Medicinski fakultet

Biografija - Filipović Aleksadar+
 

Filipović Borislava Aleksandar, rođen 22.02.1965. u Podgorici, gdje sam završio osnovnu i srednju školu sa odličnim uspjesima i diplomom LučaII. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu sam upisao 1984. godine, a diplomirao 1989. sa prosječnom ocjenom 8,50, i ocjenom 10 na završnom ispitu. Magistarski rad iz oblasti vaskularne hirurgije sa angiologijomsam odbranio 29.04.1999. godine na Medicinskom Fakultetu u Beogradu, na temu ,,Uticaj metaboličke kontrole na učestalost tromboflebitisa kod dijabetičara sa varikoznim sindromom“, kod mentora prof. dr Đorđa Radaka. Doktorsku disertaciju iz oblasti endokrine hirurgije, na Medicinskom Fakultetu u Beogradu sam odbranio 24.12.2008. na temu »Limfocitna infiltracija kao prognostički faktor diferentovanog tiroidnog karcinoma«, mentor Prof.dr Ivan Paunović.

PODACI O RADNIM MJESTIMA

Pripravnički ljekarski staž sam obavio u Kliničkoj Bolnici u Podgorici od 1990. do 1991. i potom radio u Hitnoj Pomoći od 1991. do 1992, a nakon toga na Hirurškoj klinici u Podgorici kao klinički ljekar do 1994.

Specijalizaciju opšte hirurgije sam upisao 1994. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu i završio decembra 1999. godine sa odličnim uspjehom. U okviru užeg usavršavanja iz endokrine hirurgije 2003. godine sam bio na užoj specijalizaciji u Centru za Endokrinu hirurgiju Kliničkog Centra Srbije, na Klinici Rescht der Isar u Minhenu, te Univerzitetskoj Hirurškoj Klinici u Pizi. U septembru 2006. godine sam završio kurs video endoskopske endokrine hirurgije na Univerzitetskoj Klinici Agostino Gemelli u Rimu. Izlagao sam na više domaćih i stranih hirurških kongresa, objavio više radova u domaćim i stranim časopisima. Predsjednik sam organizacionog odbora Godišnjeg simpozijuma o štitastoj žlijezdi u Crnoj Gori, član organizacionog odbora međunarodnog kongresa univerzitetskih hirurga u Peskari 2005, član organizacionog odbora redovnog godišnjeg kongresa kluba endokrinih hirurga Italije 2006. i recenzentske komisije istog udruženja 2007.g. Predsjednik sam udruženja hirurga Crne Gore, član Udruženja Endokrinih hirurga Srbije i Crne Gore, dopisni član Italijanskog udruženja Endokrinih hirurga, član međunarodnog udruženja hirurga. Sada radim na Hirurškoj klinici u Podgorici kao šef odsjeka za endokrinu hirurgiju i saradnik u nastavi na Medicinskom fakultetu u Podgorici za predmet hirurgija. Govorim engleski i italijanski jezik.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.