Građevinski fakultet

Biografija - Janković Srđan
Biografija - Janković Srđan

Rođen sam 2. jula 1963. godine u Baru, od oca Janka i majke Verice rođene Babović. Osnovnu školu i gimnaziju završio sam u Podgorici. Na Građevinski fakultet Univerziteta "Veljko Vlahović" u Titogradu upisao sam se školske 1981/82. godine kada sam otišao na odsluženje vojnog roka. Diplomirao sam jula 1987. godine na Odsjeku za konstrukcije iz predmeta Površinski nosači kod Prof. Dr Miodraga Sekulovića sa ocjenom 10 i prosječnom ocjenom u toku studija 8.20.

Školske 1988/89. godine upisao sam se na Poslijediplomske studije na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odsjeku za Betonske konstrukcije. Prosječna ocjena na poslijediplomskim studijama je iznosila 9.92. Tokom pohađanja poslijediplomskih studija 1988. i 1989. godine radio sam u projektnom birou preduzeća "Ivan Milutinović" u Beogradu kao saradnik na projektovanju. Od 1990. do 1994. godine radio sam u preduzeću "Lovćeninvest" D.D. u Podgorici kao rukovodilac gradnje na objektima stambenog naselja Malo Brdo u Podgorici. Na Građevinski fakultet u Podgorici prelazim 1994. godine gdje se angažujem kao saradnik na grupi predmeta Betonske konstrukcije I, Betonske konstrukcije II, Građevinski materijali, Mostovi i Aseizmičko projektovanje. Magistarski rad pod naslovom: “Ponašanje armiranobetonskih konstrukcija pri dejstvu zemljotresa i korelacija sa propisima za seizmičko građenje” koji je rađen pod mentorstvom Prof. Dr Mirka Aćića, sam odbranio jula 1996. godine. Od 1997. godine angažovan sam u zvanje asistenta na predmetima Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija, Aseizmičko projektovanje i Osnovi aseizmičkog planiranja i projektovanja. Doktorsku disertaciju sa naslovom “Probabilistička seizmička analiza armirano betonskih ramovskih konstrukcija” formalno prijavljujem maja 2002. god. na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici i  uspješno branim januara 2004.godine. Mentor doktorske disertacije je bio prof dr Božidar Stojadinović sa Kaliforniskog univerziteta u Berkliju, SAD i komentor prof dr Mladen Ulićević sa Građevinskog fakulteta u Podgorici.

Autor sam većeg broja naučno istraživačkih radova iz oblasti Zemljotresnog inženjerstva. U funkciji Odgovornog projektanta učestvovao sam u projektovanju konstrukcije velikog broja objekata visokogradnje kao i dva mosta na autoputu Bar-Boljari. Presjednik sam Crnogorske asocijacije za zemljotresno inženjerstvo.

2015. sam napisao knjigu OSNOVE SEIZMIČKOG PLANIRANJA I PROJEKTOVANJA za inženjere arhitekture i građevine koja je prihvaćena kao univerzitetski uđbenik.

Oženjen sam i otac dvoje djece.