Prirodno-matematički fakultet

Biografija
Biografija

MIJAT BOŽOVIĆ, biolog, rođen 8. XII 1982. godine u Podgorici.

Osnovnu i srednju medicinsku školu završio je u Podgorici, gdje je 2007. godine završio i osnovne studije biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Poslijediplomske studije iz oblasti aplikativne ekologije biljaka i mikrobiologije završio je na istom fakultetu i 2009. godine sa temom »Hemijski sastav i antibakterijska aktivnost etarskog ulja Chaerophyllum coloratum L.« stekao zvanje mastera bioloških nauka. Doktorske studije završio je na Fakultetu za farmaciju i medicinu Univerziteta Sapienza u Rimu i 2017. godine sa disertacijom pod nazivom »Multidisciplinarni pristup optimizaciji uslova za izolovanje etarskih ulja iz odabranih Lamiaceae i Apiaceae vrsta« stekao zvanje doktora farmaceutskih nauka.

Od 2007. godine radi kao saradnik u nastavi na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Izvodeći laboratorijsku nastavu, svoja angažovanja uglavnom veže za botaničku, ekološku i mikrobiološku grupu predmeta, ne samo na matičnom, već i na Medicinskom, Biotehničkom i Metalurško-tehnološkom fakultetu. Od 2017. do 2021. godine bio je angažovan i za izvođenje teorijske nastave na Medicinskom fakultetu za grupu predmeta iz oblasti Farmakognozija.

Prvi rad na temu florističkog diverziteta objavio je kao student 2006. godine predstavljajući rezultate dvogodišnjih istraživanja flore južnog dijela Pipera. Aromatična flora i njeni ljekoviti potencijali u fokusu su njegovog kasnijeg naučnog interesovanja, a svojom master tezom je započeo pionirska istraživanja u ovoj oblasti na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Glavna polja njegovog naučno-istraživačkog djelovanja su izolovanje i hemijska karakterizacija etarskih ulja i ekstrakata vaskularnih biljaka, te ispitivanja njihovih bioloških aktivnosti. Autor je i koautor preko 35 publikacija u vidu radova u referentnim naučnim časopisima ili saopštenja na nacionalnim i međunarodnim naučnim skupovima. Posebno se izdvaja publikovanje 24-časovne metode za izolovanje etarskih ulja, te novootkriveni hemotip za endemičnu biljku Sideritis romana L. subsp. purpurea (Tal. ex Benth.) Heywood sa područja Crne Gore. Koautor je i univerzitetskog udžbenika »Istorija biologije« objavljenog 2009. godine. 

Research Gate profil

Google Scholar profil

Dokumenti