Medicinski fakultet

Biografija - Ašanin Bogdan
Biografija - Ašanin Bogdan

Prof dr Bogdan Ašanin

Medicinski fakultet     

Univerzitet Crne Gore

Oblast:

Hirurgija(neurohirurgija)

Medicinska etika

Prva pomoć

 

Rodjen u Barama, opština Šavnik, Crna Gora 1952god.Gimnaziju učio u Nikšiću,Kiseljaku kraj Sarajeva a završio u Bijelom Polju. Medicinski fakultet studirao i završio u Beogradu 1975. godine. Specijalizaciju iz neurohirurgije završio na Neurohirurškoj klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu 1984. g. Poslediplomske studije iz neurohirugije završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu školske 1984/85. g. Doktorsku disertaciju odbranio 1997. g. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Zvanje Primarijus dobio 25.02.1993. g.

Autor ili koautor je u preko 120 radova, saopštenim na domaćim i medjunarodnim skupovima, štampanim u domaćim i medjunarodnim časopisima i zbornicima sa recenzijom.Učesnik na Svjetskim kongresima neurohirurga u Sidneju (Australija), Marrakešu (Maroko), Evropskom kongresu neurohirurga u Lisabonu(Portugalija), Evropskom kongresu neurologa u Madridu(Španija) i Firenci (Italija) i svim nacionalnim kongesima neurohirurga organizovanim od 1984 do 2009g., i brojinim drugim manjeg značaja. Koautor je u 5 univerzitetskih udžbenika za studente medicine i visoke medicinske škole. Autor ili koautor je poglavlja u 5 medjunarodnih monografija i jednoj domaćoj.

Bio je načelnik neurohirurškog odjeljenja i pomoćnik direktora za stručna pitanja( medicinski direktor) KBC Crne Gore u Podgorici. Bio je član Izvršnog odbora Udruženja neurohirurga Jugoslavije četiri godine.Vrši sudska vještačenja po pozivu od 1984. god. Član je Sudskomedicinskog odbora Medicinskog fakulteta u Podgorici. Bio je član je Medicinskog odbora KCCG od 2007-2016 god. Bio je   član  Odbora direktora KCCG od 2013-2017 god..

U zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore izabran je 2000. vanrednog profesora 2005 i redovnog profesora 2010 god. Bio predsjednik komisije za reformu nastave na Medicinskom fakultetu u toku uvodjenja bolonjskog procesa na Univerzitetu Crne Gore. Bio član komisije Skupštine opštine Podgorica za dodjelu studentske nagrade »19 decembar« i pregovaračkog tima Vlade Crne Gore za poglavlje Nauka i tehnologija.

Bio Prodekan za nastavu na Medicinskom fakultetu UCG u dva mandata od 2002 do 2007 god., a potom Dekan Medicinskog fakulteta u dva mandata od 2007 do 2013 god. U toku mandata dao je značajan doprinos u nastavnom, naučnom (formiranje naučnoistraživačkih laboratorija ) i medjunarodnom razvoju i saradnji Medicinskog fakulteta. Bio je član Strukovnog vijeća za prirodne i tehničke nauke Senata Univerziteta Crne Gore od 2002. god. do 2007 god.,  član   Savjeta za visoko obrazovanje Vlade Crne Gore od 2004-2009god. god., a član Senata Univerziteta Crne Gore od 2007-2016 god.Član je Društva ljekara Crne Gore,Ljekarske komore Crne Gore ,Evropskog udruženja neurohirurga i Odbora za medicinska istraživanja CANU.

Učesnik je više simpozijuma i seminara u vezi sa reformom nastave i primjenom Bolonjske deklaracije na medicinskim fakultetima: Gratz(Austrija) i Zagreb(Hrvatska), Rim(Italija), Bon(Njemačka), Brisel(Belgija),Aarhus (Danska) i svih organizavanih na Univerzitetu Crne Gore u periodu od 2002-2012 god. Učestvovao je na više konferencija za razvoj doktorskih studija na medicinskim fakultetima: Beč(Austrija),Bergen(Norveška) i Izmir (Turska).

Bio je na stručnom usavršavanju na Neurohirurškoj klinici Radclif Infirmary u Oxfordu-Engleska 2001 god i više puta na Institutu za neurohirurgiju u Beogradu.

Učestvovao u više nacionalnih i medjunarodnih projekata bilo kao rukovodilac ili istraživač. Bio je rukovodilac dva Tempus projekta:Tempus projekta JEP-40106-2005 (2006-2009g.)  za reformu nastave na Medicinskom fakultetu , sa značajnim opremanjem fakulteta sa nastavnim sredstvima,kompjuterizacijom histološke sale i opremanjem video-bim i e-learning sale . U okviru projekta uspostavio je saradnju sa mobilnošću studenata i nastavnika Medicinskog fakulteta u Podgorici na Medicinski fakultet u Udinama (Italija) i Medicinski fakultet u Nijmeganu(Holandija) .Bio rukovodilac Tempus projekt-a No. 544169-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR (CCNURCA 2013-2017g.) za reformu plana i programa za edukaciju medicinskih sestara sa visokim obrazovanjem. U okviru ovog projekta opremljena je klinička laboratorija za vježebe studenata.   Koordinirao je ERA-WEB projekat u trajanju od 4 god. za izgradnju naučnih resursa u zdravstvenom sistemu Crne Gore sa slanjem nekoliko studenata na poslediplomske studije na evropske medicinske fakultete.   

Učestvovao je u medjunarodnom Tempus projektu:530423-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR na Elektotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore sa uvodjenjem novog studijskog programa: Biomedicinski inžinjering i medicinska informatika. Bio je član tima naučnog projekta Heric- Ministarstva nauke Crne Gore, naziv projekta: TELEMONTEKG za razvoj , validaciju i primjenu telemedicinskog sistema.Oženjen:žena Veselinka-dipl. ekonomista i sin Matija –dipl. ekonomista. Govori engleski i služi se ruskim jezikom.