Medicinski fakultet

Biografija - Mašković Marija
Biografija - Mašković Marija

Rođena 9. decembra 1974. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu (V Beogradska gimnazija).

Obrazovanje:

Diplomirala u junu 2000. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Specijalistički ispit iz Ispitivanja i kontrole lekova položila u septembru 2008. godine i time stekla zvanje specijaliste iz ispitivanja i kontrole lekova (Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu).

Specijalistički rad: Farmaceutska analiza valsartana i hidrohlorotiazida u Co-Diovan tabletama.

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Multikriterijumski pristup optimizaciji hromatografskih metoda za farmaceutsku analizu perindopril t-butilamina” odbranila je na  Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u junu 2013. godine, i time stekla zvanje doktora medicinskih nauka – farmacija.

Radno iskustvo:

2000 - 2002: Katedra za analitiku lekova, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu - Asistent

2002 – 2004: Zavod za farmaciju Srbije, Beograd - Stručni saradnik u Instrumentalnoj laboratoriji

2004 – 2011: Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Beograd

  • Farmaceutski sektor – ekspertska procena proizvođačke dokumentacije o leku / dela koji se odnosi na kvalitet (Modul 3) u postupku izdavanja, obnove i izmena (varijacije) dozvole za lek
  • Odgovorna osoba za sistematsku kontrolu kvaliteta lekova za upotrebu u humanoj i veterinarskoj medicini i medicinskih sredstava (Nacionalni program nadzora nad tržištem)
  • Koordinator poslova vezanih za farmakopeju i Evropsku mrežu kontrolnih laboratorija (Official Medicines Control Laboratories Network, OMCL Network, European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, Strasbourg, France)

2011 – 2012: Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson S.E. Inc., Predstavništvo u Beogradu – Odgovorna osoba za regulatorne poslove

2012 – 2015: ADOC d.o.o. Beograd - Menadžer za poslove regulative i kontrole kvaliteta

2015 -          : Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, Podgorica - Stručni savjetnik za medicinsko-farmaceutska pitanja

  • ekspertska procena proizvođačke dokumentacije o leku / dela koji se odnosi na kvalitet (Modul 3) u postupku izdavanja, obnove i izmena (varijacije) dozvole za lek
  • član tima za uspostavljanje nacionalnog programa nadzora lekova na tržištu (Sistematska kontrola kvaliteta lekova)
  • član tima odgovornog za uspostavljanje laboratorije za kontrolu kvaliteta
  • rešavanje problema vezanih za kvalitet lekova

Članstvo u profesionalnim telima:

2002 – 2011: Član delegacije Srbije u Komisiji Evropske farmakopeje (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM), Strasbourg, France)

2007 – 2011: Ekspert Grupe eksperata Procedure 4 (P4) Evropske farmakopeje zadužene za razvoj monografija Evropske farmakopeje za nove aktivne supstance kojima je istekla patentna zaštita (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM), Strasbourg, France)

2004 – 2011: Sekretar Nacionalnog tela Srbije za pitanja farmakopeje

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.