Pomorski fakultet Kotor, 11.03.2017

Biografija - Dževerdanović-Pejović MilenaX

Rođena sam u Kotoru gdje sam završila osnovnu i srednju školu. 

2003. godine sam diplomirala na Filološkom fakultetu u Nikšiću na Odsjeku za Engleski jezik i književnost . Pet godina kasnije odbranila sam magistarsku tezu na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod nazivom "Struktura diskursa u pomorskim izvještajima".

Zvanje doktora lingvističkih nauka stekla sam 2012. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranivši doktorsku disertaciju na temu " Tipovi diskursa i žanrovska obilježja u pomorskoj komunikaciji" . U septembru 2013. godine stekla sam zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore.

U decembru 2018. godine stekla sam zvanje vanrednog profesora za oblast Engleski jezik- pomorstvo. 

Na Pomorskom fakultetu u Kotoru sam radno angažovana u nastavi od juna 2004. godine. Nastavu obavljam  na studijskim programima Nautika i pomorski saobraćaj, Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika. 

Domen mog akademskog interesovanja i istraživanja su jezik pomorske komunikacije, diskurs analiza i analiza žanra, pitanja odnosa jezika i roda, interkulturna komunikacija.

Od oktobra 2017. godine obavljam funkciju prodekana za nastavu na Pomorskom fakultetu Kotor.