ili generalizirao rezultate nekoliko istaknutih svjetskih matematičara kao što su: O. Martio, A. Weitsman, K. Astala, T. Iwaniec, G. Martin, V. Maz’ya itd. Njegovi su radovi citirani od istih ljudi u najboljim časopisima iz matematike kao što su Journal of American Mathematical Society, American Mathematical Journal itd.

Jedna od njegovih oblasti interesovanja su harmonijska preslikavanja u ravni, prostoru i na površima. Posebno su interesantni problemi vezani za J. C. C. Nitscheovu hipotezu. Kalaj je napravio značajan prodor riješivši probleme koji je bio neriješen decenijama. Onda je niz prominentnih svjetskih matematičara u oblasti kompleksne analize, kao što su Astala, Iwaniec, Martin, Onninen, Kovalev, Weitsman, Lyzzaik itd, koristeći njegove rezultate napravio čitavu novu teoriju. Kalajevi radovi su godinama veoma često citirani u najprestižnim svjetskim časopisima. Interes koji vlada za Kalajeve radove ilustruje podatak da na listi najviše downloadovanih radova iz SciVerse ScienceDirect za „posljednjih 90 dana” koju pravi renomirana izdavačka kuća Elsevier stoji Kalajev rad Cauchy transform and Poisson’s equation. Kuriozitet je da je na drugom mjestu rad Terence Taoa, dobitnika Fildsove medalje (najveće priznanje iz matematike).

 

 

 

Publikovao radove (ukupno 100 radova), između ostalog, u sledećim vrhunskim matematičkim časopisima: Mathematische Annalen, Advances in Mathematics, Transactions of American Mathematical Society, Calculus of Variations and PDE, International mathematics research noticies, Journal of London Mathematic Society, Bulletin of London Mathematic Society, Poceedings of American Mathematical Society, Journal D' Analyse Math, Israel Journal of Math, Mathematische Zeitschrift, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa– Classe di Scienze, Annales Academiæ Scientiarium Fennicæ Mathematica, Annali di Matematica Pura ed Applicata,  Pacific Journal of Mathematics, Journal of Geometric analysis itd.

Ukupan broj radova publikovanih na žurnalima koji pripadaju SCI listi je 100. Svoje radove je izložio na više od 30 naučnih konferencija i seminara i to u sljedeće države SAD, Rusija, Japan, Kina, Južna Korea, Njemačka, Francuska, Finska, Rumunija, Srbija, Norveška, Češka, Poljska, Hrvatska, Slovenija, Austrija itd. Njegovi koautori su između ostalog: Franc Forstneric, Josip Globevnik, Noam Elkies, Eero Saksman, Matti Vuorinen, Miroslav Pavlović, Miodrag Mateljević koji su dali svojevrstan pečat modernoj matematici.

 

Kalajevi rezultati su doprinijeli prepoznatljivosti Univerziteta Crne Gore i Prirodno–Matematičkog fakulteta u međunarodnoj naučnoj javnosti: Više uglednih međunarodnih istraživača boravilo je na Prirodno–Matematičkom fakultetu  na poziv kandidata. Njegov broj citata na googlescholar je 900 što daje svojevrsno prepoznavanje Univerziteta Crne Gore po matematici.

 

 

Prof. Kalaj je rukovodio ili bio član istraživačkih timova većeg broja međunarodnih (bilateralnih, sa Slovenijom, Austrijom, Hrvatskom i Kinom) i domaćih projekata. Na ovim projektima angažovan je veći broj istraživača sa Univerziteta Crne Gore kao i saradnici (studenti postdiplomskih i doktorskih studija).

 

Kalaj je recenzirao veliki broj radova za vrhusnke svjetske časopise kao što su: Transaction of AMS, CV PDE, Bulletin LMS, Israel Journal of Mathematics, Journal d’analyse Math, Annali Pisa SNS, Proceedings AMS itd.

 

Bio je recezent da medjunarodne projekte za  Israel science fondation (tri puta), Ministarstvo prosvjete i nauke Republike Srbije i FONDECYT, Chile 2014.

 

On je u uredjivackom odboru nekoliko matematickih casopisa. Bio je u naucnom oboru velikog broja naucnih konferencija. Da pomenemo da samo u 2018 je član naucnog odbora ova dva značajna matematička skupa

 

  1. XIV Serbian Mathematical Congress: https://imi.pmf.kg.ac.rs/kongres/index.php#scientific i
  2. XIX conference on analytic functions and related topics, http://www.afrt.ur.edu.pl/index.php/scientific-committee/

 

 

U radu publikovanom u Bulletin of  London  Mathematical Society [78] je dokazao Khavinsonovu hipotezu, koja je bila otvoren problem 25 godina u matematici. U radu publikovanom u Journal of  London  Mathematical Society [71] je formulisao i uopštio Nitscheovu hipotezu za harmonijksa preslikavanja izmedju prstena. U radu publikovanom u Advances in  Mathematics [67] , časopis koji se smatra jednim od vodećih  časopisa iz matematike, je dokazao i Lindelofovu teoremu za harmonijska kvazikonformna preslikavanja.

 

 

Vodio je takmičarsku ekipu srednjoškolaca na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u dva navrata, u Madridu (Španija) i Santa Marta (Kolumbija).

 

On je autor dva univerzitetska udžbenika.

 

Prevodio i adaptirao školske udžbenike za ukupno 8 razreda za osnovnu i srednju školu sa srpskog (crnogorskog) na albanski jezik u izdanju izdavačke kuće "Zavod za užbenike i nastavna sredstva" u periodu 2008–2014.