Prirodno-matematički fakultet

Biografija - Bigović Miljan
Biografija - Bigović Miljan

Ime i prezime nastavnika

Zvanje

prof. dr Miljan Bigović

vanredni profesor

 

BIOGRAFIJA

 

Ime i prezime: Miljan Bigović

 

Datum i mjesto rođenja: 13. 08. 1984. godine, Nikšić, Crna Gora, SFRJ

 

Adresa: Dragovolučka 2, 81400, Nikšić, Crna Gora

  

Elektronska pošta:     miljan@ucg.ac.me

Obrazovanje:

 

1999 – 2003  Gimnazija ,,Stojan Cerović ” – Nikšić, prirodno-matematički smjer

 

2003 – 2009  Osnovne studije – Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, upisao se 07. 07. 2003. godine na studijsku grupu Diplomirani hemičar; završio smjer Organska hemija sa prosječnom ocjenom 8,93 (osam i 93/100) tokom studija; diplomski rad pod naslovom ,,Sinteza derivata cikloheksena domino-reakcijom alilnih fosfata ” odbranio 25. septembra 2009. godine sa prosječnom ocjenom 10 (deset)

 

2009 – 2015 Doktorske studije - Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju sa temom: ,,Alilovanje visoko-funkcionalizovanim organometalnim reagensima – 4-(brommetil)-1,3-dioksol-2-on kao sintetički ekvivalent enolata hidroksiketona“ odbranio 29. Septembra 2015. godine na Hemijskom fakultetu.

 

Kretanje u službi:

 

2009.-  istraživač-pripravnik / Inovacioni centar Hemijskog fakulteta, Beograd

2011.-  istraživač-saradnik / Inovacioni centar Hemijskog fakulteta, Beograd

2012. saradnik u nastavi / Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica

2016. – docent/ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica

2016. - prodekan za nastavu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica

2021. - vanredni profesor/ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica

2022. - v.f. dekana Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica

 

Angažman u nastavi:

 

Izvodio eksperimentalne vježbe iz sledećih predmeta:

 

Na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu: Organska hemija 1 i 2 (za studente smjera Biohemija), Organske sinteze 1 i 2 (za studente smjera Hemija);

 

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore: Hemija (za studente Biotehničkog fakulteta), Organska hemija (za studente smjera Biologija), Organska hemija 2 (za studente studijskog programa Farmacija), Organska hemija (za studente studijskog programa Hemijska tehnologija i Zaštita životne sredine), Medicinska biohemija sa hemijom (za studente Medicinskog fakulteta). Od 2014. godine angažovan je na izvođenju predavanja iz Organske hemije za studente smjera Biologija i iz Hemije (organski dio, za studente Biotehničkog fakulteta).

 

Od 2016. godine izvodi nastavu iz predmeta Organska hemija za studente studijskih programa: Biologija, Hemijska tehnologija, Zaštita životne sredine, kao i nastavu iz predmeta Organska hemija 1 za studente Farmacije, te Mehanizmi organskih reakcija za studente specijalistickih studija na programu Hemijska tehnologija.

 

Oblasti naučnog interesovanja:

 

Organska hemija, organska sinteza, organometalna hemija, hemija životne sredine

 

Poznavanje stranih jezika:  Engleski i ruski jezik

 

Rad na računaru:

 

MS Office

Hemijski programi: Chem Draw i Chem Scatch

 

Ostala interesovanja i angažmani:

 

- Član Srpskog hemijskog društva i Društva hemičara Crne Gore;

- Učešće u realizaciji 1., 2. i 3. Festivala nauke Republike Srbije (2008-2011);

- Član Organizacionog odbora 14th European Conference of Chemistry of the Environment (European Meeting on Environmental Chemistry, EMEC), 4-7. Decembar 2013., Budva;

- Autor i ocjenjivač takmičarskih testova iz hemije u organizaciji Ispitnog centra Crne Gore za osnovnu i srednju školu;

- Autor i ocjenjivač takmičarskih zadataka na manifestaciji ,,Olimpijada znanja" u organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta Crne Gore;

- Koordinator za hemiju za takmičenje ,,Olimpijada znanja“ u organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore;

- Član fondacije za promovisanje nauke ,,Prona“ od 2014. godine – angažovan kao mentor radova iz oblasti hemije na Zimskoj školi nauke, kao predavač i organizator praktikuma iz hemije na Ljetnjoj školi nauke;

- Koordinator za hemiju na manifestaciji ,,Dani nauke" na Prirodno-matematičkom fakultetu, pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke Crne Gore;

- Bavi se popularizacijom hemije kroz realizaciju izvođenja hemijskig ogleda kao dio programa televizijskih emisija i manifestacija poput ,,Putujućih dana nauke" u organizaciji Fondacije za promovisanje nauke ,,Prona" i ,,Naučne ekspedicije" u organizaciji i pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke Crne Gore; 

- Mentor i vođa crnogorskog tima na 51. Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi (51th ICHO), održanoj u julu 2019. godine u Parizu, Francuska.

