Filološki fakultet

Biografija - Bataković Aleksandra
Biografija - Bataković Aleksandra

    Mr Aleksandra Bataković rođena je 18. decembra 1975. godine u Kotoru. Osnovnu i srednju školu, (smjer Kulturološko-jezički), završila je u Kotoru 1994. godine.

    Godine 1994. upisala je odsjek za Engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Za vrijeme studiranja boravila je četiri puta u Engleskoj, gdje je pohađala škole engleskog jezika. Na odsjeku za Engleski jezik i književnost diplomirala je aprila 1999. godine i stekla stručni naziv – profesor engleskog jezika i književnosti (A) i profesor italijanskog jezika (B).

    Septembra iste godine upisala je poslijediplomske studije na Anglia Polytechnic University u Kembridžu, na Odsjeku za Jezike i društvene nauke, smjer Evropski jezik i međukulturne studije. Magistrirala je u aprilu 2001. godine, odbranivši magistarski rad na temu „Yugoslavia and Montenegro – inherited cultural diversity as an asset in the intercultural world (Jugoslavija i Crna Gora – naslijeđene kulturne razlike kao doprinos interkulturnom svijetu).

        Na osnovu ugovora zaključenog sa Univerzitetom Crne Gore br. 01/920 Bataković  Aleksandra zasnovala je 1. marta 2001.godine radni odnos na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u svojstvu saradnika u nastavi na predmetu Engleski jezik. Nakon odbrane magistarske teze mr Bataković Aleksandra odlukom Naučno-nastavnog Vijeća Univerziteta Crne Gore 7. novembra 2002. godine izabrana je u zvanje predavača više škole za predmet Engleski jezik na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru a 14. decembra 2006. godine za lektora za predmet Engleski jezik na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo.

Od 1. marta 2017. godine zaposlena je na Filološkom fakultetu u Nikšiću.

U oktobru 2006. godine postavljena je za stalnog sudskog tumača za engleski jezik.