Prirodno-matematički fakultet

Tomović Savo
Tomović Savo

Rođen je 1983. u Podgorici.

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore, Odsjek za matematiku i računarske nauke, završio u julu 2006. godine sa prosječnom ocjenom 9,81.

U toku studija bio je dobitnik više nagrada od kojih su najznačajnije: Plaketa Univerziteta Crne Gore za oblast tehničkih nauka za 2006. godinu i Studentska nagrada 19. decembar Skupštine opštine Podgorica za 2005. godinu.

Završio je 2007. godine postdiplomske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu, sa prosječnom ocjenom 10,00 i odbranio magistarsku tezu pod nazivom Data mining tehnike za asocijativna pravila u relacionim bazama podataka.

Godine 2008. upisao je doktorske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu.

U redovnim rokovima položio je sve ispite sa ocjenom A i uspješno odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom Algoritmi i strukture podataka za identifikovanje asocijativnih pravila u velikim bazama podataka 2011. godine.

Time je stekao akademski stepen doktora računarskih nauka.

Od 2007. zaposlen je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

U maju 2012. godine izabran je u zvanje docenta, a u oktobru 2017. godine u zvanje vanrednog profesora za oblast analiza i obrada podataka, programiranje i informatika na nematičnim fakultetima.

Ministarstvo nauke dodijelilo mu je Nagradu za najuspješnijeg mladog naučnika do 35 godina života za 2012. godinu.

Bio je rukovodilac studijskih programa Računarske nauke i Računarstvo i informacione tehnologije na Prirodno-matematičkom fakultetu od decembra 2013. do oktobra 2015. godine, kada je postavljen na funkciju direktora Centra informacionog sistema Univerziteta Crne Gore.