- Učesnik na većem broju bilateralnih projekata između Crne Gore sa jedne i Srbije, Hrvatske, Slovenije i Mađarske sa druge strane.

         - Istraživanje zagađenja crnogorskog primorja i Skadarskog jezera sa organokalajnim jedinjenjima i toksičnim metalima (Crna Gora-Hrvatska, 2014-2016);

              - Uticaj teških metala na promjenu metabolizma ljekovitog bilja (Crna Gora-Srbija, 2016-2018);

            - Sinteza, karakterizacija i biološki aspekti novih ditiokarbamatnih kompleksa nekih prelaznih metala (Crna Gora-Srbija, 2016-2018);

         - Sinteza, fizičko-hemijska i strukturna istraživanja novih, potencijalno biološki aktivnih Šifovih baza-derivata ditiokarbamata  (Crna Gora-Hrvatska, 2016-2018);

         - Sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija i potencijalna biološka karakterizacija-aktivnost novih kompleksnih jedinjenja prelaznih metala sa pirazolom i njegovim derivatima (Crna Gora-Mađarska, 2016-2018);

                -  Modeliranje grafovima u matematičkoj hemiji (Crna Gora-Slovenija, 2018-2020).

- Rukovodilac je bilateralnog projekta sa Srbijom pod nazivom ,, Sinteza Sifovih baza i ispitivanje njihove antimikrobne i antioksidativne sposobnosti", za period 2019-2021.

- Član je projekta ,,Balneološki efekti peloida, mineralne vode, ljekovitog i aromatičnog bilja na inflamatorni odgovor kod reumatoidnih i kardiovaskularnih bolesti (period 2018-2020).

- Dio je Centra Izvrsnosti Centre of Excellence for Biomedical Researches CEBIMER, kao rukovodilac istraživanja u oblasti hemije, i član naučnog odbora Centra.

 - Recenzent ,,Priručnika za laboratorijsku dijagnostiku“, autora Snežane Pantović i Ivana Dožića, u izdanju Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica, 2017.

- Autor poglavlja u udžbeniku ,,Osnovi biohemije“ za studente visoke medicinske škole, urednika Snežane Pantović, Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica, 2018.

-  Koautor udžbenika ,,Hemija za četvrti razred gimnazije“ u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2020. godine.

-  Recenzent udžbenika ,,Hemija 3“ za treći razred gimnazije“ autora Svetlane Varagić i Mirjane Segedinac, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2020.

-  Recenzent ,,Zbirke zadataka za četvrti razred gimnazije“ autora Stanojke Vučurović, Željka Jaćimovića i Vlatka Kastratovića, u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2020. godine.

-  Recenzent ,,Zbirke zadataka za treci razred gimnazije“ autora Stanojke Vučurović, Željka Jaćimovića i Vlatka Kastratovića, u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2020. godine.

-  Recenzent u većem broju časopisa nacionalnog i međunarodnog značaja koji se bave tematikom iz oblasti organske hemije i hemije životne sredine.

- Član žirija za dodjelu IUPAC-ove nagrade za najbolje postersko saopštenje na 56. Savetovanju Srpskog hemjskog društva, u Nišu (jun 2019. godine)

- Dobitnik granta za učešće u ,,Školi proteomike“, koja se održana u februaru 2020. godine na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a koja je organizovana u okviru projekta FoodEnTwin.

-  Mentor i komentor studentima osnovnih, specijalističkih i magistarskih studija, a član većeg broja komisija za odbrane završnih, specijalističkih i master radova na Prirodno-matematičkom fakultetu i drugim organizacionim jedinicama UCG.

- Član Uredničke komisije recenzenata (Editorial key rewiewers committee) časopisa Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering

- Član organizacionog odbora međunarodnog naučnog skupa „Ekološka održivost i klimatske promjene",  14-15. septembar 2023. godine, Žabljak.

- Član Organizacionog odbora i potpredsjednik 23th European Conference of Chemistry of the Environment (European Meeting on Environmental Chemistry, EMEC), 3-6. Decembar 2023., Budva

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.