Prirodno-matematički fakultet, 11.03.2017

Biografija - Mijović SlavoljubX

LIČNI DETALJI

 

Ime i prezime:             Slavoljub Mijovic

Datum rođenja:           april, 12  1958

Nationalnost:               srpska

Bračni:                        oženjen,  dvoje dece

 

Stalna adresa:             “Unistan” Dzordža Vašingtona 66

                                       20 000 Podgorica

                                        Crna Gora

                                         Tel posao: +3821(0) 20 264546

                                        Tel kuća: +382(0)20 235 056

                                         Mob: +382(0)69 374 734

                                         Fax: +38 1(0) 20 244 608

                                         E-mail slavom@rc.pmf.ac.me; smijovic@yahoo.com

 

 

OBRAZOVANJE

 

1994-1997                      Centralno Evropski Univerzitet, Budimpešta.

                                       Master MSc Program u Zaštiti životne okoline i politike

                                         

1989-1993                       Univerzitet u Beogradu, Beograd

                                        Doktorske studije PhD Program u Fizici jonizovanog gasa

 

1984-1989                       Univerzitet u Beogradu, Beograd

                                        Magistarske  studije MSc Program u Fizici jonizovanog gasa

 

1976-1982                       Univerzitet u Beogradu, Beograd

                                        Elektrotehnički fakultet, odsek tehničke fizike, smer nuklearne

                                         fizike

 

 

SPECIJALIZACIJE

 

  • Moskovski Državni Univezitet, Rusija, Fizički fakultet, katedra fizičke elektronike 2.5 godina

 

  1. UCLA-Univerzitet Kalifornije Los Anđeles

2 meseca na Odseku plazma fizike

 

  1. Ecologia-Internationalna Organizacija, Pensilvanija

1 mesec    

RADNO, PREDAVAČKO I ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

 

1983-1993                       Asistent na Univerzitetu Crne Gore , Prirodno-matematički

                                         fakultet, Odsek za fiziku, za predmete Opšta i Atomska fizika.

 

1993-1995                        Docent na Univerzitetu Crne Gore , Prirodno-matematički

                                         fakultet, Odsek za fiziku, za predmete Uvod u fiziku

                                          eksperimenta  i Fizike jonizovanog gasa. Rukovodilac projekta:  

                                           Nekorektni problem u dijagnostici plazmenih parametara.

 

1995-1999:                      Docent na Univerzitetu u Prištini-Jugoslavija

                                          Odsek za fiziku, za predmete: Atomska fizika i Fizika Lasera.

                                         Uključen u postdiplomske studije Univerziteta u Nišu u grupi

                                          eksperimentalne fizike jonizovanih gasova za kurs:

                                          Dijagnostičke metode u plazmi.                 

                                        

1996-1999                       Šef Odseka za Fiziku u Prištini (Kosovo i Metohija).

2002-2005                       Prodekan za naučno-istraživački rad i finansije prirodno-

                                         matematičkog  fakulteta u Podgorici

 

Projekti:                         Rukovodilac naučnih projekata:

                                         Nacionalni projekat Crne Gore o:·Spektroskopija plazme,

                                         Fizika  plazme, Fizika jonizovanih gasova i jonizujućeg  

                                          zračenja;

                                          Federalni  projekat Jugoslavije:·  

                                          Nekorektni problemi u dijagnostici plazme   

                                          Internacionalni  projekat: ·Solar Water Heating Analysis for

                                         Yugoslavia

                                          Internacionalni  projekatt ·Integrated Monitoring of Skadar

                                         Lake

                                         Internacionalni projekat    ·IAEA Improving screening

                                        mammography in Montenegro

                                         Lokalni Koordinator CEEPUS mreža: Aplikacije i dijagnostika

                                        Plazme; Procesiranje slika.

                                        Predavač po pozivu u Austriji, Češkoj republici, Slovačkoj i

                                        Mađarskoj.

 

1999-danas                 Profesor na Univerzitetu Crne Gore

2007- danas                Rukovodilac Centra za životnu sredinu i šef grupe za osiguranje i 

                                     kontrolu kvaliteta u zaštiti od jonizujućeg zračenja; Član

                                    nacionalnog Savetodavnog tela za pitanja zaštite od zračenja.

 

 

Ostalo:                        Govori srpski, ruski, engleski i malo nemački. Hobi: tenis i šah.