Prirodno-matematički fakultet

Biografija - Šuković Goran
Biografija - Šuković Goran

Rođen sam 06. decembra 1966. godine u Zemunu. Osnovnu školu ”Savo Pejanović” i Gimnaziju ”Slobodan Škerović” završio sam u Podgorici. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore upisao sam 1985. godine. Diplomirao sam 12.10.1990. godine sa prosječnom ocjenom 9,71, kada sam i upisao poslijediplomske studije na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smjer računarstvo. Magistarske studije sam završio sa prosječnom ocjenom 9,83. Magistarski rad pod nazivom “Jedan pristup zasnivanju objektno-orijentisanog upitnog jezika i njegove formalne semantike” odbranio sam 08.01.1998. godine i stekao titulu magistra računarstva. Doktorske studije sam upisao decembra 2008. godine na PMF-u Univerziteta u Novom Sadu, U februaru 2013. goidine prepisao sam sa na doktorske studije PMF-a u Podgorici. Doktorsku disertaciju “Generisanje topologije neuronske mreže primjenom sistema Lindenmajera i genetskih algoritama” odbranio sam 18.12.2014. godine.  

U periodu od februara 1999. godine do februara 2001. godine boravio sam na Fakultetu računarskih nauka Moskovskog državnog univerziteta “M.V. Lomonosov”, pod rukovodstvom akademika Lava Nikolajeviča Karaljova. Od 15. jula 2007. do 15. avgusta 2007. boravio sam na Jesus College-u Univerziteta Oxford kao istraživač u LCFI projektu na razvoju neuronske mreže za prepoznavanje čestica.

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE

Zaposlen sam na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici od 1990. godine, prvo kao asistent-pripravnik i asistent, a zatim kao saradnik u nastavi.. Izvodio sam predavanja i vježbe na matičnom fakultetu, Ekonomskom fakultetu u Podgorici i svim tehničkim fakultetima UCG iz sljedećih predmeta: Uvod u kompjuterske nauke, Programski prevodioci, Internet tehnologije, Vještačka inteligencija, Mašinsko učenje, Sistemi za elektronsko poslovanje, Primjena neuronskih mreža u finansijama, Strukture podataka, Programiranje I, Programiranje II, Arhitektura računarskih sistema, Osnovi organizacije datoteka, Baze podataka, Tehnologija programiranja, Napredne programske tehnike, Matematika I i Matematika II (Elektrotehnički fakultet, Mašinski fakultet, Građevinski fakultet, Tehnološki fakultet), Linearna algebra i analitička geometrija i Diferencijalni i integralni račun (Građevinski fakultet), Primjena računara u ekonomiji i Baze podataka (Ekonomski fakultet).

Govorim engleski i ruski jezik.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.