Pomorski fakultet Kotor, 11.03.2017

Biografija - Dlabač TatijanaBiografija - Dlabač Tatijana

Tatijana Dlabač (rođena Vučković) rođena je 1. 6. 1969. god. na Cetinju. Osnovnu i srednju školu je završila u Kotoru. Dobitnik sje diplome "Luča" kao i velikog broja nagrada i plaketa na republičkim i saveznim takmičenjima iz prirodnih nauka.

Elektrotehnički fakultet, odsjek Elektronike, upisala je 1987.godine u Titogradu. Diplomski rad "Primjena grafova u analizi elektronskih kola" kod mentora dr Zorana Mijanovića odbranila je 16. 7. 1992. godine sa ocjenom 10. Prosječna ocjena u toku studija je 8,51. Poslijediplomske studije na smjeru Robotika i vještačka inteligencija na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici upisala je 1992. godine. Položila je sve ispite na poslijediplomskim studijama predviđene Pravilnikom o poslijediplomskim studijama, sa prosječnom ocjenom 10. Magistarski rad pod nazivom "Projektovanje i analiza sistema za prepoznavanje govornika pomoću glasa u realnom vremenu" odbranila je 18. 7. 1996. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici upisala je 2007. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Analiza efekta blizine u sistemima više paralelnih provodnika“ odbranila je 11. 11. 2013. godine pod mentorstvom prof. dr Dragana Filipovića, redovnog profesora Univerziteta Crne Gore.

Od 1. 3. 1993. do 31. 12. 1996. godine je radila na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici u zvanju stručnog saradnika pripravnika na Katedri za elektroniku i električna mjerenja. Od 1. 1. 1996. do kraja šk.1995/96 je nastavila rad na istoj Katedri kao stipendista Ministarstva prosvjete i nauke. Od 1. 12. 1996. godine je nastavila rad na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru gdje je birana u zvanje asistenta, a kasnije saradnika u nastavi. Na Fakultetu je je bila angažovana na izvođenju računskih i laboratorijskih vježbe iz skoro svih predmeta elektro struke. U akademsko zvanje docent Univerziteta Crne Gore za predmete: Elektronsko poslovanje u pomorstvu, Brodske električne mašine i pogoni  I Osnovi elektrotehnike i elektronike na Fakultetu za pomorstvo Univerziteta Crne Gore birana je 26. marta 2015. godine.

U periodu od 2006. do 2011. godine bila je rukovodilac akademskog studijskog programa Pomorske nauke. Od aprila 2015. godine do kraja septembra 2017. godine obavljala je dužnost prodekana za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor. Od oktobra 2017. godine je rukovodilac akademskog studijskog progama Pomorska elektrotehnika. Od septembra 2016. godine je član UO UCG.

Naučna oblast kojom se bavi dr Tatijana Dlabač je teorijska i primijenjena elektrotehnika.

Objavila je oko 50 naučnih i stručnih radova u medjunarodnim časopisima i na medjunarodnim i domaćim konferencijama. Koautor je univerzitetskog udžbenika „Osnovi elektrotehnike“.Rukovodilac je jednog I učesnik nekoliko međunarodnih projekata.